Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació definitiva de la modificació de crèdit 16/2016 del pressupost general de la Diputació de Barcelona de l'exercici 2016
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Diputació de Barcelona

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Diputació de Barcelona. Intervenció General

EDICTE d'aprovació definitiva de la modificació de crèdit 16/2016 del pressupost general de la Diputació de Barcelona de l'exercici 2016

Conforme amb allò que disposen els articles 177.2, 179.4 i 169.3 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendeslocals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, en relació amb els articles 70.2 i 112.3 de la Llei 7/1985,de 2 d'abril, i d'altra normativa vigent, es fa públic el resum per capítols de les modificacions de crèdit en el Pressupost General de la Diputació de l'exercici de 2016, que s'esmenten tot seguit, aprovades en sessió plenària ordinària del 27d'octubre de 2016, les quals han estat exposades al públic durant quinze dies hàbils, i no havent-se presentat capreclamació al respecte, han quedat definitivament aprovades.

Contra els acords definitius, es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu, conforme amb allò quedisposa l'article 171.1 del Text refós abans esmentat, en el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de lapublicació d'aquest edicte al Butlletí Oficial de la Província.

PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ (16/2016)

ESTAT D'INGRESSOS

CAPÍTOL

MODIFICACIONS POSITIVES

TOTAL M.C.

Majors ingressos

Rom. Líq. Tresoreria

25.800.000,00

25.800.000,00

TOTAL

25.800.000,00

25.800.000,00

ESTAT DE DESPESES

FINANÇAMENT

CAPÍTOL

MODIFICACIONS POSITIVES

TOTAL M.C.

MODIFICACIONS NEGATIVES

TOTAL M.C.

Crèdits Extr.

Suplements

Transf. positives

POSITIVES

Baixes

Transf. negatives

NEGATIVES

RLT

38.372,41

20.000,00

58.372,41

3.638.694,35

4.706.960,00

45.000,00

8.390.654,35

545.916,40

25.000,00

570.916,40

4.060.000,00

14.569,35

14.569,35

26.400,00

238.429,26

264.829,26

0,45

0,45

150.000,00

12.853.375,00

8.760.000,00

4.200.000,00

25.813.375,00

3.625.000,00

3.625.000,00

21.590.000,00

200.000,00

4.200.000,00

4.400.000,00

TOTAL

16.518.469,35

13.705.389,26

4.245.000,00

34.468.858,61

4.423.858,61

4.245.000,00

8.668.858,61

25.800.000,00

Barcelona, 23 de novembre de 2016

La interventora general, Teresa M. Raurich Montasell