Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació inicial de diverses modificacions de crèdit del pressupost general de la Diputació de Barcelona per a l'exercici 2016
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Diputació de Barcelona

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Diputació de Barcelona. Intervenció General

ANUNCI d'aprovació inicial de diverses modificacions del pressupost general de la Diputació de Barcelona de l'exercici 2016

La Diputació de Barcelona, en sessió plenària del dia 24 de novembre de 2016, ha adoptat, entre altres, els acordsd'aprovar diverses modificacions de crèdit en el Pressupost General de la Diputació de Barcelona de l'exercici de 2016,que presenten el detall següent:

MODIFICACIONS EN EL PRESSUPOST DE L'ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA (04/2016).

Tipus de modificació

Import ingrés

Finançament

Suplements de crèdit 600.000,00

Romanent líquid de Tresoreria

TOTAL

600.000,00

Conforme amb allò que disposen els articles 177.2, 179.4 i 169.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendeslocals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, en relació amb el 70.2 i 112.3 de la Llei 7/1985, de 2d'abril, reguladora de les bases de règim local, i d'altra normativa vigent, l'expedient de referència restarà exposat alpúblic a les oficines de la Intervenció General d'aquesta Diputació, Rambla de Catalunya, 126, de Barcelona, durant eltermini de quinze dies hàbils comptats des del dia següent al de la publicació d'aquest anunci al Butlletí Oficial de laProvíncia, durant els quals els interessats podran examinar-los i presentar reclamacions davant del Ple.

Les modificacions de crèdits es consideraran definitivament aprovades si durant el citat termini no s'haguessin presentatreclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà del termini d'un mes per a resoldre-les.

Barcelona, 24 de novembre de 2016

La interventora general, Teresa M. Raurich i Montasell