Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Expedient d'expropiació forçosa de béns i drets afectats pel Projecte constructiu d'ampliació d'obres de fàbrica als PK 4+585 i 4+984 ctra. BV-4235. TM Viver i Serrateix
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Diputació de Barcelona

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Diputació de Barcelona. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat

Servei Jurídico-Administratiu

ANUNCI

L'Il·lm. Sr. Vicepresident primer i President delegat de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat, de la Diputació de Barcelona, enús de les facultats delegades de conformitat amb la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències iatribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm.3048/16, de data 14 d'abril de 2016, publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 22 d'abril de 2016,quant a les competències de la Presidència delegada de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat, relatives a l'expropiacióforçosa, ha dictat la següent Resolució amb data 10 de novembre de 2016 (D 11153/16):

(...).

Primer.- INICIAR l'expedient d'expropiació forçosa, mitjançant el procediment d'urgència, dels béns i drets afectats per al'execució del Projecte constructiu "d'ampliació de les obres de fàbrica situades als PPKK 4+585 i 4+984 de la carreteraBV-4235 al TM. de Viver i Serrateix". Quant a la declaració d'urgència que preveu l'article 52 de la Llei d'ExpropiacióForçosa, així com l'article 56 del seu reglament, està plenament justificat en aquest expedient segons es desprèn del'Informe tècnic on degudament motiva les circumstàncies d'urgència que justifiquen el procediment excepcional i relatiua l'ocupació urgent dels terrenys afectats. Declarar, en conseqüència, l'ocupació urgent i necessària amb caràctertemporal dels béns i drets que figuren en la descripció concreta i individualitzada, així com la relació dels propietarisafectats pel projecte constructiu de l'obra aprovat definitivament per Decret dictat en data 11 de juliol de 2016, perl'Excma. Sra. Presidenta d'aquesta Diputació i que es recull en aquesta resolució, tot d'acord amb el que disposa l'article52 de la Llei d'Expropiació Forçosa de 16 de desembre de 1954, i 56 i següents del seu Reglament.

RELACIÓ DEFINITIVA DE BÉNS I DRETS AFECTATS.

DADES AFECTATS

DADES CADASTRALS

SUPERF. AFECTADES m2

QUALIFICACIÓURBANÍSTICA

FINC. TITULAR

Naturalesa POLÍGON PARCEL·LA SUP. EXPROP. SUP. SERV. SUP. OCUPACIÓ VIALS

DE PAS TEMPORAL.

TORRENTO I FILL S.L.

RÚSTICA

446,34

___

1625,83

Sòl no urbanitzable

AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA

RÚSTICA

9005

74,96

___

104,97

Sòl no urbanitzable

TORRENTO I FILL S.L.

RÚSTICA

88,92

___

11,82

Sòl no urbanitzable

TORRENTO I FILL S.L.

RÚSTICA

____

___

347,29

Sòl no urbanitzable

Segon.- DISPOSAR l'aixecament de les Actes prèvies a l'ocupació, notificant als afectats dia i hora a tal efecte.Tanmateix formular fulls de dipòsits previs a l'ocupació, així com continuar la tramitació de l'expedient en les fases dejustpreu i pagament, segons disposa la Llei d'Expropiació Forçosa i formalitzar l'Acta de pagament i ocupació als efectesescaients.

Tercer.- DESIGNAR l'enginyer agrícola Sr. José M. Gil Albero, enginyer agrícola, amb NIF 39327757B, segonscontracte signat per la mercantil ALDERABAN 2.0 IT PROJECTS&SERVICES S.L. en data 9 de novembre de 2015, envirtut del Decret dictat pel Vicepresident 1r. i President delegat de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació deBarcelona, pel qual s'aprova la proposta de la Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat, d'adjudicació delServei de Gestió d'expropiacions.

Quart.- APROVAR la despesa de mil cinc-cents vint-i-vuit EUR amb vuitanta-nou cèntims (1.528,89 EUR), en concepted'import en què han estat valorats els béns i drets objecte d'expropiació i/o ocupació temporal amb càrrec a l'aplicació

pressupostària G/50100/45301/600 del Pressupost de 2017, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient al'exercici esmentat.

Cinquè.- COMUNICAR a tots els interessats titulars de béns i drets afectats, que se'ls notificarà oportunament dia i hora per l'aixecament de les Actes prèvies a l'ocupació, i donar continuïtat a l'expedient per poder convenir amb aquestaN

Diputació, lliurement i per avinença, l'adquisició per part d'aquesta Corporació, dels béns i drets de referència, i donar V

per conclòs l'expedient iniciat un cop convingut els termes de l'adquisició amistosa, segons disposen els article 24 i següents de la Llei d'Expropiació Forçosa, i art. 27 del Reglament que la desenvolupa.

Dil uns, 28 de novembre de 2016

Sisè.- NOTIFICAR la present resolució a tots els propietaris i titulars dels béns i drets objecte d'ocupació que figuren enla relació de béns i drets, així com a l'Ajuntament de Viver i Serrateix."

(...).

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davantel Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la sevanotificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en eltermini d'un mes a comptar des del dia següent al de la seva notificació.

Així mateix, es fixa el dia 20 d'abril de 2017, de 10:00 a 14:00 hores a l'Ajuntament de Viver i Serrateix per els titulars deles finques senyalades a aquest terme municipal, com a data de compareixença per a l'aixecament de les actes prèviesa l'ocupació, per part d'aquesta Diputació, dels béns i drets afectats.

El titular o titulars dels referits béns i drets, podran concórrer personalment, proveïts del seu DNI, o representats perpersones degudament autoritzades amb poder suficient a l'efecte. Així mateix, hauran d'aportar els documentsacreditatius en dret, de la vigència actual de la seva titularitat sobre el béns i drets afectats (escriptures de titularitat;certificat de domini i càrregues o nota simple informativa expedits pel Registre de la Propietat corresponent).

Segons la citació i convocatòria per a l'aixecament de l'acta prèvia s'adverteix que si be l'acte tindrà lloc a l'Ajuntament, això no impedeix la possibilitat de desplaçar-se a la finca en el cas de ser necessari i procedir a l'aixecament de l'acta,podent fer-se l'afectat acompanyar de perit i notari.

Barcelona, 17 de novembre de 2016

El secretari delegat, Francesc Bartoll Huerta