Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Licitació del contracte del servei d'informació dels espais naturals del delta del Llobregat
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Consorcis

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ALTRES ENTITATS

Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais Naturals del Delta del Llobregat

ANUNCI de licitació del contracte del servei d'informació dels espais naturals del delta del Llobregat que gestiona el Consorci

El Plec de clàusules administratives i el Plec de prescripcions tècniques van ser aprovats pel Consell Rector delConsorci, en sessió de 13 de setembre de 2016.

ENTITAT ADJUDICADORA

Organisme: Consorci per a la protecció i la gestió dels espais naturals del delta del Llobregat.

Numero d'expedient: 11/2016.

OBJECTE DEL CONTRACTE

Descripció: prestació del servei d'informació dels espais naturals.

Lloc d'execució: punts d'informació dels espais naturals.

Termini d'execució: Dos anys, prorrogable dos anys més.

TRAMITACIÓ, PROCEDIMENT I FORMA D'ADJUDICACIÓ

Tramitació: Ordinària.

Procediment: Obert.

Forma d'adjudicació: l'establerta a la clàusula 2 del Plec de clàusules administratives.

PRESSUPOST

Valor estimat del contracte: 166.320,00 EUR (IVA no inclòs) per a tota la vigència del contracte incloses les possiblespròrrogues.

Preu màxim de licitació: 37.800,00 EUR anuals (IVA no inclòs).

GARANTIES

Definitiva: 5% (cinc per cent) de l'import d'adjudicació, IVA exclòs.

OBTENCIÓ DE DOCUMENTACIÓ I INFORMACIÓ

Informació presencial i consultes documentació: Oficina tècnica del Consorci, Avda Onze de setembre, 73 ? 75, 08820El Prat de Llobregat, de dilluns a divendres de 8 h a 15 h.

Telèfon: 93 479 32 01.

Correu electrònic: administracio@consorcidelta.org.

Obtenció de documentació: perfil del contractant (a l'apartat Consorci del lloc web www.deltallobregat.cat).

PRESENTACIÓ D'OFERTES

Termini de presentació: 15 dies naturals, a comptar a partir del dia següent al de la publicació en el Butlletí Oficial de laProvíncia de Barcelona.

Lloc de presentació: Oficina tècnica del Consorci Avda Onze de setembre, 73 ? 75, 08820 El Prat de Llobregat.

Hora límit de l'últim dia del termini de presentació d'ofertes: 15 h.

OBERTURA D'OFERTES

Procediment: l'establert a la clàusula 11.8 del plec de clàusules administratives. El lloc, dia i hora de les diferents sessions públiques es comunicaran a través del perfil del contractant perfil del contractant (a l'apartat Consorci del lloc web www.deltallobregat.cat).

Dil uns, 28 de novembre de 2016

CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES

Els previstos en la clàusula 11.5 del plec de clàusules administratives.

DESPESES DE PUBLICITAT

Les despeses que generi aquest anunci seran a càrrec de l'adjudicatari. L'import màxim per aquest concepte serà de250 EUR.

El Prat de Llobregat, 21 de novembre de 2016

La gerent, María José Albaladejo Albaladejo