Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació inicial de l'expedient núm. 3/2016 de modificació de crèdits del pressupost 2016
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Consorcis

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ALTRES ENTITATS

Consorci la Tossa de Montbui

EDICTE

Aprovat en data 21 de novembre de 2016 pel Consell Plenari del Consorci La Tossa de Santa Margarida de Montbuil'expedient núm. 3/2016 de Modificació de crèdits del pressupost 2016, s'exposa al públic a la Secretaria de l'Ajuntamentde Santa Margarida de Montbui en el termini de 15 dies hàbils, durant els quals s'admetran reclamacions davantd'aquesta corporació.

En el supòsit que no es presentin reclamacions, l'acord inicial esdevindrà definitiu sense necessitat d'un acord posterior.

Santa Margarida de Montbui, 22 de novembre de 2016

El president, Teodoro Romero Hernández