Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació definitiva de la modificació de crèdit 7/2016
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Consorcis

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ALTRES ENTITATS

Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona

ANUNCI

El Consell General del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona, en sessió ordinària celebrada eldia 26 d'octubre de 2016, va aprovar inicialment la modificació de crèdit 7/2016. Es transcriu a continuació la partresolutiva d'aquests acords:

PRIMER- APROVAR la Modificació de pressupost 7/2016, consistent en l'aplicació i disposició d'una part del romanentlíquid de tresoreria disponible del 2015, de 232.470,66 EUR, per a l'obra de reforma de la cuina i del bar del Museu Marítim de Barcelona.

SEGON- Suplementar crèdits per l'import de 232.470,66 EUR a l'aplicació 333.63200 del pressupost de despeses delConsorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona de l'exercici 2016 que es financen amb el romanentlíquid de tresoreria disponible del 2015 del Consorci.

TERCER- INFORMAR a la Intervenció General de la Diputació de Barcelona dels presents acords.

QUART- EXPOSAR al públic la present modificació de crèdit 7/2016, prèvia la inserció de l'anunci corresponent alButlletí Oficial de la Província i a la seva fixació al tauler d'edictes del Consorci, pel termini de quinze dies, durant elsquals els interessats podran examinar-la i presentar reclamacions davant el Consell General. La modificació de crèdit esconsiderarà definitivament aprovada si durant el dit termini no s'haguessin presentat reclamacions; en cas contrari, elConsell General disposarà del termini d'un mes per a resoldre-les.

En data 31 d'octubre de 2016 es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona l'aprovació iniciald'aquests acords.

Transcorreguts els 15 dies hàbils d'informació pública, es constata que no hi ha hagut cap reclamació ni reparament, ies considera definitivament aprovada la modificació de crèdit 7/2016.

Barcelona, 23 de novembre de 2016

La secretària delegada, Denia Lázaro Ardila