Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació definitiva del pressupost per a l'exercici 2017
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Consorcis

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ALTRES ENTITATS

Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona

ANUNCI

De conformitat amb allò que disposen els articles 70.2 i 112.3 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases derègim local; 169.3 del Text Refós de la Llei Reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu2/2004, de 5 de març (TRHL); 20.3 del RD 500/1990, de 20 d'abril; 283.4 del Text Refós de la Llei Municipal i de règimlocal de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril i 28.1 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, delDepartament de Governació, pel qual s'aprova el Reglament del Personal al servei de les entitats locals, i d'altranormativa vigent, es fa públic el Pressupost General del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim deBarcelona per a l'exercici 2017 resumit per capítols i la plantilla, aprovat inicialment pel Consell General del Consorci deles Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona, en sessió celebrada el dia 26 d'octubre de 2016, i que haesdevingut definitiu en haver transcorregut el termini de quinze dies hàbils d'exposició pública sense que s'hagi formulatcap reclamació o esmena, comptats des del següent al de la publicació de l'anunci de la seva aprovació inicial, en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en data 31 d'octubre de 2016.

Contra l'aprovació definitiva del Pressupost es podrà interposar recurs contenciós administratiu, en el termini de dosmesos a comptar des del dia següent a la publicació d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona,segons allò que preveuen els articles 171.1 del TRHL i 23.1 del RD 500/1990. No obstant, es podrà interposar qualsevolaltre si es considera convenient. Tot això de conformitat amb l'article 46.1 de la Llei de 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.

PRESSUPOST D'INGRESSOS.

3. Taxes i altres ingressos: 1.719.210.

4. Transferències corrents: 5.110.524.

5. Ingressos patrimonials: 51.000.

7. Transferències de capital: 1.500.000.

8. Actius financers: 50.000.

PRESSUPOST DE DESPESES.

1. Despeses de personal: 4.103.934.

2. Despeses en béns corrents: 2.762.800.

3. Despeses financeres: 2.000.

4. Transferències corrents: 12.000.

6. Inversions reals: 1.500.000.

8. Actius financers: 50.000.

Plantilla.

Categoria

Grup

funcionaris

laborals

totals

Director general

A1

Gerent

A1

Sotsdirectora

A1

Cap d'Àrea

A1

Cap de departament

C1

Cap d'unitat

A2

Cap d'unitat

C2

Tècnic superior A1

11

12

Tècnic mig

A2

15

16

Tècnic auxiliar

C1

Administratiu

C1

Secretari alt càrrec

C1

E

Auxiliar informàtic

C1

C

Oficial

C2

Dil uns, 28 de novembre de 2016

Auxiliar informàtic

C2

Suport administratiu

C2

Assistent de sala

16

18

Subaltern

Ajudant de serveis

TOTALS

10

79

89

Barcelona, 23 de novembre de 2016

La secretària delegada, Denia Lázaro Ardila