Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Nomenament de l'actual composició de la Comissió Permanent del Ple
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Consells Comarcals

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Consell Comarcal del Maresme

EDICTE

Es fa públic que per acord de Ple celebrat en sessió ordinària de data 15 de novembre de 2016 s'ha aprovat, entred'altres, l'acord que resulta del tenor literal següent:

"PRIMER.- CESSAR els següents membres de la Comissió Permanent del Ple que varen ser nomenats en l'acord delple del consell comarcal del Maresme de data 29 de setembre de 2015, sens perjudici de la data efectiva de la pèrdua de la condició del càrrec i/o delegació que ostentaven i en virtut del qual es varen nomenar com a membres de laComissió permanent del Ple en el seu dia:

? Mònica Palacín París, aleshores vicepresidenta primera.

? Juan Manuel Vinzo Gil, aleshores vicepresident segon.

? Annabel Moreno Nogué, aleshores presidenta de la CI de Serveis Municipals, Planificació i Serveis Generals.

? Ignasi Bernabeu Villa, aleshores president de la CI d'Educació i Joventut.

SEGON.- MODIFICAR l'acord adoptat en el Ple de 29 de setembre de 2015, que modificà l'acord adoptat en sessióextraordinària i urgent de data 31 de juliol de 2015, pel que fa a la composició de membres de la Comissió Permanent del Ple, la qual restarà amb la següent composició:

El President, un/a vicepresident/a, els/les presidents/es de les cinc comissions informatives de caràcter general en ques'ha organitzat la corporació, i un membre designat per cadascun dels grups polítics comarcals que no formen part delgovern comarcal.

També assistirà a les seves sessions la Gerent de la corporació, la qual assistirà amb veu i sense vot.

TERCER.- NOMENAR, els següents consellers comarcals, nous membres de la Comissió Permanent del Ple delConsell comarcal del Maresme, que substituiran les vacants operadades amb motiu del cessament contingut en eldispositiu primer del present acord, així com l'adequació a la nova composició operada en el dispositiu segon precedent:

? Sr. Juan Manuel Vinzo Gil, vicepresident tercer.

? Sr. Odili Enríquez Pérez, president de la CI de Serveis Municipals, Planificació i Serveis Generals.

? Sra. Sonia Moraleda Campayo, presidenta de la CI d'Educació i joventut.

? Sra. Mónica Palacín Paris, membre d'Esquerra Republicana de Catalunya.

QUART.- DETERMINAR i nomenar l'actual composició de la Comissió Permanent del Ple del Consell Comarcal delMaresme, que resta com segueix:

? Miquel Àngel Martínez i Camarasa, president.

? Juan Manuel Vinzo Gil, vicepresident tercer.

? Sr. Odili Enríquez Pérez, president de la CI de Serveis Municipals, Planificació i Serveis Generals.

? Sra. Sonia Moraleda Campayo, presidenta de la CI d'Educació i joventut.

? Sr. Josep Triadó Bergés, president de la CI de Medi Ambient.

? Sr. Jordi Mir Boix, president de la CI de Benestar Social, Cultura, Consum i Salut Pública.

? Sra. Alicia Rodriguez Luna, presidenta de la CI de Promoció Econòmica.

? Sra. Mónica Palacín Paris, membre d'Esquerra Republicana de Catalunya.

? Sra. Sandra Miras Martínez, membre de Candidatura d'Unitat Popular.

? Sr. José Manuel López González, membre de Populars del Maresme.

? Sr. Sebastian Tejada i Garcia, membre de Iniciativa per Catalunya ? Verds Esquerra Unida i Alternativa Entesa.

? Sr. Francisco Avilés Salazar, membre de Ciutadans, Partido de la Ciudadania C's.

CINQUÈ.- PUBLICAR el present acord en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial de la Generalitat deN

Catalunya."

V

Dil uns, 28 de novembre de 2016

Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa de conformitat amb el que estableix l'article 172.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei, municipal i de règim local de Catalunya, i d'acord amb el que disposa l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de lesAdministracions públiques, podrà interposar-se recurs de reposició davant el Ple d'aquest Consell Comarcal en eltermini d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest acord en el Butlletí de la Província o bédirectament recurs contenciós administratiu davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justíciade Catalunya en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest acord en el Butlletí Oficialde la Província. No obstant això, podeu interposar-ne qualsevol altre, si ho considereu convenient.

Mataró, 17 de novembre de 2016

La gerent, Anna Antoja Serra