Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Encàrrec de gestió en matèria de consum per part de l'Agència Catalana de Consum de la Generalitat de Catalunya al Consell Comarcal del Maresme
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Consells Comarcals

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Consell Comarcal del Maresme

EDICTE

Als efectes del que preveu l'article 13.3, així com l'article 15.3 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Regim Jurídic deles Administracions Publiques i del Procediment Administratiu Comú, es fa públic l'encàrrec de gestió en matèria deconsum, per part de l'Agència Catalana de Consum de la Generalitat de Catalunya, acord acceptat mitjançant sessióplenària ordinària del Consell Comarcal del Maresme, de data 15 de novembre de 2016.

Contra els presents actes administratius, que posen fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciósadministratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del diasegüent de la seva publicació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en eltermini d'un mes a comptar des del dia següent de la seva publicació.

Mataró, 17 de novembre de 2016

La gerent, Anna Antoja Serra