Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Modificació del cartipàs comarcal
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Consells Comarcals

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Consell Comarcal de l'Alt Penedès

EDICTE de modificació del cartipàs comarcal

El Ple del Consell Comarcal en sessió de 10 de novembre va aprovar l'acord següent:

1- Donar de baixa al règim general de la Seguretat Social el senyor Pere Sàbat Lluverol, essent l'últim dia per percebreles retribucions i la cotització el 10 de novembre de 2016.

2- Establir que el nou membre de la Corporació que exercirà el seu càrrec de consellera en règim de dedicació parcial,la qual percebrà les següents retribucions brutes anuals, distribuïdes en catorze pagues mensuals d'igual quantia, i seràdonada d'alta en el règim general de la Seguretat Social a partir del dia 11 de novembre d'enguany:

Dedicació

Dedicació parcial 14 pagues

Quota Patronal

SS ANUAL

SS Anual

Josefina Mascaró Bujaldón

ERC

20%

428,57 EUR

159,50 EUR 5.999,98 EUR

1.913,99 EUR

La percepció d'aquestes quantitats serà proporcional al període comprès entre l'11 de novembre al 31 de desembre de2016. Les quantitats establertes s'entenen íntegres o brutes, i estan subjectes a la retenció adient corresponent a l'IRPFi s'actualitzen per acord de Ple el mes de gener de cada any. Comunicant l'alta al règim general de la Seguretat Social, iassumint la Corporació el pagament de la quota empresarial que correspongui.

Vilafranca del Penedès, 14 de novembre de 2016

El president, Francesc Olivella i Pastallé