Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Formalització del servei d'auditoria interna i manteniment del Sistema Integral de Gestió de la Qualitat i Ambiental (SIGQMA)
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Àrea Metropolitana de Barcelona

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Àrea Metropolitana de Barcelona

ANUNCI

En compliment del que estableix l'article 154.2 del text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovatmitjançant Reial Decret Legislatiu de data 14 de novembre de 2011, es fa pública la formalització del contracte que totseguit es detalla:

1. Entitat adjudicadora:

a) Organisme: Àrea Metropolitana de Barcelona. Carrer 62, número 16-18 Edifici A, 08040 Barcelona. Telèfon 93 223 5151. FAX 93 223 51 31.

b) Dependència que tramita l'expedient: Contractació.

c) Número d'expedient.: 900430/16.

d) Direcció d'internet de perfil de contractant: https://www.amb.cat/web/amb/seu-electronica/perfil-contractant.

2. Objecte del contracte:

a) Tipus: Serveis.

b) Descripció: Auditoria interna i manteniment del Sistema Integral de Gestió de la Qualitat i Ambiental (SIGQMA)segons les normes UNE-EN-ISO 9001 i UNE-EN-ISO 14001 del Àrea Metropolitana de Barcelona.

d) CPV (Referència de nomenclatura): 72224200-3 i 79411000-8.

g) Mitjà de publicació de l'anunci de licitació: Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, Butlletí Oficial de l'Estat, DiariOficial de la Unió Europea i perfil de contractant.

h) Data de publicació de l'anunci de licitació: 30/05/2016, 28/05/2016, 21/05/2016 i 19/05/2016 respectivament.

3. Tramitació i procediment.

a) Tramitació: Ordinària.

b) Procediment: Obert.

4. Valor estimat del contracte:383.525,00 EUR.

5. Pressupost base de licitació. Import net:383.525,00 EUR. Import total: 464.065,26 EUR.

6. Formalització del contracte:

a) Data d'adjudicació: 30/09/2016.

b) Data de formalització del contracte: 27/10/2016.

c) Contractista: PRYSMA CONSULTORÍA Y TECNOLOGIA S.L.U.

d) Import o cànon d'adjudicació. Import net: 344.775,00 EUR. Import total: 417.177,75 EUR.

e) Avantatges de l'oferta adjudicatària:

1. Diagnosi de l'estat del SIGQMA a redactar en base al contingut de l'Annex 1 del Plec de Condicions Tècniques.Detecció de punts febles del SIGQMA.: De la diagnosi es desprèn que l'ofertor ha fet una anàlisi acurada tant de ladocumentació de l'Annex 1 al PCT com del que es va explicar a la reunió informativa del 15/06/2016. Tots els punts febles detectats són d'interès i es poden aplicar en la millora del SIGQMA.

2. Proposta organitzativa per al desenvolupament de les feines objecte del contracte que ha d'incloure les diferentsactivitats a desenvolupar pels tècnics proposats per cadascuna d'aquestes i la seva dedicació quantificada proposadaen hores/mes: Contempla més del 75% dels requeriments específics que l'assistència tècnica exposa al punt 5 o a la

Taula 6 del PCT. Pel que fa a la dedicació, ha tingut en compte que aquesta s'incrementa en funció de successives ampliacions d'abast.

3. Metodologia pel desenvolupament del treball: Els licitadors hauran de descriure detalladament i ambexemples/models si escau, la metodologia i els sistemes de treball que tindran en compte en l'execució del contracte per tal d'assegurar l'objectiu final: Presenta 14 punts forts en la metodologia proposada i tots ells estan alineats amb la metodologia que demana el PCT.

Dil uns, 28 de novembre de 2016

4. Altres millores i compromís de l'abast de les mateixes a dur a terme a cost zero: Enfocament del SIGQMA a Carta deServeis: Es tracta d'un aspecte de molt interès per AMB ja que està relacionat amb el compromís de comunicació entrel'AMB i els ciutadans.

Consell intern d'assessors Proposta de gran interès ja que aportarà millores al SIGQMA.

5. Oferta econòmica: Presenten una oferta de 344.775,00 EUR sense IVA, que representa una baixa del 10,10%.

Barcelona, 16 de novembre de 2016

El secretari general accidental, Sebastià Grau Àvila