Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Baixa del Padró Municipal d'Habitants
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de l'Ametlla del Vallès

ANUNCI

El Sr. Alcalde, per Decret de data 7 de novembre de 2016, ha resolt declarar la caducitat de les inscripcions i aprovar labaixa del Padró Municipal d'Habitants de l'Ametlla del Vallès d'una relació de persones, en haver transcorregut el terminide dos anys sense que hagin realitzat la renovació de la inscripció en el Padró a la qual estan obligats els ciutadansestrangers no comunitaris sense autorització de residència permanent, de conformitat amb el que disposa l'article 16 dela Llei 7/1985 reguladora de les Bases del Règim local en la redacció donada per la Llei Orgànica 14/2003 de reforma de la Llei Orgànica 4/2000 sobre Drets i Llibertats dels estrangers a espanya i la seva integració social.

Aquest Decret no s'ha pogut notificar a les persones afectades pel mateix que es relacionen a continuació, malgrathaver-ho intentat, per la qual cosa se'ls hi notifica per mitjà del present anunci que es publicarà al tauler d'edictesmunicipal, al Boletín Oficial del Estado i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a l'empara de l'article 44 de laLlei 39/2015 del Procediment Administratiu comú de les Administracions Públiques.

Cognoms

i Nom Domicili d'

empadronament WOOD, MICHEL JAMES

C/ FIGARÓ, 1

Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs dereposició davant l'òrgan que l'ha dictada, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent a la recepció d'aquestanotificació.

Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquesta resolució, espodrà interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província deBarcelona, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la recepció de la notificació corresponent.

En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci administratiu -silenci que es produeix pel transcurs d'un mes a comptar des de la data de la seva interposició sense que s'hagi notificat la seva resolució- eltermini per a la interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de l'endemà del dia en què el referit recurs de reposició s'entengui desestimat.

L'Ametlla del Vallès, 14 de novembre de 2016

L'alcalde, Andreu González i Gil