Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2017
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament d'Abrera

ANUNCI

En compliment del que disposa l'article 17 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, s'anuncia que l'Ajuntament en sessió del Ple ordinari de data 24 de novembrede 2016 ha aprovat amb el quòrum legalment exigible, entre d'altres, l'acord següent:

Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança General de Gestió, Liquidació, Inspecció i Recaptaciódels ingressos de dret públic municipals, núm. 1, que haurà de regir per a l'exercici 2017 i següents, així com el seu textrefós.

Segon.- Aprovar provisionalment per a l'exercici de 2017 i següents la modificació de les Ordenances fiscals que acontinuació es relacionen, així com el seu text refós:

Ordenança Fiscal núm. 9

reguladora de la Taxa per a la prestació dels serveis d'ensenyaments especials enestabliments municipals

Ordenança Fiscal núm. 13

reguladora de la taxa per a la utilització especial i privativa, temporal o permanent delsbéns de domini públic i la prestació dels serveis municipals.

Ordenança Fiscal núm. 16

reguladora de la Taxa per la prestació del servei escola bressol

Ordenança Fiscal núm. 19

reguladora de la Taxa per la prestació de serveis esportius

Tercer.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació d'Ordenances fiscals per a l'exercici de2017, així com el text refós aprovat, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província i en un diari dels de major difusió de la província. De conformitat amb allò que preveuen els articles 49.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases delRègim Local; 17.1 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004,de 5 de març, i 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei Municipal i deRègim Local de Catalunya, els acords provisionals i les ordenances fiscals aprovades estaran exposats al públic a laSecretaria de l'Ajuntament durant 30 dies comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci al "ButlletíOficial de la Província", perquè els interessats puguin examinar l'expedient i presentar-hi les reclamacions queconsiderin oportunes.

En cas de no haver-hi cap reclamació, l'acord provisional esdevindrà definitiu.

Abrera, 25 de novembre de 2016

L'alcalde, Jesús Naharro Rodríguez