Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació provisional de la relació d'aspirants admesos i exclosos a les proves selectives, mitjançant concurs oposició, per a la contractació temporal d'un/a educador/a social
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Vilassar de Mar

EDICTE

Per resolució d'alcaldia de data 6 de setembre de 2016, s'ha acordat convocat proves selectives i aprovació de basesdel concurs oposició lliure, per a la provisió d'un lloc de treball d'educador/a social, en règim laboral temporal i ambjornada labora a temps complet (grup A2), publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 23 desetembre de 2016.

El termini de presentació de sol·licituds va finalitzar el dia 13 d'octubre de 2016 i de conformitat amb el què disposen lesbases de l'esmentada convocatòria, mitjançant Decret de data 11 de novembre de 2016, s'ha resolt:

Primer.- Aprovar provisionalment la relació d'aspirants admesos i exclosos a les proves selectives, mitjançant concursoposició lliure, per a la contractació temporal d'un/a educador/a social.

Admesos:

DNI:

46762907C

35052524H

38883702V

39412146J

43551626E

38846472R

46758376C

38840522P

54246094L

46790593Z

47779704X

46748642S

47805525W

22134746Y

46721093L

44835247J

53070030Z

40443824A

46703090A

38149407C

77619990G

38876697G

38823815E

38106400T

39986621V

30663973M

47816123C

77315831C

39732876P

47807891E

Exclosos:

DNI

Causa d'exclusió

X3858081S

No compleix requisit base segona. No es disposa del Títol Universitari Oficial sol·licitat.

38872471X

No compleix requisit base segona. Aporta resguard pagament títol de l'any 2013, cal aportar còpia del títol o, alternativament, justificació oficial dels motius pels quals tot i el temps transcorregut, no es disposa del Títol Universitari Oficial sol·licitat.

33903981A

No compleix requisit base segona. No es disposa del Títol Universitari Oficial sol·licitat o habilitació del col·legi professional

C

47832621G

No compleix requisit base segona. No es disposa del Títol Universitari Oficial sol·licitat.

Dil uns, 28 de novembre de 2016

DNI

Causa d'exclusió

46736036J

No compleix requisit base segona. Aporta resguard pagament títol de l'any 1999, cal aportar còpia del títol o, alternativament, justificació oficial dels motius pels quals tot i el temps transcorregut, no es disposa del Títol Universitari Oficial sol·licitat.

Segon.- Sotmetre a informació pública la relació d'admesos i exclosos, per tal que els interessats en puguin prendreconeixement i formular, si escau, les al·legacions que creguin convenient, en el termini de deu dies següents a lapublicació d'aquesta resolució al BOP.

Si transcorregut el termini indicat no s'ha presentat cap reclamació o no s'ha esmenat la documentació aportada, la llistad'admesos i exclosos es considerarà elevada, automàticament, a definitiva, sense necessitat d'adoptar cap resolució nipublicació ulterior.

Tercer.- Designar els membres del Tribunal qualificador del procés selectiu:

PRESIDENT: Rafel López Zaguirre, cap d'àrea de serveis personals de l'Ajuntament de Vilassar de Mar.

VOCALS:

1.- Titular: Maria Josep Tarrés Garcia, cap d'unitat de serveis socials de l'Ajuntament de Vilassar de Mar.

2.- Titular: Inés Abellán López, treballadora social de l'Ajuntament de Vilassar de Mar.

3.- Maria José Bolarin Miró, Suplent: Lina Mesón Fresquet, ambdós a proposta de l'Escola d'Administració Pública deCatalunya.

Secretària i vocal: Alícia Serra Fernández, Tècnica de recursos humans de l'Ajuntament de Vilassar de Mar.

Quart.- Assenyalar la data i horari en què han de començar les proves selectives: realització de la prova de coneixementde la llengua catalana, nivell C, per al proper dia 25 de novembre de 2016, a les 9.30 hores a les dependències de laCasa Consistorial, plaça de l'Ajuntament, 6 de Vilassar de Mar, a la qual ha de concórrer l'aspirant:

DNI:

38846472R

Cinquè.- Assenyalar la data i horari en què han de tenir lloc la resta de proves selectives per al dia 1 de desembre de2016, a les 9.30 hores, a l'Escola d'Adults municipal "Els Ametllers", carrer Manuel Falla, 1 de Vilassar de Mar.

Sisè.- Disposar la publicació d'aquest Decret al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Tauler d'anuncis de laCasa Consistorial i a la pàgina web de l'Ajuntament.

Vilassar de Mar, 11 de novembre de 2016

L'alcalde, Damià del Clot i Trias