Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Nomenament de personal interí
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Vilassar de Dalt

ANUNCI

D'acord amb el que disposa l'article 82 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, es fa públic el nomenament interí de la Sra. Glòria Sancliment Alcaraz, la Sra. Laura Fernández Guitart i la Sra. Maria Elena Aragonés López com a auxiliars administratives, de la plantilla de personalfuncionari d'aquest ajuntament, acordat per Decret d'alcaldia 781, de 8 de setembre de 2016 i de la Sra. Anna BedoyaPellicé, com a directora de la biblioteca, de la plantilla de personal funcionari d'aquest ajuntament, acordat per Decretd'alcaldia 908, de 13 d'octubre.

Vilassar de Dalt, 16 de novembre de 2016

L'alcalde, Xavier Godàs Pérez