Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació inicial del padró fiscal de la taxa per assistència al Casal del Dia, corresponent al mes d'octubre de 2016
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Vilassar de Dalt

EDICTE

Per Decret de l'àrea de Serveis Econòmics núm. D2016AJUN001050 de data 14/11/2016, s'ha resolt aprovar el padrófiscal de la Taxa per Assistència al Casal del dia, corresponent al mes d'octubre de 2016, per un import total de 1970'70EUR, que s'exposarà al públic a l'Oficina d'Atenció Ciutadana durant un període de 20 dies naturals, a comptar des de l'endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial del a Província. Si durant aquest període de temps no s'haguessin presentat reclamacions, el padró s'entendrà definitivament aprovat.

Durant el període d'exposició publica dels padrons, qualsevol persona podrà consultar l'expedient, llevat de les dadesexcloses del dret d'accés. La consulta es podrà fer directament en les oficines d'atenció ciutadana (horari: de dilluns adivendres de 09.00 h a 14:00h excepte festius), tot allò de conformitat amb el que preveu la Llei del Parlament deCatalunya 26/2010, de 3 d'agost, de regim jurídic i de procediment de les administracions publiques de Catalunya, enels seus articles 52.2 i 58.3.

PAGAMENT: El període voluntari de pagament s'estableix des del dia 10 de novembre de 2016 al 10 de gener de 2017,ambdós inclosos. El càrrec dels rebuts domiciliats, s'efectuarà a partir del 10 de novembre de 2016.

Finalitzat el termini de pagament en període voluntari, els deutes impagats s'exigiran per via executiva i meritaran elrecàrrec de constrenyiment, els interessos de demora i, si escau les costes que reglamentàriament es produeixin.

LLOC: A les entitats col·laboradores que s'especifiquen a cadascun dels documents cobratoris, en horari d'oficina.

Es fa públic pel general coneixement, segons els que preveuen els articles 102.3 de la Llei general tributària i el 24 delReglament general de recaptació.

RECURSOS: Conforme a les previsions de l'article 14.2 del Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de marc pel qual s'aprova eltext refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, contra l'exposició publica dels padrons i de les liquidacions que porten incorporades, es podrà interposar recurs de reposició davant del mateix òrgan que l'ha dictat, previ al contenciósadministratiu, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent al de finalització del període d'exposició publica delcorresponent padró.

Transcorregut un mes des de la interposició del recurs de reposició sense que hagi estat resolt, s'entendrà desestimatper silenci administratiu i a partir de l'endemà podrà esser interposat recurs contenciós administratiu davant els Jutjatsde la Província de Barcelona. Vilassar de Dalt, 16 de novembre de 2016

El cap de Gestió Tributària, Albert Alvira Andrés