Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació inicial del pressupost per al 2017
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Vilanova del Vallès

EDICTE

El Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada el dia 24 de novembre de 2016, va aprovar inicialment, d'acord amb el quedisposa l'article 18.4 i 5 del Reial Decret 500/1990 de 20 d'abril, en relació amb l'article 165 i 166 del Text refós de la Lleireguladora de les Hisendes Locals, el Pressupost General de l'Ajuntament de Vilanova del Vallès, per a l'exercici 2017,que comprèn el de la pròpia entitat local i el del Patronat Municipal de Cultura, la modificació de la relació de llocs detreball així com la plantilla de personal.

L'aprovació resta referida a la totalitat de la documentació integrant de l'expedient, que inclou entre altres documents,les bases d'execució dels pressupostos, les plantilles de personal (art. 90 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril), els annexos deles seves retribucions i l'annex d'inversions.

Les quantitats aprovades són les consignades en els estats d'ingressos i despeses dels pressupostos.

Els pressupostos i l'expedient aprovat inicialment, s'exposen al públic en compliment del que determina l'article 20.1 delReial Decret 500/1990, de 20 d'abril, en relació amb l'article 169 del Text Refós de la Llei reguladora de les HisendesLocals, juntament amb l'acord d'aprovació inicial, per tal que durant el termini de quinze dies, a comptar des de l'endemàde la publicació del present Edicte en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, les persones interessades puguinprocedir al seu examen a la secretaria-intervenció municipals i presentar les reclamacions que estimin oportunes davantel Ple de l'Ajuntament. El Pressupost es considerarà definitivament aprovat de forma automàtica, de no presentar-sereclamacions durant el termini esmentat, sense necessitat d'haver d'adoptar nou acord al respecte.

Vilanova del Vallès, 25 de novembre de 2016

L'alcaldessa, Yolanda Lorenzo Garcia