Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Convocatòria d'ajuts a les famílies amb persones afectades per la malaltia celíaca d'intolerància o al·lèrgia al gluten
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Vilanova del Camí

ANUNCI sobre la convocatòria d'ajuts per a les famílies de Vilanova del Camí amb persones afectades per la malaltia celíaca intolerància o al·lèrgia al gluten

BDNS (Identif.): 323211.

Extracte de la Resolució de l'Alcaldia núm. 949/2016 de data 21/11/2016 per la qual es convoquen ajuts per a lesfamílies de Vilanova del Camí amb persones afectades per la malaltia celíaca intolerància o al·lèrgia al gluten.

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet del qual es pot consultar en la Base de DadesNacional de Subvencions (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans).

Primer. Beneficiaris.

Poden sol·licitar aquest ajuts persones diagnosticades com a persona celíaca, intolerant o al·lèrgica al gluten i quecompleixin els requisits establerts en les bases corresponents.

Segon. Objecte.

Els ajuts tenen l'objectiu de contribuir a pal·liar el sobre cost que suposen els aliments sense gluten.

Tercer. Bases reguladores.

Les bases reguladores de la concessió d'aquests ajuts estan contingudes en les bases específiques per a l'atorgamentd'ajuts per a les famílies de Vilanova del Camí amb persones afectades per la malaltia celíaca intolerància o al·lèrgia algluten, aprovades pel Ple de l'Ajuntament en data 19 de setembre 2016, i publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 21/11/2016.

Quart. Quantia de l'ajuda.

La partida a la que s'imputen els ajuts és la 5.231.48000, i la quantia total màxima dels ajuts convocats és de 10.000,00EUR.

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds.

Les persones interessades han de formular una sol·licitud d'acord amb el model que consta com a annex d'aquestaconvocatòria. S'han de dirigir a la senyora Alcaldessa de l'Ajuntament, i s'han de presentar en el Registre d'entrada del'Ajuntament o per qualsevol dels mitjans assenyalats en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del ProcedimentAdministratiu Comú de les Administracions Públiques, en el termini de 20 dies hàbils des de la publicació de l'extractede la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Sisè. Altres dades.

Les subvencions concedides en aplicació d'aquesta convocatòria són compatible amb qualsevol altre ajut que es puguirebre per a la mateixa finalitat.

La sol·licitud s'ha d'acompanyar dels documents següents:

- NIF/NIE o en el cas de no disposar-ne: el certificat de naixement o llibre de família.

- Certificat d'ingressos del darrer exercici fiscal, emès per l'Agència Tributària, per a cadascun dels membres de la unitat familiar.

E

(S'entén per unitat familiar: el pare i la mare o, si s'escau, el tutor o tutora legal; el sol·licitant; els germans o lesC

germanes solters/es menors de 25 anys que convisquin al domicili familiar el dia 31 de desembre de l'últim exercici, o

Dil uns, 28 de novembre de 2016

els de més edat quan tinguin certificat de disminució, així con els ascendents dels progenitors quan resideixin al mateixdomicili.

En cas de sol·licitants que constitueixin unitats familiars independents, també són membres computables el o la cònjuge,o si escau, la persona a la qual estigui unida en anàloga relació;així com els fills o filles, si n'hi hagués).

- El volant d'empadronament del sol·licitant. Aquest volant s'incorporarà d'ofici per part de l'Ajuntament.

- Una declaració on es faci constar que no concorre cap dels supòsits que impedeixen obtenir la condició de beneficiari.

- Certificat mèdic del diagnòstic de persona/es celíaca/ques, intolerants o al·lèrgiques al gluten.

L'òrgan instructor podrà sol·licitar qualsevol altra documentació que es consideri necessària per tal que resulti acreditatque el sol·licitant compleix els requisits adients per esdevenir beneficiari.

Vilanova del Camí, 21 de novembre de 2016

L'alcaldessa, Vanesa González Márquez

ANUNCIO sobre la convocatoria de ayudas para las familias de Vilanova del Camí con personas afectadas por la enfermedad celíaca intolerancia o alergia al gluten

BDNS (Identif.): 323211.

Extracto de la Resolución de la Alcaldía núm. 949/2016 de fecha 21/11/2016 por la cual se convocan ayudas para lasfamilias de Vilanova del Camí con personas afectadas por la enfermedad celíaca intolerancia o alergia al gluten.

De conformidad con lo que prevé los artículos 17.3.b i 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria el texto completo del cual se puede consultar en la Base deDatos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans).

Primero. Beneficiaros.

Pueden solicitar esta ayuda personas diagnosticadas como persona celíaca, intolerante o alérgica al gluten y quecumplan los requisitos establecidos en las bases correspondientes.

Segundo. Objeto.

Las ayudas tienen el objetivo de contribuir a paliar el sobre coste que suponen los alimentos sin gluten.

Tercer. Bases reguladores.

Las bases reguladoras de la concesión de estas ayudas están contenidas en las bases específicas para la concesión deayudas para las familias de Vilanova del Camí con personas afectadas por la enfermedad celíaca intolerancia o alergiaal gluten, aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento en fecha 19 de septiembre de 2016, y publicadas en el BoletínOficial de la Provincia de Barcelona de fecha 21/11/2016.

Cuarto. Cuantía de la ayuda.

La partida en la que se imputan las ayudas es la 5.231.48000, y la cuantía total máxima de las ayudas convocadas esde 10.000,00 EUR.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

Las personas interesadas han de formular una solicitud de acuerdo con el modelo que consta como anexo a estaconvocatoria. Han de dirigirse a la señora Alcaldesa del Ayuntamiento, y han de presentarse en el Registro de entradadel Ayuntamiento o por cualquiera de los medios señalados en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, delProcedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de 20 días hábiles desde la

publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona.

V

Dil uns, 28 de novembre de 2016

Sexto. Otros datos.

Las subvenciones concedidas en aplicación de esta convocatoria son compatibles con cualquier otra ayuda que sepueda recibir para la misma finalidad.

La solicitud se tiene que acompañar de los documentos siguientes:

- NIF/NIE o en el caso de no disponer: el certificado de nacimiento o libro de familia.

- Certificado de ingresos del último ejercicio fiscal, emitido por la Agencia Tributaria, para cada uno de los miembros de la unidad familiar.

(Se entiende por unidad familiar: el padre y la madre o, el tutor o tutora legal; el solicitante; los hermanos o lashermanas solteros/as menores de 25 años que convivan en el domicilio familiar a 31 de diciembre del último ejercicio, olos de más edad cuando tengan certificado de disminución, así como los ascendientes de los progenitores cuandoresidan al mismo domicilio.

En caso de solicitantes que constituyan unidades familiares independientes, también son miembros computables le o lacónyuge, o si procede, la persona a la cual esté unida en análoga relación; así como los hijos o hijas, si hubiera).

- El volante de empadronamiento del solicitante. Este volante se incorporará de oficio por parte del Ayuntamiento.

- Una declaración donde se haga constar que no concurre ninguno de los supuestos que impiden obtener la condiciónde beneficiario.

- Certificado médico del diagnóstico de persona/s celiaca/cas, intolerantes o alérgicas al gluten.

El órgano instructor podrá solicitar cualquier otra documentación que se considere necesaria para que resulteacreditado que el solicitante cumple los requisitos adecuados para ser beneficiario.

Vilanova del Camí, 21 de noviembre de 2016

La alcaldesa, Vanesa González Márquez