Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació definitiva del projecte d'Estatuts i bases d'actuació del PAU 7 (antiga UA6)
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

ANUNCI

La Junta de Govern Local, en sessió del dia 2 de novembre de 2016, adoptà l'acord la part dispositiva del qual acontinuació es transcriu:

"Atès que el Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM) de Vilafranca del Penedès, delimita en sòl urbà no consolidatel polígon d'actuació urbanística núm. 7 (Antiga UA 6) entre la Plaça Milà, els carrers Pines i Nord i la Carreterad'Igualada; de 6.257 m2 de superfície. El sistema d'actuació aplicable és el de reparcel·lació, en la modalitat decompensació bàsica.

Atès que la totalitat de propietaris dels terrenys inclosos en l'àmbit han presentat a tràmit, en data 3 de juny de 2016, elsEstatus i Bases d'actuació del PAU 7.

Atès que en data 18 de juliol de 2016, la Junta de Govern local va acordar aprovar inicialment els Estatuts i Bases d'Actuació corresponents al polígon d'actuació urbanística PAU 7 ? Antiga UA6.

Atès que l'expedient va ser sotmès al tràmit d'informació pública pel termini d'un mes; concedint-se audiència, ambcitació personal, a totes les persones interessades (propietaris i titulars de drets sobre les finques del polígon). Finalitzatel termini d'informació pública, no ha estat presentada cap al·legació.

Atès que segons resulta de l'informe del Cap del Serveis Jurídics i de la Cap de Planejament i Llicències, els esmentats projectes d'estatuts i bases d'actuació propis de la modalitat de compensació bàsica s'ajusten a dret, a la llum delscriteris resultants del DL 1/2010, de 3 d'agost pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme (TRLU), del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme i de la resta de la normativa urbanísticaaplicable, per la qual cosa és procedent la seva aprovació definitiva.

Per això, s'ACORDA:

1. Aprovar definitivament els projectes d'Estatuts i Bases d'Actuació corresponents al polígon d'actuació urbanística 7(Antiga UA 6) del POUM, tal com han estat presentats per la totalitat de propietaris dels terrenys inclosos en ladelimitació del PAU 7.

2. Publicar el present acord incloent els estatuts i bases aprovats en el BOP; i notificar l'acord a totes les personesinteressades (propietaris i titulars de drets sobre les finques del polígon).

3. Donar trasllat d'aquest acord i les dades de l'expedient a la Generalitat de Catalunya, a l'efecte de la inscripció dels estatuts i bases en el registre d'entitats urbanístiques col·laboradores.

4. Requerir a tots els propietaris afectats per tal constitueixin la Junta de Compensació".

El que es publica en compliment del regulat en l'article 190.1 del Reglament de la Llei d'urbanisme (D. 305/2006, de 18de juliol), incloent-se, en annex, els estatuts i bases d'actuació aprovats, significant que contra aquest acte, el qual ésdefinitiu en via administrativa, es pot interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant del mateix òrganmunicipal que l'ha dictat, en el termini màxim d'un mes a partir de l'endemà de la publicació del present anunci en el

Butlletí Oficial de la província. Contra l'acte de resolució expressa del recurs de reposició, o bé directament contraaquest acte administratiu, podeu interposar recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats contenciososadministratius de la província de Barcelona, dins del termini màxim de dos mesos que s'han de comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent. Tanmateix, podeu presentar qualsevol altre recurs que considereu adient d'acord amb la llei.

Dil uns, 28 de novembre de 2016

DENOMINACIÓ, OBJECTE, DOMICILI, DURACIÓ I PERSONALITAT JURÍDICA.

Article 1r.- DENOMINACIÓ.L'Entitat s'anomena JUNTA DE COMPENSACIÓ DEL PAU 7 DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS.

Article 2n.- NATURALESA.a) La Junta, en la seva qualitat d'Entitat urbanística col·laboradora, té caràcter jurídic administratiu.

b) Formen part de la Junta els propietaris de sòl dins de l'àmbit del Polígon segons la delimitació de l'esmentat àmbitefectuada pel Pla d'Ordenació Urbanística Municipal aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme deBarcelona per acord adoptat en sessió d'11 de juny de 2003, i amb l'acord de publicació de 15/10/2003 (DOGC26/01/2004), als quals es refereixen els articles 10 i 11 d'aquests Estatuts.

c) Mitjançant acord de l'Assemblea General, adoptat segons preveu l'article 23 d'aquests Estatuts, s'hi podran incorporarempreses urbanitzadores que aportin totalment o parcial els fons necessaris per a la urbanització. L'acord determinaràles normes que regulin la incorporació, tot respectant la normativa vigent al respecte.

Article 3r.- PERSONALITAT JURÍDICA.L'Entitat gaudeix de personalitat jurídica pròpia, des de la inscripció de l'acord aprovatori de l'Ajuntament deVILAFRANCA DEL PENEDÈS al Registre General d'Entitats Urbanístiques Col·laboradores de la Direcció Generald'Urbanisme del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya.

Article 4t.- DOMICILI.L'Entitat es domicilia a Vilafranca del Penedès, C/ Comerç núm. 26, 08720 Vilafranca del Penedès.

Article 5è.- OBJECTE I FINALITATS.L'Entitat té per objecte l'actuació pel sistema de reparcel·lació, modalitat de Compensació bàsica, a l'àmbit determinat al'art 8è d'aquests Estatuts, essent les seves finalitats les següents:

a) la pràctica de les operacions necessàries per a repartir equitativament els beneficis i càrregues del planejament,

b) la urbanització i edificació en el seu cas dels solars resultants,

c) la configuració i adjudicació de noves parcel·les.

d) l'execució d'obres d'urbanització del polígon.

e) i, en general la defensa dels interessos dels associats i altres objectius previstos per la normativa vigent.

Article 6è.- CAPACITAT.a) L'Entitat tindrà plena capacitat jurídica, d'acord amb allò establert per la Llei d'Urbanisme de Catalunya, Reglament dela Llei d'Urbanisme i demés normativa vigent, inclosa la de caràcter supletori i per aquests Estatuts.

b) La incorporació de propietaris a l'Entitat no comporta la transmissió a la Junta del domini dels immobles afectats,llevat que així ho acordin per unanimitat.

c) L'Entitat podrà adquirir, posseir i alienar, així com administrar i explotar, els bens del seu patrimoni.

d) La Junta, d'acord amb allò que s'estableix als paràgrafs següents, podrà actuar com fiduciària, amb ple poderdispositiu, sobre les finques dels propietaris associats, incloses a l'àmbit d'actuació, i també podrà concertar crèdits pera realitzar les obres d'urbanització. Cas de ser emesos títols, es complirà allò establert per a la constitució de hipoteques

en garantia dels transmissibles per endós o al portador als articles 154 i concordats de la Llei Hipotecària.

E

La constitució de gravàmens i la alienació podrà efectuar-se pel President, en representació de l'Entitat, sempre que ho aprovi l'Assemblea General i, a més, ho acceptin els directament interessats.

Dil uns, 28 de novembre de 2016

Article 7è.- ÒRGAN SOTA EL CONTROL DEL QUAL ACTUA.a) L'Entitat actuarà sota la tutela de l'Iltre. Ajuntament de VILAFRANCA DEL PENEDÈS, el qual controlarà la seva gestiói, a proposta de l'Assemblea General, acordarà, si s'escau, la modificació dels Estatuts i la dissolució de l'Entitat.

b) A l'Iltre. Ajuntament de VILAFRANCA DEL PENEDÈS li hauran de ser lliurats els documents reglamentaris.

c) L'Iltre. Ajuntament de VILAFRANCA DEL PENEDÈS serà l'òrgan competent per a resoldre els recursos d'alçadaprevistos per l'art. 33 d'aquests Estatuts.

Article 8è.- ÀMBIT D'ACTUACIÓ.L'àmbit d'actuació de la Junta són tots els terrenys compresos dins el polígon segons la delimitació efectuada Plad'Ordenació Urbanística Municipal aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona per acordadoptat en sessió d'11 de juny de 2003, i amb l'acord de publicació de 15/10/2003 (DOGC 26/01/2004).

Article 9è.- TERMINI.L'Entitat tindrà una duració indefinida fins que, a proposta de l'Assemblea General, l'Iltre Ajuntament de VILAFRANCADEL PENEDÈS acordi la seva dissolució.

CAPÍTOL II.

ASSOCIATS.

Article 10è.- ASSOCIATS.Formen part de la Junta els propietaris de les finques incloses a l'àmbit polígon (segons la delimitació de l'esmentatàmbit efectuada Pla d'Ordenació Urbanística Municipal aprovat definitivament el 11/06/2003, amb acord de publicació de15/10/2003 (DOGC 26/01/2004), i que s'hi adhereixin.

Podran formar part de l'Entitat els propietaris de finques incloses a l'àmbit que s'afegeixin a la mateixa posteriorment en els terminis legalment establerts i prèvia acceptació dels presents Estatuts i previ ingrés d'una quantitatproporcionalment igual a la satisfeta fins al moment pels demés associats.

Article 11è.- INCORPORACIONS.Podran incorporar-se a l'Entitat empreses urbanitzadores, d'acord amb allò previst per l'article 2on. d'aquests Estatuts ien l'article 171.4 del Reglament de la Llei d'Urbanisme de Catalunya.

Article 12è.- DRETS I OBLIGACIONS.a) Els associats tenen els següents drets:

1.- Participar, amb veu i vot, a les Assemblees Generals.

2.- Escollir les persones que han de desenvolupar els càrrecs socials i participar en les eleccions.

3.- Presentar proposicions i suggeriments.

b) Els copropietaris de sòl hauran de designar una sola persona amb àmplies facultats per a l'exercici dels dretsd'associats, responent tots solidàriament front de l'Entitat de les obligacions que s'hi derivin.

c) Els associats tenen les següents obligacions:

1.- Complir els acords socials.

2.- Contribuir proporcionalment a les càrregues econòmiques que els hi correspongui.

V

3.- Prestar la col·laboració adient per a assolir les finalitats socials.

Dil uns, 28 de novembre de 2016

d) Cas que qualsevol dels associats alienés la seva propietat dins l'àmbit d'actuació, l'adquirent restarà subrogat en laseva qualitat d'associat de l'Entitat, sense perjudici de la possibilitat d'expropiació per raó d'incompliment de lesobligacions. A aquests efectes, tots els associats son obligats d'expressar als documents d'alienació, tan públics comprivats, l'existència de la Junta i el contingut d'aquests Estatuts i d'incloure-hi una clàusula d'acceptació per part del'adquirent.

Els associats han de comunicar les alienacions per qualsevol títol de llurs propietats dins l'àmbit d'actuació dintre delstrenta dies hàbils següents a la signatura del corresponent document, mitjançant escrit adreçat al President de la Juntaacompanyat per una còpia de l'esmentat document.

CAPÍTOL III.

DIRECCIÓ, ADMINISTRACIÓ I REPRESENTACIÓ DE L'ENTITAT.

Article 13è.- ÒRGANS DE L'ENTITAT.L'Entitat es regirà pels següents òrgans:

a) Assemblea General.

b) Gerent.

c) President.

d) Secretari.

Article 14è.- ASSEMBLEA GENERAL.a) Els associats, constituïts en Assemblea General, decidiran per majoria de les unitats de valor representades al'Entitat, en proporció a la superfície de la qual sigui propietari cadascú, en els assumptes propis de la competènciad'aquest òrgan social. El dret de vot s'executarà d'acord amb allò establert als art. 23 i següents.

b) Tots els associats, inclosos els dissidents, salvant la possibilitat de presentar recurs, i els que no haguessin participata la reunió, resten sotmesos als acords adoptats.

Article 15è.- SESSIONS DE L'ASSEMBLEA GENERAL.L'Assemblea General es reunirà en sessió ordinària una vegada a l'any, dintre del primer trimestre natural, i en sessionsextraordinàries quan ho consideri necessari el President, el Gerent, o ho demani per escrit una tercera part delsassociats.

Article 16è.- COMPETÈNCIA DE L'ASSEMBLEA GENERAL.Correspon a l'Assemblea General les següents facultats:

a) Proposta a l'Iltre. Ajuntament de VILAFRANCA DEL PENEDÈS de modificació d'aquests Estatuts.

b) Nomenament i cessament de les persones encarregades del govern i de l'administració de l'Entitat, l'elecció delsquals pertany a l'Assemblea.

c) Distribució de les càrregues i beneficis del planejament entre els associats.

d) Aprovació inicial del Projecte de Reparcel·lació, si s'escau.

e) Determinació dels mitjans econòmics i de les aportacions tan ordinàries com extraordinàries.

f) Contractació de crèdits per a realitzar les obres d'urbanització, fins i tot amb garantia hipotecària, dels terrenys deN

l'àmbit d'actuació, d'acord amb la normativa vigent i amb aquests Estatuts.

V

g) Execució de les obres d'urbanització.

Dil uns, 28 de novembre de 2016

h) Incorporació d'empreses urbanitzadores.

i) Edificació, en el seu cas, dels solars resultants.

j) Aprovació de la Memòria d'actuació anyal i del les Comptes, i també del Pressupost i Pla d'actuació per l'exercicisegüent.

k) Proposta de dissolució de l'entitat.

l) Qualsevol altres acords que afectin amb caràcter important el desenvolupament de l'entitat.

Article 17è.- GERENT.

El serà designat per l'Assemblea, amb veu però sense vot cas que no sigui un dels membres d'aquella. Es podranatorgar les funcions de Gerència al President o al Secretari.

El Gerent tindrà les següents atribucions:

1.- Administrar l'entitat i els seus bens d'acord amb la normativa aplicable i aquests Estatuts.

2.- Executar actes de gestió sense cap excepció.

3.- Executar els acords de l'Assemblea General acomplint el Pressupost i el Programa d'actuació anyal i decidir sobreoperacions i contractes d'interès per la Junta de Compensació dintre dels Pressupostos i Programes aprovats perl'Assemblea General.

4.- Desenvolupar la gestió econòmica d'acord amb les previsions acordades per l'Assemblea i comptabilitzar elsresultats de la gestió.

5.- Examinar els contractes, projectes i transaccions que es refereixin a l'execució de les obres, instal·lacions i serveis de la urbanització, inspeccionar-les i revisar i comprovar les comptes i factures.

6.- Fiscalitzar els llibres de comptabilitat social.

7.- Formalitzar l'estat de comptes, la Memòria d'actuació anyal, els Pressupostos i el Programa d'actuació, abans del'Assemblea ordinària.

8.- Acordar que el President exerciti les accions civils, criminals, laborals, administratives i contencioso-administrativesque interessin a l'entitat, llevat dels casos d'urgència, en els quals decidirà el President assabentant al membres del'Assemblea.

9.- Exercitar totes les demés facultats de govern i administració de l'entitat, no reservades expressament a l'AssembleaGeneral.

Article 18è.- PRESIDENT.a) La Presidència de l'Entitat i dels seus òrgans col·legiats de govern i administració correspon a l'associat elegit perl'Assemblea General d'acord amb l'art. 17.a) i b) d'aquests Estatuts.

b) El President tindrà les següents atribucions:

1.- Convocar, presidir, suspendre i aixecar les sessions de l'Assemblea, dirigir les deliberacions.

2.- Representar l'entitat davant de tercers, bé es tracti d'entitats, organismes o autoritats de caràcter públic, o bé depersones privades i, per això representar la Junta en tota mena de negocis jurídics, podent atorgar mandats en l'exercicid'aquesta representació, fent us de la signatura de l'entitat en els contractes i operacions degudament aprovats per

l'Assemblea General.

E

3.- Interpretar aquests Estatuts i resoldre els dubtes de la seva aplicació.

Dil uns, 28 de novembre de 2016

4.- Vetllar per l'execució dels acords de l'Assemblea General.

5.- Interposar accions judicials en nom de l'entitat, desistir de les mateixes, aplanar-se a demandes, oposar-s'hi, transigirplets, preparar i signar instàncies, peticions i interposar recursos així com desistir dels mateixos davant de lesAdministracions Estatal, Autonòmica, Local i Institucional i demés entitats públiques.

Article 19è.- SECRETARI.a) Actuarà de Secretari la persona física, associada o no, que designi l'Assemblea General d'acord amb l'art. 17.b)d'aquests Estatuts; l'Assemblea General podrà, amb els mateixos requisits, remoure del càrrec, el Secretari, enqualsevol moment.

b) El Secretari de l'Entitat aixecarà l'acta de les sessions de l'Assemblea General, a les quals assistirà sense vot com atal Secretari; donarà fe dels assentaments inscrits als llibres socials a instància de part; organitzarà els serveis de règiminterior de l'Entitat i recaptarà les aportacions econòmiques dels associats.

CAPÍTOL IV.

CONVOCATÒRIES I RÈGIM DE SESSIONS.

Article 20è.- REQUISITS DE LES CONVOCATÒRIES.Els òrgans col·legiats seran convocats pel Secretari per ordre del President. La convocatòria expressarà els assumptesa tractar. Les convocatòries per l'Assemblea General es faran mitjançant notificacions lliurades per correu certificat ambacusament de recepció i amb deu dies naturals abans, als domicilis designats pels associats.

No podrà ésser objecte d'acord cap assumpte que no figuri inclòs a l'ordre del dia, llevat que estiguin presents tots elsmembres de l'òrgan col·legiat i sigui declarada la urgència de l'assumpte pel vot favorable de la majoria d'assistents.

Article 21è.- CONSTITUCIÓ.a) ASSEMBLEA GENERAL: Llevat dels supòsits pels quals les disposicions vigents o aquests Estatuts exigeixen unespecial nombre de vots per adoptar determinats acords, l'Assemblea General restarà vàlidament constituïda en primeraconvocatòria quan hi concorrin associats en nombre no inferior a dos, que representin, al menys, el 60% de les unitatsde valor incorporades a l'entitat. En segona convocatòria, que tindrà lloc als trenta minuts de l'assenyalada per laprimera, serà vàlida la constitució de l'Assemblea qualsevol que sigui el nombre d'unitats de valor representades i elnombre d'assistents.

Article 22è.- SESSIONS UNIVERSALS.Sense perjudici d'allò establert pels dos articles anteriors, els òrgans col·legiats restaran vàlidament constituïts per atractar qualsevol assumpte sempre que estiguin reunits tots els seus membres i així ho acordin per unanimitat.

Article 23è.- ADOPCIÓ D'ACORDS A L'ASSEMBLEA GENERAL.Seran vàlids els acords que s'adoptin per la meitat més un dels vots presents, computats segons allò establert perl'article 25 d'aquests Estatuts, amb les excepcions establertes per l'article següent i els articles 17.b).

Article 24è.- QUORUM MÍNIM.a) L'adopció d'acords sobre propostes a l'Iltre. Ajuntament de VILAFRANCA DEL PENEDÈS de modificació delsEstatuts i determinació d'aportacions extraordinàries, requeriran el vot favorable dels associats afectats que representin,al menys, el 60% de les unitats de valor incorporades a l'entitat.

b) La proposta de dissolució de l'Entitat exigirà el vot favorable dels associats que representin, al menys, el 65% de lesunitats de valor.

c) La transmissió a l'Entitat de la propietat dels immobles afectats, la constitució de gravàmens i l'alienació a les quals esN

refereix l'article 6.d), requeriran el vot unànime dels associats.

V

Dil uns, 28 de novembre de 2016

Article 25è.- COMPUTACIÓ DE VOTS.a) Es farà per les unitats de valor, en proporció a la superfície de propietat de cadascun dels associats, sent una unitatde valor un metre quadrat de sòl.

b) Cada unitat de valor dóna dret a un vot.

Article 26è.- COTITULARITAT.Els copropietaris d'una finca o unitat de valor exercitaran les facultats d'associat d'acord amb allò establert per l'article12.b) d'aquests Estatuts.

Article 27è.- ADOPCIÓ D'ACORDS PEL GERENT.

Els acords adoptats pel Gerent seran notificats als interessats, i immediatament executius des de tal data.

Article 28è.- NORMES COMPLEMENTÀRIES.a) Tots els càrrecs socials tindran, en principi, una duració de tres anys, llevat del de Secretari que podrà ésser indefinit,podent ésser successivament reelegits llurs titulars, així com remoguts en qualsevol moment, amb els mateixos requisitsque per a l'elecció, per motius justificats de manca d'atenció al càrrec o de manca d'honestedat en el seudesenvolupament, o bé per raons de negligència.

b) Els càrrecs seran obligatoris, llevat causa justificada, i gratuïts, llevat que l'Assemblea, en funció de l'especialdedicació, hagi previst pressupostàriament dotacions econòmiques.

c) Les persones jurídiques que, en el seu cas, resultin designades pel desenvolupament de càrrecs socials, exercitaranles funcions inherents mitjançant la persona física que designin.

d) Els associats podran fer-se representar en l'Assemblea General mitjançant autorització per escrit o apoderament.

e) A les sessions de l'Assemblea General, els càrrecs o els associats podran comparèixer acompanyats per assessorstècnics o jurídics, els quals tindran veu però no vot.

f) De cada sessió el Secretari aixecarà acta que contindrà la indicació dels assistents, lloc i data, ordre del dia, puntstractats a la deliberació, forma i resultat de la votació i el contingut dels acords.

Les actes seran signades pel Secretari, amb el vist i plau del President i s'aprovaran a la mateixa sessió d'acord ambl'art. 23 dels presents Estatuts, llevat que els assistents acordin que sia lliurada per correu, entenent-se aleshoresaprovada si en els quinze dies següents a la recepció no es formules esmenes per part de la majoria d'unitats de valorde l'Entitat.

g) A les sessions de l'Assemblea General haurà d'ésser degudament convocat l'Iltre. Sr. Alcalde de l'Ajuntament deVILAFRANCA DEL PENEDÈS o persona en la qual expressament delegui, podent participar amb veu però sense vot enels debats, llevat que l'Ajuntament sigui membre de ple dret de la Junta.

h) Tots els associats poden accedir als acords socials a través del Secretari.

i) Els associats, membres d'un o d'altre o d'ambdós òrgans socials, podran fer constar en acta llur vot contrari a l'acordadoptat i els motius que ho justifiquin. Quan votin en contra i facin constar els motius d'oposició restaran exempts de laresponsabilitat que, en el seu cas, pugui derivar-se dels acords de l'òrgan col·legiat.

j) En supòsits d'absència, malaltia o vacant, el President de l'Assemblea serà substituït pel Secretari o pel VocalTresorer Censor de Comptes, en qualsevol cas, pel més gran dels presents.

k) Si ho contemplen els Pressupostos, el Gerent podrà anomenar assessors, decidint l'abast dels encàrrecs i de la sevaN

remuneració, si s'escau.

V

Dil uns, 28 de novembre de 2016

Article 29è.- ELEMENTS COMUNS I ZONES PER A ESTACIONS TRANSFORMADORES.S'entén per elements comuns els següents: vials, zones enjardinades, espais lliures, xarxes generals de distribuciód'aigua, gas, electricitat, telèfon, dades, clavegueram i qualsevol altre destinat a l'ús i aprofitament pels propietaris de la urbanització. Aquests element comuns seran cedits a l'Ajuntament de VILAFRANCA DEL PENEDÈS en els terminis i através dels documents que marca la legislació aplicable.

Atès allò establert a l'art. 47.5 del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, sobre la necessitat de reservar sòlnecessari per a subestacions i sòl o locals per a centres de transformació d'energia elèctrica, els quals no computen a efectes de volumetria, els propietaris membres de la Junta autoritzen expressament la col·locació dels mateixos a leszones lliures d'edificació de les seves respectives parcel·les, els quals s?ubicaran en el seu cas, a l'indret que causimenys perjudici, i sense dret a cap reclamació per part del propietari donat que aquestes construccions no computen aefectes urbanístics.

Article 30è.- MITJANS ECONÒMICS.a.- Resten constituïts pels següents fonts d'ingressos:

1) APORTACIONS ORDINÀRIES: o de gestió, destinades a cobrir les despeses generals de l'entitat o despesescorrents, i les de manteniment i conservació de les obres i instal·lacions d'acord amb les previsions fixades perl'Assemblea General, determinades per a cadascú en proporció a llurs unitats de valor.

2) APORTACIONS EXTRAORDINÀRIES: que són les destinades a cobrir, d'una banda, les despeses d'urbanització, id'altra banda, apreuaments per l'expropiació de finques de propietaris no adherits, morosos o bé que incompleixin llursobligacions i demés despeses no abastades per les ordinàries.

3) RESULTATS D'EXPLOTACIÓ: són els ingressos derivats de l'explotació dels bens del patrimoni de l'Entitat, queseran destinats a l'assoliment de les finalitats socials.

b.- Tots els propietaris associats han de contribuir, proporcionalment a llur superfície, a les despeses ordinàries o defuncionament i a les de manteniment i conservació de les obres d'urbanització executades, en la mateixa proporció, aixícom a les extraordinàries que no siguin d'urbanització o que, sent-ho, gravin la totalitat de l'àmbit.

Article 31è.- RECAPTACIÓ.a) Les quotes, tant les ordinàries com les extraordinàries, seran recaptades pel Secretari de l'Entitat dintre dels 30 dieshàbils següents a la seva notificació a cada associat, després de la seva determinació, llevat de casos excepcionals enque el Gerent podrà atorgar més llargs terminis sempre per raons molt justificades; el Secretari, sota la supervisió delvocal primer Tresorer Censor de Comptes, ingressarà els fons recaptats en el compte o comptes corrents d'entitatsbancàries, essent necessàries les signatures del President de l'Entitat i del Vocal primer Tresorer Censor de Comptesper a retirar o disposar de fons d'aquestes.

b) L'Ajuntament de VILAFRANCA DEL PENEDÈS, a petició del Gerent, podrà utilitzar la via d'apreuament, previ l'oportúrequeriment, per a percebre dels associats les aportacions a les quals estan obligats, transcorreguts els trenta dies alsque es refereix el paràgraf anterior. Això sens perjudici de que la Junta pugui instar, en el seu cas, la corresponent acciójudicial contra el morós.

c) S'entendrà per associat morós aquell que, passats els trenta dies del requeriment a que es refereix el paràgraf 1d'aquest article, no hagi ingressat les quantitats degudes.

d) L'associat morós, mentre mantingui aquesta condició, haurà d'abonar a l'Entitat, en tot cas, tant faci pagament abansde l'obertura de l'apreuament o un cop obert, o com a conseqüència de la reclamació judicial, el principal del deute, elsinteressos legals meritats des de la data en que l'obligació de pagament fos exigible, els recàrrecs municipals

d'apreuament en el seu cas (que seran percebuts per la Corporació municipal) i una quantitat addicional d'un cinc per cent trimestral en concepte de sanció (que serà percebuda per la Junta de Compensació).

Dil uns, 28 de novembre de 2016

CAPÍTOL V.

REGIM JURÍDIC.

Article 32.- RECURSOS.a) Contra els acords dels òrgans socials, els qui es considerin perjudicats podran interposar recurs d'alçada davant del'Iltre. Ajuntament de VILAFRANCA DEL PENEDÈS.

b) El recurs s'haurà d'interposar en el termini d'un mes des del següent a la seva notificació. I s'entendran desestimatsper silenci negatiu si en el termini de tres mesos no s'ha efectuat resolució expressa.

CAPÍTOL VI.

DOCUMENTACIÓ SOCIAL.

Article 33è.- DOCUMENTS.La documentació social es composarà dels següents llibres:

a) Llibre Registre d'Associats.

b) Llibres d'Actes de l'Assemblea General.

c) Llibres de Comptabilitat Social.

d) Qualsevol altres que es considerin necessaris o siguin obligatoris legalment.

Article 34è.- PUBLICITAT.Els Llibres relacionats a l'article anterior estaran sotmesos al principi de publicitat.

Article 35è.- FORMA I CERTIFICACIONS.Els Llibres socials seran duts pel Secretari que serà l'únic capacitat per a donar fe dels assentaments que s'hi inscriguin,mitjançant el lliurament de certificacions a instància de part interessada. Respecte els Llibres de Comptabilitat Social,aquests seran directament supervisats pel Vocal Tresorer Censor de Comptes, sota la seva responsabilitat, i el Secretarili haurà de comunicar tots els assentaments que hi practiqui.

Article 36è.- LLIBRE REGISTRE D'ASSOCIATS.Al Llibre Registre d'Associats constaran les circumstàncies d'aquests, noms, cognoms, estats civils, regim econòmic ma-

trimonial, professions, adreces i, en el seu cas, càrrecs socials que ostentin. El Llibre Registre expressarà també lesdates de les altes i baixes, llurs causes i les preses de possessió i cessaments en els càrrecs.

Article 37è.- LLIBRE D'ACTES.Els Llibres d'Actes consignaran les sessions de l'Assemblea General, amb expressió de dates, assistents, ordre del dia,assumptes tractats, forma i resultat de les votacions i contingut dels acords.

Article 38è.- LLIBRES DE COMPTABILITAT.Als Llibres de Comptabilitat figuraran tots els ingressos i despeses de l'Entitat, expressant la procedència dels ingressosi la inversió de les despeses.

Article 39è.- ALTRES DOCUMENTS.:

Sense perjudici de les normes reguladores de premsa, publicacions i publicitat, els impresos, butlletins i demésN

documents, circulars de propaganda, divulgació i comunicació de l'Entitat, podran portar la denominació de l'Entitat i, enV

el seu cas, els noms i cognoms dels seus components.

Dil uns, 28 de novembre de 2016

CAPÍTOL VII.

DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ.

Article 40è.- DISSOLUCIÓ.a) L'Entitat es podrà dissoldre quan s'hagi assolit completament l'objectiu social o bé quan així ho decideixi l'AssembleaGeneral, en els termes establerts a l'article 131.3 de la Llei d'Urbanisme.

b) En qualsevol cas, acordada la dissolució, caldrà que tots els associats, en la seva qualitat de propietaris, essubroguin individualment, pel que es refereix a les finques que els pertanyin, en els compromisos pendents de qualsevolcaràcter que l'Entitat hagués contret amb tercers.

c) En qualsevol cas, també, la dissolució haurà d'ésser aprovada per l'autoritat municipal.

Article 41è.- LIQUIDACIÓ.Acordada vàlidament la dissolució de l'Entitat, el Gerent procedirà a la liquidació mitjançant el cobrament de crèdits i elpagament de deutes i el remanent, si existís, es distribuirà entre tots els associats en proporció a les unitats de valor decadascú.

DISPOSICIONS FINALS.

PRIMERA.- L'Entitat està obligada a notificar a la Direcció General d'Urbanisme, per conducte de l'Iltre. Ajuntament deVILAFRANCA DEL PENEDÈS, pel seu oportú registre, els acords de constitució, els Estatuts, els acords de modificaciódels Estatuts, els nomenaments y cessaments de les persones encarregades del govern i de l'administració de l'Entitat,l'acord de dissolució, la documentació anyal obligatòria i qualsevol altres que afectin amb caràcter rellevant aldesenvolupament de l'Entitat.

SEGONA.- Per la validesa dels acords socials relatius a l'aprovació dels Estatuts, modificació d'aquests i dissolució del'Entitat, caldrà la reglamentària tramitació i l'acord aprovatori de l'Iltre Ajuntament de VILAFRANCA DEL PENEDÈS.Dels demés acords socials importants pel desenvolupament de l'Entitat, caldrà la notificació a l'Iltre Ajuntament deVILAFRANCA DEL PENEDÈS per la seva informació.

TERCERA.- Aquests Estatuts no podran prevaler en contra de disposicions legals o reglamentàries que continguinprincipis o normes al respecte incompatibles amb aquests.

QUARTA.- En tot allò que no estigui previst per aquests Estatuts, regiran les disposicions contingudes a la Lleid'Urbanisme de Catalunya i el seu Reglament, a al text refós de la Llei de sòl aprovat per Reial Decret Legislatiu 7/2017,de 30 d'octubre, i les disposicions legals i reglamentàries aprovades per la Generalitat de Catalunya, així com lalegislació supletòria i, subsidiàriament, la Llei de Societats Anònimes.

BASES D'ACTUACIÓ PER A L'EXECUCIÓ EN SISTEMA DE REPARCEL·LACIÓ, MODALITAT DE COMPENSACIÓBÀSICA, ÀMBIT PAU 7, AL TERME MUNICIPAL DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS.

I.- JUSTIFICACIÓ I OBJECTIUS.Les presents Bases tenen com a finalitat reglamentar el desenvolupament urbanístic del PAU 7, al terme municipal deVILAFRANCA DEL PENEDÈS, fent possible l'equidistribució de beneficis i càrregues entre els propietaris.

II.- CRITERIS DE VALORACIÓ.La valoració de les finques aportades serà la determinada al Projecte de Reparcel·lació.

III.- CRITERIS PER VALORAR LES APORTACIONS D'EMPRESES URBANITZADORES.Com sia que, en el moment actual, de constitució de la Junta, no existeix incorporació de cap empresa urbanitzadora, la

possible incorporació d'entitats d'aquesta mena, i la valoració de les seves aportacions, serà decidida en el seu momentN

per la Junta de Compensació, en funció d'allò que disposen els Estatuts de la mateixa. En qualsevol cas, els criteris per V

valorar tant les obres d'urbanització com les parcel·les per adjudicar, en el seu cas, a les empreses urbanitzadores, hauran de ser els de mercat degudament justificats.

10

Dil uns, 28 de novembre de 2016

IV.- PROCEDIMENT PER CONTRACTAR LES OBRES D'URBANITZACIÓ I, SI S'ESCAU, LES D'EDIFICACIÓ.Per a la contractació de les obres d'urbanització previstes al corresponent Projecte, la Junta de Compensació haurà dedisposar, com a mínim, de tres ofertes, decidint aleshores l'adjudicació de la mateixa a qualsevol empresa que reuneixial seu judici garanties suficients de solvència empresarial, econòmica i tècnica, en funció d'una valoració conjunta i nosols econòmica de tots els elements integrants de la prestació del contractista.

Si en algun moment la Junta decidís, en exercici de les facultats de que estatutàriament disposa, realitzar tasquesedificatòries, la contractació de l'obra corresponent seguirà el mateix procediment.

V.- SUPÒSITS DE NO INCORPORACIÓ A LA JUNTA.

De conformitat al que estableix l'article 136.4 del Reglament de la Llei d'Urbanisme, les finques dels propietaris que nos'incorporin a la Junta podran ser objecte d'expropiació, sent la Junta de Compensació beneficiària de la mateixa.:

VI.- SUPÒSITS D'INCOMPLIMENT DELS MEMBRES DE LA JUNTA QUE DONARA LLOC A L'EXPROPIACIÓ DELSSEUS BÉNS I DRETS.L'incompliment pels membres de la Junta de les obligacions i càrregues imposades per la Llei i, en la seva virtut, per lesnormes reglamentàries o convencionals que regulen la present actuació, àdhuc quan l'incompliment es refereixi tan solsal termini per complir amb els deures i càrregues, habilitarà a l'Administració actuant per l'expropiació de llurs drets afavor de la Junta de Compensació, que actuarà com a beneficiària.

Quan l'incompliment consisteixi en la negativa o retard en el pagament de les quantitats degudes a la Junta, aquestapodrà optar entre sol·licitar de l'Administració actuant l'aplicació de l'expropiació al membre morós o, altrament,interessar de la mateixa el cobrament del deute per via d'apressament o les accions judicials que pertoquin. L'import deles quotes així obtingudes serà lliurat per l'Administració actuant a la Junta de Compensació.

VII.- FORMA I TERMINIS EN QUE ELS PROPIETARIS DE TERRENYS O TITULARS D'ALTRES DRETS HAN DE REALITZAR APORTACIONS A LA JUNTA.Els membres de la Junta de compensació han de realitzar les aportacions que els hi pertoquin en metàl·lic, dins els 30dies hàbils següents a la notificació del corresponent acord de la Junta; cas de no ser atesa aquesta obligació, es podràinstar de l'Administració actuant l'expropiació o l'actuació per via d'apressament, previ lliurament de la corresponentcertificació de descobert per part del President i Secretari de la Junta de Compensació. En el procediment de recaptaciós'aplicarà tot allò previst a l'article 31è dels Estatuts.

La Junta podrà decidir lliurement si accepta o no les propostes que en qualitat de dació en o per pagament puguinoferir-se pels seus membres.

VIII.- REGLES PER LA DISTRIBUCIÓ DE BENEFICIS I PÈRDUES.Si existeixen beneficis o pèrdues al tancament d'un exercici pressupostari, la Junta podrà decidir lliurement el seufinançament o la seva distribució, respectant, en cas de distribució, els mateixos criteris de unitat de valor usat perdeterminar l'obligació de contribuir.

IX.- MOMENT EN QUE PODRAN EDIFICAR-SE ELS SOLARS.Les parcel·les integrants de l'àmbit podran edificar-se, sens perjudici de sol·licitar la corresponent llicència municipal,una vegada s'hagi tramitat i aprovat definitivament el Projectes d'Urbanització i executades les obres d'urbanització,sens perjudici de que, segons disposa l'art. 39 del Decret 64/2014, de 13 de maig, cas de no disposar de tots elsserveis, es puguin autoritzar construccions en tant es compleixin els requisits que l'esmentat precepte contempla perexecutar simultàniament les obres d'edificació i d'urbanització.

Vilafranca del Penedès, 18 de novembre de 2016

L'alcalde, Pere Regull Riba

11