Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Convocatòria de processos de selecció per AODL i borsa d'oficials de paleta
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Vic

EDICTE

Per acord de la Junta de Govern Local de data 09.11.16 es van aprovar, entre d'altres, les bases selectives reguladores dels següents processos de selecció:

- Procés selectiu d'un/a agent d'ocupació i desenvolupament local (AODL) per a la promoció de la ciutat de Vic.

- Procés selectiu d'una borsa de treball d'oficials paleta de l'Ajuntament de Vic.

I per decrets del regidor delegat de recursos humans de data 17.11.16 s'ha resolt convocar els esmentats processosselectius, la qual cosa es fa efectiva amb la publicació d'aquest anunci.

El termini de presentació de sol·licituds a aquests dos processos de selecció serà de deu dies naturals, a comptar del'endemà de la publicació d'aquest anunci de convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

El text refós de les bases específiques reguladores d'aquests dos processos de selecció estan publicades al webmunicipal (https://seuelectronica.vic.cat).

Vic, 17 de novembre de 2016

La secretària, Maria Pilar Lobera Calvo