Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació inicial de la modificació pressupostària 13/2016
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Vallirana

ANUNCI

El Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària del dia 24 de novembre de 2016, va aprovar inicialment la modificació pressupostària 13/2016 mitjançant crèdits extraordinaris, suplements de crèdit i transferències de crèdit.

De conformitat amb allò que estableix l'article 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova elText Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, l'expedient restarà exposat al públic durant un termini de 15dies, comptats a partir del dia següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província, als efectes de lapresentació, dins del mateix termini, de les reclamacions que es considerin pertinents.

En cas de no presentar-se cap reclamació en temps i forma, l'esmentat acord inicial esdevindrà definitivament aprovat.

Vallirana, 25 de novembre de 2016

L'alcaldessa i coordinadora de l'Àrea de Règim Intern i Planificació Econòmica, Eva Martínez Morales