Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació inicial del pressupost general de l'Ajuntament per a l'exercici 2017
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Vallirana

EDICTE

Aprovat inicialment el Pressupost general de l'Ajuntament de Vallirana per a l'exercici 2017, en sessió plenària ordinàriadel dia 24 de novembre de 2016; i de conformitat amb allò que estableix l'article 169.1 del Reial decret legislatiu 2/2004,de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, queda exposat al públic per un termini de quinze dies, comptats a partir del següent al de la publicació d'aquest edicte en el Butlletí oficial de la província, per tal de poder presentar reclamacions. S'entendrà aprovat definitivament en cas de no produir-se capreclamació en el termini abans indicat.

Vallirana, 25 de novembre de 2016

L'alcaldessa, Eva Maria Martínez Morales