Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació definitiva de l'Ordenança del voluntariat
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Vallgorguina

ANUNCI d'aprovació definitiva de l'Ordenança del voluntariat

Al no haver-se presentat reclamacions durant el termini d'exposició al públic, queda automàticament elevat a definitiul'acord plenari inicial aprovatori de l'Ordenança municipal reguladora del Voluntariat, el text íntegre del qual es fa públic,per al seu coneixement general i en compliment del previst en l'article 178 del text refós de la Llei municipal i de règimlocal de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i 65 del Reglament d'obres, activitats i serveis delsens locals aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.

"PROJECTE D'ORDENANÇA REGULADORA DEL VOLUNTARIAT DE L'AJUNTAMENT DE VALLGORGUINA.

Exposició de motius.

I. La llei 25/2015, de 30 de juliol del Voluntariat i de foment del associacionisme, té per objecte regular el model catalàde voluntariat, amb la finalitat de divulgar, fomentar, reconèixer i protegir l'associacionisme i el voluntariat i oferirrecolzament.

Tanmateix, l'article 9.2 de la Constitució espanyola diu que correspon als poders públics promoure les condicions per talque la llibertat i la igualtat de l'individu i dels grups en els quals s'integra siguin reals i efectives; remoure els obstaclesque n'impedeixin o en dificultin la plenitud i facilitar la participació de tots els ciutadans en la vida política, econòmica,cultural i social. En aquest mateix sentit es pronuncia l'article 4 de la Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de l'Estatutd'Autonomia de Catalunya.

A Catalunya l'associacionisme i el voluntariat prové d'una llarga tradició que s'ha anat desenvolupant a través d'unsmodels propis i que pren força a partir de la participació cívica i solidària dels ciutadans i ciutadanes en la vida social. Ésper això que l'article 43.1 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya estableix que els poders públics tenen que promoure laparticipació social en l'elaboració, la prestació i l'avaluació de les polítiques públiques, i concretament també laparticipació individual i associativa en els àmbits cívics, socials, culturals, ambientals, econòmics i polítics, amb plerespecte amb els principis de pluralisme, lliure iniciativa i autonomia. En efecte, el nostre país s'ha caracteritzat per unteixit associatiu format per persones que han adoptat l'opció enfront la comunitat i han dedicat part del seu temps alservei del bé comú per mitjà dels diversos àmbits d'intervenció, com són el social, cultural, ambiental, de cooperacióinternacional i de drets humans, de participació ciutadana, civisme i altres.

La Carta social europea proposa, en l'article 12, estimular la participació dels individus en l'acció i el manteniment delsserveis socials, i la Llei 45/2015, de 7 d'agost, del voluntariat, fixa com a objectiu promoure i facilitar la participaciósolidària dels ciutadans en actuacions de voluntariat, en el si d'organitzacions sense ànim de lucre públiques o privades.

En l'àmbit del règim local, l'article 18 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local disposa quesón drets i deures dels veïns, participar en la gestió municipal d'acord amb allò disposat en les lleis, i en el seu cas,quan la col·laboració amb caràcter voluntari dels veïns sigui interessada pels òrgans de govern i administraciómunicipal.

II. A Vallgorguina són diverses les persones i entitats que mostren dia rere dia un interès en la participació altruista isolidària en serveis pel bé comú, fet que suposa la necessitat d'establir una regulació d'àmbit municipal per tal de donarcobertura a aquests ciutadans i ciutadanes que col·laboren amb el municipi, complint així amb el mandat constitucional iautonòmic de promoció per part dels poders públics de la participació del ciutadans en els àmbits cívics, socials,culturals, ambientals, econòmics i polítics.

El present reglament municipal de voluntariat neix amb l'objectiu de regular l'acció voluntària dins del marc de la borsade voluntariat de l'ajuntament. Aquesta ordenança disposa de vuit articles que regulen la definició del voluntariat, les

funcions del voluntari o voluntària, els drets i els deures, la creació i seguiment de la Borsa del voluntariat deVallgorguina, la formació dels voluntaris i l'entrada en vigor d'aquesta normativa.

Article 1.- Definició del voluntariat.

1. S'entén per voluntariat el conjunt d'activitats d'interès general desenvolupades per persones físiques, si no es duen aE

terme en virtut d'una relació laboral, funcionarial, mercantil o qualsevol altra retribuïda, que compleixin els següents requisits:

Dil uns, 28 de novembre de 2016

- Que tinguin caràcter altruista i solidari.

- Que la seva realització sigui lliure i la seva causa no es consideri per obligació personal o deure jurídic.

- Que es duguin a terme sense contraprestació econòmica, sense perjudici del dret al reembossament de les despesesque el compliment de l'activitat voluntària ocasioni.

- Que s'ajusti a programes o projectes concrets d'àmbit municipal.

2. En queden excloses les actuacions voluntàries aïllades, esporàdiques o prestades al marge d'organitzacionspúbliques o privades sense ànim de lucre, executades per raons familiars, d'amistat o veïnals.

3. L'activitat de voluntariat no pot, en cap cas, substituir el treball retribuït.

Article 2.- Funcions del voluntari/ària.

1. L'actuació del voluntari/ària s'emmarca en l'àmbit de les activitats organitzades des d'aquest ajuntament, sempretenint en compte les preferències personals d'actuació de cadascun dels voluntaris/àries inscrits a la borsa.

2. Les funcions del voluntari/a són:

- La realització de les activitats acordades entre els professionals de referència i el voluntari/ària, pròpies dels projectesals quals està adscrit.

- La col·laboració en el disseny dels projectes i de les actuacions a les que s'incorpora.

- La col·laboració en el disseny i divulgació de les campanyes relacionades amb el voluntariat que es posin en marxa.

Article 3.- Drets i deures del voluntari/ària.

a) Drets del voluntari/ària.

1. Obtenir informació de l'Ajuntament sobre el funcionament i les activitats de l'acció voluntària i sobre els mitjans perpoder exercitar-la convenientment.

2. Rebre la formació necessària per al desenvolupament de l'activitat.

3. Ser tractat/da sense discriminació, respectant la seva llibertat, dignitat, intimitat i creences.

4. Gaudir d'acreditació identificativa suficient com a voluntari/ària davant de tercers i obtenir certificació de la sevaparticipació en els programes.

5. Participar activament en l'elaboració, planificació, execució i avaluació dels programes i activitats on col·labori, amb elreconeixement social de la seva activitat.

6. Ser assegurat/da contra el risc d'accident i malaltia derivats directament de l'exercici de l'activitat voluntària, amb lescaracterístiques i capitals assegurats que s'estableixin.

7. Rescabalar-se, si ho vol, de les despeses que li pugui ocasionar l'activitat voluntària.

8. Acordar lliurement les condicions de la seva acció voluntària i el compromís de les tasques definides conjuntament, eltemps i horari que hi podrà esmerçar i les responsabilitats acceptades per cadascú.

9. Obtenir el respecte i reconeixement pel valor social de la seva contribució.

10. Realitzar la seva activitat en condicions de seguretat i higiene en funció de les característiques d'aquesta.

11. Rescindir el compromís, sempre que es faci amb una antelació adequada.

Dil uns, 28 de novembre de 2016

b) Deures del voluntari/ària.

1. Cooperar en la consecució dels objectius del programa on participi per al compliment dels compromisos adquirits dinsde l'organització.

2. Realitzar l'activitat a què s'ha compromès amb responsabilitat, bona fe i gratuïtat i respectant les normes internes defuncionament.

3. Observar les mesures de seguretat i higiene reglamentades i aquelles que siguin adoptades per l'Ajuntament.

4. Rebutjar qualsevol contraprestació econòmica o material que li pugui ser oferta pel beneficiari o per tercers en virtutde la seva actuació.

5. Mantenir la confidencialitat, sense perjudici dels drets de la persona, de les informacions rebudes i conegudes en eldesenvolupament de la seva activitat, tant respecte dels beneficiaris com de l'entitat.

6. En cas de renúncia, notificar-la amb antelació i continuar l'activitat fins que puguin adoptar-se les mesuresnecessàries per evitar perjudicis greus al servei.

7. Respectar els drets dels beneficiaris de la seva activitat voluntària.

8. Actuar de forma diligent i solidària.

9. Participar en les tasques formatives previstes per l'organització de forma concreta per a les activitats i funcionsconfiades, així com en aquelles que, amb caràcter permanent, siguin necessàries per mantenir la qualitat dels serveisque prestin.

10. Seguir les instruccions adequades dels professionals o tècnics a l'hora d'impartir les activitats encomanades.

11. Respectar i tenir cura dels recursos materials que posin a la seva disposició les organitzacions.

Article 4.- Deures del programa de la Borsa del voluntariat.

L'Ajuntament de Vallgorguina estarà obligat a:

1. Complir els compromisos adquirits amb els voluntaris/àries en l'acord d'incorporació als projectes.

2. Proporcionar al voluntari/ària la formació necessària per al desenvolupament correcte de les seves activitats.

3. Garantir i vetllar pel compliment dels drets del voluntari/ària, tal i com es disposen en l'article 3.a.

4. Acreditar adequadament la realització de l'activitat que s'ha assignat al voluntari/ària mitjançant diplomes departicipació o altres documents acreditatius.

Correspon a l'Ajuntament de Vallgorguina l'obligatorietat de subscriure una pòlissa d'assegurança adequada a lescaracterístiques i circumstàncies de l'activitat desenvolupada pels voluntaris/àries.

Article 5.- De la gestió de la Borsa del Voluntariat.

La gestió de la Borsa del Voluntariat de Vallgorguina estarà a càrrec d'un responsable del voluntariat designat perl'Ajuntament en col·laboració amb el responsable de l'activitat.

Article 6.- De l'organització de la Borsa del Voluntariat.

1. Selecció dels voluntaris/àries.

Poden actuar com a voluntaris/es totes les persones físiques majors de 16 anys i menors a partir de 16 anys,

degudament autoritzades pels seus pares o tutors, que estiguin empadronades al municipi de Vallgorguina.

E

Excepcionalment podran actuar com a voluntaris/àries els empadronats en altres municipis, si el seu lloc de residència no suposa un obstacle per realitzar les tasques de voluntariat.

Dil uns, 28 de novembre de 2016

2. Incorporació.

Per incorporar-se a la Borsa, el voluntari/a ha d'haver presentat una sol·licitud acompanyada d'una declaració juradaque no està inhabilitat per a funcions públiques per sentència ferma i del compromís de conèixer i acceptar el contingutd'aquesta ordenança.

Aquesta sol·licitud es presentarà per escrit al registre d'entrada de l'Ajuntament de Vallgorguina.

El model de sol·licitud estarà disponible a la pàgina web www.vallgorguina.cat La sol·licitud d'incorporació a la Borsa delVoluntariat permetrà conèixer les preferències i la disponibilitat horària del voluntari/ària.

El responsable municipal de la Borsa ha de fer la valoració oportuna per assignar el voluntari/ària als projectes més adients, ajustant-ne el perfil a les necessitats de cada projecte.

Projectes proposats: - Actuacions puntuals d'interès municipal per a la millora de l'espai públic.

- Colònies de gats.

- Atenció a gent gran.

- Dinamització cultural del municipi (museu, festes populars, concursos).

- Projectes "Fem hort".

- Altres actuacions.

La presentació de la inscripció a la Borsa de Voluntariat, implica l'acceptació d'aquest reglament i l'acord de participacióen les activitats que se li assignin, sempre tenint en compte les seves preferències.

3. Acreditació.

L'ajuntament es compromet a acreditar degudament cada voluntari/ària, en cadascuna de les activitats en que aquestparticipi.

En l'acreditació hi figurarà "VOLUNTARIAT PER VALLGORGUINA".

4. Assegurança.

L'ajuntament ha de subscriure una pòlissa d'assegurança que cobreixi els riscs del voluntari i els accidents personalsdurant el temps que presti els seus serveis de voluntariat.

Aquesta assegurança ha d'incloure les possibles responsabilitats civils que es puguin derivar de la seva actuació davantterceres persones.

5. Baixes en la Borsa.

El voluntari/ària que formi part de la Borsa es podrà donar de baixa en qualsevol moment. Per a fer-ho ho haurà de comunicar per escrit a l'ajuntament, fent-ne entrega al registre d'entrada de l'Ajuntament de Vallgorguina.

També serà causa de baixa definitiva no comparèixer a les activitats assignades, sense causa justificada ol'incompliment, amb caràcter greu, dels deures als quals es compromet mitjançant l'acord de participació.

En tot cas, a petició de la persona interessada s'ha de lliurar un document en què constin els serveis prestats i la causaper la qual es va acordar la baixa.

6. Mecanismes de control.

E

El responsable de la Borsa del voluntariat ha de dur a terme el seguiment i avaluació de l'acció voluntària.

Dil uns, 28 de novembre de 2016

Article 7. Entrada en vigor.

La present ordenança entrarà en vigor una vegada aprovada definitivament per l'ajuntament i publicat el seu textcomplet en el "Butlletí Oficial de la Província de Barcelona" en el termini previst en l'article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2d'abril, reguladora de les bases de règim local."

Contra el present acord es podrà interposar pels interessats un recurs contenciós-administratiu, davant la Sala delContenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats a partirdel dia següent al de la publicació d'aquest anunci, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,reguladora de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa.

Vallgorguina, 15 de novembre de 2016

L'alcalde, Joan Mora Alsina