Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Formalització del contracte per a la gestió d'un bar al camp de futbol municipal
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Torelló

ANUNCI de formalització de contracte administratiu

De conformitat amb el que estableix l'article 154 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pelReial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, es fa pública la formalització del contracte següent:

1. Entitat adjudicadora.

a) Organisme: Ajuntament de Torelló.

b) Dependència que tramita l'expedient: Secretaria.

c) Número d'expedient: 2016/736.

d) Adreça d'internet del perfil de contractant: www.ajtorello.cat.

2. Objecte del contracte.

a) Tipus: contracte administratiu especial.

b) Descripció de l'objecte: Explotació bar que es vol instal·lar a la zona del camp de futbol, dirigint-ne el seufuncionament i la seva coordinació amb les activitats i horaris que es portin a terme en les instal·lacions esportives delcamp de futbol.

c) Lloc d'execució: Torelló.

d) Durada del contracte: 2 anys prorrogables anualment de manera expressa per 2 any més.

e) CPV: 55330000-2 Serveis de cafeteria.

3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació.

a) Tramitació: ordinària.

b) Procediment: obert.

c) Forma: diversos criteris d'adjudicació.

4. Pressupost base de licitació: L'ajuntament no s'obliga al pagament de cap preu.

5. Formalització del contracte:

a) Motiu adjudicació: Oferta econòmicament més avantatjosa d'acord amb els criteris de valoració establerts a laclàusula onzena del plec de condicions.

b) Data d'adjudicació: Resolució d'alcaldia de data 21 d'octubre de 2016.

c) Data de formalització del contracte: 2 de novembre de 2016.

d) Contractista: Club Futbol Torelló.

e) Import cànon anual: 1 EUR, IVA no inclòs (21,00%).

Torelló, 3 de novembre de 2016

L'alcalde, Jaume Vivet i Soler