Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Licitació dels serveis d'actualització, manteniment i suport tècnic del programari vSphere de VMWare
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Terrassa

ANUNCI de licitació d'un contracte

1) Entitat adjudicadora.

a) Organisme: Ajuntament de Terrassa.

b) Dependència que tramita l'expedient: Servei de Contractació i Patrimoni.

c) Núm. d'expedient: ECAS-6274/2016.

2) Objecte del contracte.

a) Tipus de contracte: Serveis.

b) Objecte del contracte: serveis d'actualització, manteniment i suport tècnic del programari vSphere de VMWare.

3) Termini d'execució del contracte: un (1) any.

4) Tramitació, procediment i forma d'adjudicació.

a) Tramitació: Ordinària.

b) Procediment: Obert.

c) Forma d'adjudicació: Oferta econòmicament més avantatjosa.

5) Criteris de valoració.

1. Criteris avaluables de forma automàtica per aplicació de fórmules, fins a un màxim de cent (100) punts:

a) Preu, fins a 100 punts.

6) Pressupost base de licitació: 22.314,05 EUR, exclòs l'IVA.

7) Garanties.

a) Provisional: No s'exigeix.

b) Definitiva: 5% del pressupost d'adjudicació.

8) Obtenció de documentació.

a) Al perfil de contractant de l'Ajuntament a través de la Plataforma de Serveis de Contractació Públicahttps://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/terrassa.

b) A la plataforma de contractació Vortal.

https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=ajtoterrassa.

9) Presentació de proposicions:

a) S'estableix com a obligatòria la presentació de les proposicions per mitjans electrònics, a través del portal VORTALhttps://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=ajtoterrassa.

b) Termini de presentació d'ofertes: 15 dies naturals, a comptar des de l'endemà de la data de publicació d'aquest anunci.

10) Despeses de l'anunci: El preu d'aquest anunci anirà a càrrec de l'adjudicatari.

Terrassa, 21 de novembre de 2016

E

El tinent d'alcalde de l'Àrea de Serveis Generals i Govern Obert, Alfredo Vega López

C