Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Licitació dels serveis de consergeria, neteja i manteniment bàsic i preventiu dels casals de Can Palet II, Can Palet de Vista Alegre, Can Gonteres i Xúquer
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Terrassa

ANUNCI de licitació d'un contracte

1) Entitat adjudicadora.

a) Organisme: Ajuntament de Terrassa.

b) Dependència que tramita l'expedient: Servei de Contractació i Patrimoni.

c) Núm. d'expedient: ECAS-6403/2016.

2) Objecte del contract.

a) Tipus de contracte: Serveis.

b) Objecte del contracte: serveis de consergeria, neteja i manteniment bàsic i preventiu dels casals de Can palet II, CanPalet de Vista Alegre, Can Gonteres i Xúquer del Servei d'Estructura Territorial i Atenció Ciutadana.

3) Termini d'execució del contracte: un (1) any.

4) Tramitació, procediment i forma d'adjudicació.

a) Tramitació: Ordinària.

b) Procediment: Obert.

c) Forma d'adjudicació: Oferta econòmicament més avantatjosa.

5) Criteris de valoració.

1. Criteris avaluables de forma automàtica per aplicació de fórmules, fins a un màxim de cinquanta-un (51) punts:

a) Preu, fins a 51 punts.

2. Criteris la quantificació dels quals depèn d'un judici de valor, fins a un màxim de quaranta-nou (49) punts:

a) Coneixements d'eines ofimàtiques, fins a 10 punts.

b) Neteja ordinària dels casals, fins a 10 punts.

c) Manteniment bàsic, fins a 10 punts.

d) Accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i socialde les persones amb discapacitat als centres especials de treball, fins a 19 punts.

Pressupost base de licitació: 40.900,00 EUR, exclòs l'IVA.

6) Garanties.

a) Provisional: No s'exigeix.

b) Definitiva: 5% del pressupost de licitació.

7) Obtenció de documentació.

a) Al perfil de contractant de l'Ajuntament a través de la Plataforma de Serveis de ContractacióPúblicahttps://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/terrassa.

b) A la plataforma de contractació Vortal.https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=ajtoterrassa.

8) Presentació de proposicions.

a) S'estableix com a obligatòria la presentació de les proposicions per mitjans electrònics, a través del portal VORTAL.

E

https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=ajtoterrassa.

C

Dil uns, 28 de novembre de 2016

b) Termini de presentació d'ofertes: 15 dies naturals, a comptar des de l'endemà de la data de publicació d'aquest anunci.

9) Despeses de l'anunci: El preu d'aquest anunci anirà a càrrec de l'adjudicatari.

Terrassa, 21 de novembre de 2016

El tinent d'alcalde de l'Àrea de Serveis Generals i Govern Obert, Alfredo Vega López