Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Adjudicació de les obres d'instal·lació de sistemes de seguretat per a treballs en alçada a diferents edificis de l'Ajuntament de Terrassa (2 lots)
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Terrassa

RESOLUCIÓ número 2016-11-18 ECAO-04481/2016

El tinent d'alcalde de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat de l'Ajuntament de Terrassa, mitjançant resolució núm. 2016-08-

12 ECAO-04481/2016 de data 12 d'agost de 2016, va aprovar l'expedient de contractació i el Plec de ClàusulesAdministratives Particulars reguladores del contracte de les obres definides en el "Projecte instal·lació de sistemes deseguretat per a treballs en alçada a diferents edificis de l'Ajuntament de Terrassa", mitjançant el procediment obert, pertal de determinar l'oferta econòmicament més avantatjosa, amb un pressupost de licitació de cinquanta-dos mil dos-

cents cinquanta-set EUR amb dos cèntims (52.257,02 EUR) (sense IVA) i de seixanta-tres mil dos-cents trenta-un EUR(63.231,00 EUR) (IVA inclòs). El termini d'execució es preveu que sigui de tres (3) mesos.

Als efectes del que disposa l'article 22 de la TRLCSP, les necessitats administratives a satisfer amb la presentcontractació estan recollides en el projecte d'obres anteriorment esmentat, i les obres s'estructuren en dos (2) lotsindependents, i indicats com a separates al projecte:

? Lot 1: Casal Cívic Ca n'Aurell; Casal Cívic Egara i Casal Cívic Segle XX, amb un pressupost de 17.355,37 EUR (senseIVA) i 21.000,00 EUR (amb IVA).

? Lot 2: Centres cívics: Montserrat, Torresana, Vilardell; Can Tusell; Can Gonteres i altres petites actuacions, amb unpressupost de 34.901,65 EUR (sense IVA) i 42.231,00 EUR (amb IVA).

El projecte d'obres objecte d'aquesta contractació va ser aprovat per resolució núm. 5518 de data 5 de juliol de 2016 deltinent d'alcalde de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat.

L'article 32 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 de abril, d'Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera (LOEPS),establia que en el supòsit que la liquidació pressupostària es posicionés en superàvit, aquest es destinaria, en el cas del'Estat, Comunitats Autònomes i Corporacions Locals, a reduir el nivell d'endeutament net. La Llei 9/2013 de 20 dedesembre de control del deute comercial del sector públic, va modificar l'article 32 esmentat incloent una disposició queflexibilitza el destí del superàvit permetent que aquest es destini al que es descriuen com a inversions financeramentsostenibles.

L'Ajuntament de Terrassa acompleix tots els requisits exigits en l'esmentada llei i per aquest motiu va acordar en el Pledel passat dia 28 d'abril de 2016, aprovar inicialment dos expedients, un de suplement de crèdit i l'altre de crèditextraordinari, que permeten destinar el Romanent de Tresoreria a inversions financerament sostenibles. Passat eltermini d'exposició al públic, no consta cap al·legació ni reclamació contra els esmentats expedients, i per això s'entenenaprovats definitivament.

Dins d'aquestes inversions financerament sostenibles, s'han inclòs algunes de les actuacions vinculades a les obresd'instal·lacions de sistemes de seguretat per a treballs en alçada a diferents edificis de l'Ajuntament de Terrassa,concretament les dels casals cívics de Segle XX, Ca n'Aurell i Egara.

Una vegada publicats els anuncis d'aquesta licitació al Butlletí Oficial de la Província i al perfil del contractant i conclòs el procediment de licitació, a partir del dia 20 de setembre de 2016 es va iniciar el procés d'obertura electrònica de lespliques, a través de la plataforma de contractació VORTALgov. Les empreses que van presentar proposta per a aquestprocediment són les següents:

1. ACCÉS VERTICAL SL.

2. LEVELINSTRUKTA.

3. ROPEMANAGEMENT S.L.U.

L'empresa ROPEMANAGEMENT S.L.U va presentar la seva oferta de manera extemporània, i per tant la Mesa la vaexcloure del procediment per extemporània, tenint en compte l'hora final de presentació d'aquesta oferta (18:25:46 h) i que no es va evidenciar cap dificultat la responsabilitat de la qual pugui ser imputada a VORTALgov.

Dil uns, 28 de novembre de 2016

La resta d'empreses participants i admeses van declarar ser aptes per contractar amb el sector públic i tenir la capacitatd'obrar i les condicions de solvència econòmica i financera i tècnica, de conformitat amb els requisits que s'estableixenen el plec de clàusules administratives particulars.

Durant l'obertura del sobre 2, relatiu a les propostes tècniques, i amb relació a aquells criteris la valoració dels qualsestà subjecte a un judici de valor, es va detectar que la mercantil LEVELINSTRUKTA va incorporar en el sobre 2 la sevaproposta de millores. De conformitat amb la clàusula 20 del plec de clàusules reguladores del contracte, de la informaciódonada en el sobre 2 (criteris tècnics) no se'n podrà deduir l'oferta econòmica presentada pel licitador, ni es podrà feresment en cap moment dels continguts de la proposta de millores que oferta l'empresa. La introducció de dades en elsobre 2, corresponents a dades relatives al sobre 3, de conformitat amb el previst al Decret 817/2009, de 8 de maig, pelque es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007 de Contractes del Sector Públic, comportarà l'exclusió automàtica dellicitador. En conseqüència la Mesa va acordar excloure a la mercantil LEVELINSTRUKTA. L'acta d'obertura del sobre 2,es va signar en data 10 d'octubre de 2016.

En data 19 d'octubre de 2016, els tècnics del Servei de Patrimoni i Manteniment van emetre un informe de valoració deles propostes contingudes en el sobre 2, relatiu a aquells criteris la quantificació dels quals depèn d'un judici de valor(oferta tècnica), el contingut del qual va ser publicat en el perfil del contractant a través de la Plataforma de Contractacióde la Generalitat i en la plataforma electrònica VORTAL. A continuació, es relaciona el detall de les puntuacionsobtingudes per les propostes d'aquest sobre i desglossada per cada lot:

PUNTUACIÓ TÈCNICA DE LES PROPOSTES PRESENTADES.

EMPRESES

Metodologia execució obres. (10 punts)

Planificació execució obres (10 punts)

TOTAL Estructuració Metodologia Horaris

Desboblament Subtotal Qualitat i concreció Concreció camí Subtotal punts memòria (4)

execucio (4)

(1)

equips (1)

punts planificació (5)

crític (5)

punts sobre 2

Lot 1

ACCÉS VERTICAL SL

Lot 2

ACCÉS VERTICAL SL

L'obertura del sobre -3- (corresponent a la proposta econòmica i la proposta d'execució de les millores constructivesproposades en el PCAP), va quedar efectivament obert el dia 26 d'octubre de 2016 a les 13:35:37 hores. En la mateixa sessió d'obertura del sobre 3, la mesa va fer seu el contingut de l'informe tècnic de valoració emès el 19 d'octubre de2016.

Una vegada desencriptades les ofertes, les propostes corresponents al sobre -3- queden recollides en el quadresegüent:

LOT 1.

EMPRESES

Proposta econòmica

Proposta d'execució de les millores constructives

(sense IVA)

Escala fixa

Pèrtiga

ACCÉS VERTICAL, SL

15.707,66 EUR

SI

SI

LOT 2.

EMPRESES

Proposta econòmica

Proposta d'execució de les millores constructives

(sense IVA)

Escala Escala Escala fixa Escala fixa fixa

desmuntable

alumini

alumini

ACCÉS VERTICAL, SL

33.315,59 EUR

NO

NO

NO

En aquest punt, els serveis tècnics van analitzar si alguna de les propostes presentades podia resultar una ofertaanormal o desproporcionada. En l'anàlisi tècnic, les ofertes presentades no han resultat anormals o desproporcionades.

De conformitat amb l'article 320 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per Real decretlegislatiu 3/2011, de 14 de novembre, la Mesa de contractació va emetre la seva acta, de data 7 de novembre de 2016,en la qual, una vegada examinat i valorat l'informe emès pels serveis tècnics municipals en data 2 de novembre de2016, ha fet seu el contingut d'aquest informe, que es publicarà juntament amb la present resolució en el perfil del

contractant i en la plataforma Vortal. En conseqüència, per aplicació dels criteris de valoració previstos en el plec de clàusules administratives particulars i tal i com es detalla en l'informe tècnic, resulta la següent puntuació global, perE

ordre decreixent:

C

Dil uns, 28 de novembre de 2016

PUNTUACIÓ DE LES PROPOSTES PRESENTADES.

EMPRESES

Criteris avaluables segons un judici de valor. (20)

Criteris avaluables de forma automàtica. (80)

TOTAL

Metodologia execució

Planificació

Proposta econòmica Mil ores constructives (100)

Lot 1

ACCÉS VERTICAL, SL

7,00

1,50

60

20

88,00

Lot 2

ACCÉS VERTICAL, SL

7,00

1,50

60

5,61

73,61

I en conseqüència, de conformitat amb l'article 151.1 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic i a la vistadel quadre anterior, en resulta que el licitador que ha presentat l'oferta econòmicament més avantatjosa en la licitaciódel contracte de les obres definides en el "Projecte d'instal·lació de sistemes de seguretat per a treballs en alçada adiferents edificis de l'Ajuntament de Terrassa", per a cada lot és:

- Lot 1: Casal Cívic Ca n'Aurell; Casal Cívic Egara i Casal Cívic Segle XX:

ACCÉS VERTICAL, SL, que proposa un preu de quinze mil set-cents set EUR amb seixanta-sis cèntims (15.707,66 EUR EUR) (IVA exclòs) i de dinou mil sis EUR amb vint-i-set cèntims (19.006,27 EUR) (IVA inclòs), el qual representa una baixa del 9,49% respecte al preu de licitació. I per aquest preu es compromet a executar les millores constructivesnúm. 1 i 2, detallades en el punt 3.6 del projecte i en el PCAP, tot en un termini d'execució de les obres d'un mes i mig.

Pel que fa a la puntuació, l'empresa ACCÉS VERTICAL, SL ha obtingut concretament, pel que fa als criteris quedepenen d'un judici de valor, 7 punts sobre 10 en la Metodologia per a l'execució de les obres; i 1 punts sobre 10 en elrelatiu a la planificació per a l'execució de les obres. Pel que fa al criteri econòmic, els punts que ha obtingut l'empresaesmentada són 60 sobre un total de 60. I finalment, 20 punts sobre 20 amb relació a les millores ofertes La suma de totsels punts obtinguts en els diferents criteris de valoració han atorgat la major puntuació, tal i com s'ha detallat en elquadre anterior, a l'empresa ACCÉS VERTICAL, SL.

- Lot 2: Centres cívics: Montserrat, Torresana, Vilardell; Can Tusell; Can Gonteres i altres petites actuacions:

ACCÉS VERTICAL, SL, que proposa un preu de trenta-tres mil tres-cents quinze EUR amb cinquanta-nou cèntims(33.315,59 EUR EUR) (IVA exclòs) i de quaranta mil tres-cents onze EUR amb vuitanta-sis cèntims (40.311,86 EUR)(IVA inclòs), el qual representa una baixa del 4,54% respecte al preu de licitació. I per aquest preu es compromet aexecutar la millora constructiva núm. 3, detallada en el punt 3.6 del projecte i en el PCAP, tot en un termini d'execució deles obres d'un mes i mig.

Pel que fa a la puntuació, l'empresa ACCÉS VERTICAL, SL ha obtingut concretament, pel que fa als criteris quedepenen d'un judici de valor, 7 punts sobre 10 en la Metodologia per a l'execució de les obres; i 1 punts sobre 10 en elrelatiu a la planificació per a l'execució de les obres. Pel que fa al criteri econòmic, els punts que ha obtingut l'empresaesmentada són 60 sobre un total de 60. I finalment, 5,61 punts sobre 20 amb relació a les millores ofertes La suma detots els punts obtinguts en els diferents criteris de valoració han atorgat la major puntuació, tal i com s'ha detallat en el quadre anterior, a l'empresa ACCÉS VERTICAL, SL.

D'acord amb la clàusula 9a del PCAP, el termini total per al desenvolupament de les obres es preveu que sigui de 2mesos, per a cada un dels lots. Si una mateixa empresa resultés adjudicatària de les obres dels dos lots, com en aquestcas, es podrà optar per demanar la realització dels treballs de forma contínua o simultània segons convingui. En cap cases podran superar els 3 mesos que estableix el projecte.

Als efectes del que disposa l'article 106 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per Real decretlegislatiu 3/2011, de 14 de novembre, no es preveuen modificacions en aquest contracte.

A requeriment de l'òrgan de contractació, segons l'art. 151.2, l'empresa ha presentat en temps i forma la documentaciójustificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i laconstitució de les garanties definitives corresponents a cada lot. Igualment, de conformitat amb l'article 64.2 delTRLCSP, l'empresa ha lliurat justificació sobre la disposició dels mitjans que en el moment de la licitació es vacomprometre a dedicar o adscriure a l'execució del contracte. Així mateix, ha presentat el pagament de l'anunci delicitació i ha lliurat la pòlissa d'assegurança en les modalitats "tot risc construcció" i "responsabilitat civil per danys a

tercers", expressament. Pel que fa a la situació d'estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, des de l'Ajuntament de Terrassa s'ha comprovat, a través de mitjans electrònics i prèviaE

autorització de l'empresa, que aquesta es troba al corrent.

C

Dil uns, 28 de novembre de 2016

Prèviament a aquesta adjudicació, tal i com estableix l'art. 146.4 del TRLCSP, l'empresa ha acreditat la seva personalitatjurídica, la seva aptitud i la no incursió en cap causa de prohibició per contractar amb l'Administració, així com laconcurrència dels requisits de capacitat i solvència exigits per a poder participar en aquesta licitació.

L'interventor general ha emès el corresponent informe.

Així mateix, als efectes de l'article 52 del TRLCSP i a petició de la Intervenció General, es designa com a responsabledel contracte la cap del Servei de Patrimoni i Manteniment de l'Àrea de Serveis Generals i Govern Obert, càrrec ocupatper la Sra. Mercè Peralvo Ferrer.

Per tot l'exposat anteriorment, i en virtut del que determina l'article 161 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per Real decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, l'art. 53.1. o) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i el decret de delegacionsnúmero 6958 de 31 de juliol de 2015 i el seu complementari número 7208 de data 04 de setembre de 2015,

DISPOSO:

PRIMER.- Adjudicar el contracte de les obres definides en el "Projecte d'instal·lació de sistemes de seguretat per atreballs en alçada a diferents edificis de l'Ajuntament de Terrassa", de la següent manera:

- Lot 1: Casal Cívic Ca n'Aurell; Casal Cívic Egara i Casal Cívic Segle XX:

A l'empresa ACCÉS VERTICAL, SL, per un import de quinze mil set-cents set EUR amb seixanta-sis cèntims (15.707,66EUR EUR) (IVA exclòs) i de dinou mil sis EUR amb vint-i-set cèntims (19.006,27 EUR) (IVA inclòs), el qual representa una baixa del 9,49% respecte al preu de licitació. I per aquest preu es compromet a executar les millores constructivesnúm. 1 i 2, detallades en el punt 3.6 del projecte i en el PCAP, tot en un termini d'execució de les obres d'un mes i mig.

L'empresa resulta adjudicatària com a conseqüència de la suma de la puntuació obtinguda en els diferents criteris devaloració, desglossada tal i com detalla l'informe tècnic de data 2 de novembre de 2016, de valoració global de lesofertes, el contingut del qual aquest òrgan de contractació fa seu als efectes de la motivació d'aquesta adjudicació.

Pel que fa a la puntuació, l'empresa ACCÉS VERTICAL, SL ha obtingut concretament, pel que fa als criteris quedepenen d'un judici de valor, 7 punts sobre 10 en la Metodologia per a l'execució de les obres; i 1 punts sobre 10 en elrelatiu a la planificació per a l'execució de les obres. Pel que fa al criteri econòmic, els punts que ha obtingut l'empresaesmentada són 60 sobre un total de 60. I finalment, 20 punts sobre 20 amb relació a les millores ofertes La suma de totsels punts obtinguts en els diferents criteris de valoració han atorgat la major puntuació, tal i com s'ha detallat en elquadre anterior, a l'empresa ACCÉS VERTICAL, SL.

- Lot 2: Centres cívics: Montserrat, Torresana, Vilardell; Can Tusell; Can Gonteres i altres petites actuacions:

A l'empresa ACCÉS VERTICAL, SL, per un import de trenta-tres mil tres-cents quinze EUR amb cinquanta-nou cèntims(33.315,59 EUR EUR) (IVA exclòs) i de quaranta mil tres-cents onze EUR amb vuitanta-sis cèntims (40.311,86 EUR)(IVA inclòs), el qual representa una baixa del 4,54% respecte al preu de licitació. I per aquest preu es compromet aexecutar la millora constructiva núm. 3, detallada en el punt 3.6 del projecte i en el PCAP, tot en un termini d'execució deles obres d'un mes i mig.

L'empresa resulta adjudicatària com a conseqüència de la suma de la puntuació obtinguda en els diferents criteris devaloració, desglossada tal i com detalla l'informe tècnic de data 2 de novembre de 2016, de valoració global de lesofertes, el contingut del qual aquest òrgan de contractació fa seu als efectes de la motivació d'aquesta adjudicació.

Pel que fa a la puntuació, l'empresa ACCÉS VERTICAL, SL ha obtingut concretament, pel que fa als criteris quedepenen d'un judici de valor, 7 punts sobre 10 en la Metodologia per a l'execució de les obres; i 1 punts sobre 10 en elrelatiu a la planificació per a l'execució de les obres. Pel que fa al criteri econòmic, els punts que ha obtingut l'empresaesmentada són 60 sobre un total de 60. I finalment, 5,61 punts sobre 20 amb relació a les millores ofertes La suma detots els punts obtinguts en els diferents criteris de valoració han atorgat la major puntuació, tal i com s'ha detallat en el quadre anterior, a l'empresa ACCÉS VERTICAL, SL.

D'acord amb la clàusula 9a del PCAP, el termini total per al desenvolupament de les obres es preveu que sigui de 2N

mesos, per a cada un dels lots. Si una mateixa empresa resultés adjudicatària de les obres dels dos lots, com en aquestV

cas, es podrà optar per demanar la realització dels treballs de forma contínua o simultània segons convingui. En cap cas es podran superar els 3 mesos que estableix el projecte.

Dil uns, 28 de novembre de 2016

Als efectes del que disposa l'article 106 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per Real decretlegislatiu 3/2011, de 14 de novembre, no es preveuen modificacions en aquest contracte.

D'acord amb l'article 32 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 de abril, d'Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera(LOEPS), modificat per la Llei 9/2013 de 20 de desembre de control del deute comercial del sector públic, lacontractació de les obres del Lot 1 es consideren una inversió financerament sostenible.

SEGON.- Carregar l'import de la despesa total de 59.318,13 EUR (IVA inclòs), a les aplicacions pressupostàries delPressupost Municipal vigent, de la següent manera:

? 2000.93303.63201: 19.006,27 EUR.

Separata 1 (lot 1) corresponent a la inversió dels sistemes de seguretat en alçada al Casal Segle XX, Ca N'Aurell, CasalEgara, recollida a les Inversions financerament sostenibles del 2016.

? 2000.93303.63200: 40.311,86 EUR.

Separata 2 (lot 2) corresponent a la inversió dels sistemes de seguretat en alçada a Montserrat-Torressana-Vilardell,Can Tusell, Can Goteres i altres petites actuacions, recollida a les Inversions del 2016.

TERCER.- Notificar aquesta resolució, juntament amb l'informe de valoració global, a l'empresa ACCÉS VERTICAL, SL,adjudicatària de les obres de referència i a la resta de candidats o licitadors.

QUART.- Advertir a l'adjudicatari de l'obligació d'elaborar un pla de seguretat i salut en el treball, en el qual s'hand'analitzar, estudiar, desenvolupar i completar les previsions contingudes a l'estudi, de conformitat amb les prescripcionsde l'article 7 del RD 1627/1997, de 24 d'octubre, i al lliurament, en el termini màxim de deu dies a comptar des del'adjudicació, d'aquest pla de seguretat i salut a la Corporació, per a la seva aprovació.

CINQUÈ.- Advertir a l'adjudicatari que les factures hauran de portar informació codificada (codis DIR3) dels òrgansadministratius als què van dirigides (òrgan gestor, unitat tramitadora i oficina comptable). Aquests codis varien en funcióde l'àrea, el servei o l'empresa que les haurà de validar. En aquest procediment, els codis DIR3 que s'indicaran a les factures són:

Òrgan Gestor

Unitat tramitadora

Oficina comptable

LA0003843

LA0003843

LA0003834

En aplicació de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica, i de conformitat amb lamodificació de l'ordenança municipal per al govern i administració electrònica, l'ús de la factura electrònica (formatFacturae) i la seva presentació a través del punt general d'entrada de factures electròniques és obligatori per a tots elsproveïdors que en el marc d'una relació contractual hagin lliurat béns, prestats serveis i/o executat obres per al'Ajuntament.

SISÈ.- Formalitzar el contracte, d'acord amb l'article 156 del TRLCSP, abans del quinzè dia hàbil a comptar des delsegüent al de la recepció de la notificació d'aquesta resolució pels licitadors i candidats i publicar en el perfil de contractant de l'Ajuntament de Terrassa.

SETÈ.- Designar responsable del contracte la cap del Servei de Patrimoni i Manteniment de l'Àrea de Serveis Generals iGovern Obert, càrrec ocupat per la Sra. Mercè Peralvo Ferrer, a qui correspondrà supervisar-ne l'execució i adoptar lesdecisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d'assegurar que la prestació pactada es realitzicorrectament.

VUITÈ.- Comunicar al registre de contractes del sector públic, per a la seva inscripció, les dades bàsiques d'aquestcontracte, segons el que preveu l'article 333 del TRLCSP.

NOVÈ.- Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el perfil de contractant del'Ajuntament de Terrassa, a través de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya.

Terrassa, 18 de novembre de 2016

El tinent d'alcalde de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat, Marc Armengol i Puig

V