Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Subvencions superiors a 3.000 euros atorgades al 2016 pels serveis de l'Àrea de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Terrassa

ANUNCI

D'acord amb l'article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, l'article 15 de l'OrdenançaGeneral de Subvencions, aprovada per l'Ajuntament de Terrassa en Ple en data 21 de desembre de 2004, i l'article 8 deles Bases d'atorgament de subvencions, sobre la publicitat de les subvencions concedides, tot seguit es relacionen elsajuts econòmics atorgats, iguals o superiors a tres mil EUR.

1. Per resolució del Tinent d'Alcalde de l'Àrea de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat núm. 313, de data 4 de generde 2016, el Servei de Cultura va concedir una subvenció extraordinària, assignada a la partida 5451.33801.48900, al'entitat que tot seguit es relaciona pel concepte i la quantitat següent: Beneficiari

Quantia concedida (EUR)

Partida

Finalitat subvenció

Associació Cultural Amics de Sant Antoni Abat

5.000,00

5451.33801.48900

Festa dels Tres Tombs

2. Per resolució del Tinent d'Alcalde de l'Àrea de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat núm. 187, de data 4 de generde 2016, el Servei de Cultura va concedir una subvenció extraordinària, assignada a la partida 5451.33801.48900, al'entitat que tot seguit es relaciona pel concepte i la quantitat següent:

Beneficiari

Quantia concedida (EUR)

Partida

Finalitat subvenció

Confraria Mascarada

30.000,00

5451.33801.48900

Organització de la festa del Carnestoltes 2016

3. Per resolució del Tinent d'Alcalde de l'Àrea de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat núm. 906, el Servei deCultura va concedir una subvenció extraordinària, assignada a la partida 5451.33405.48900, a l'entitat que tot seguit esrelaciona pel concepte i la quantitat següent:

Beneficiari

Quantia concedida (EUR)

Partida

Finalitat subvenció

Amics de les Arts i Joventuts Musicals de 90.000 EUR

5451.33405.48900

Festival de Jazz de Terrassa i temporada estable de la Terrassa

Nova Jazz Cava 2016

4. Per resolució del Tinent d'Alcalde de l'Àrea de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat núm. 5097, de data 10 dejuny de 2016, el Servei de Cultura va concedir per concurrència competitiva a diverses entitats sense ànim de lucre ajutseconòmics, on s'explicita la quantitat i els conceptes dels mateixos.

La convocatòria del concurs es va iniciar el 23 de febrer i va finalitzar el 23 de març de 2016, ambdós inclosos, il'aplicació pressupostària a la qual s'ha consignat les subvencions és la 5451.33211.48900.

Les subvencions atorgades a aquestes entitats, la consignació i finalitat de les mateixes, són les següents:

Beneficiari

Quantia concedida (EUR)

Partida

Finalitat subvenció

Amics de les Arts i Joventuts Musicals de Terrassa

8.000,00

5451.33211.48900

Activitats anuals de l'entitat 2016

Fundació Torre del Palau

3.500,00

5451.33211.48900

Edició de dos llibres de la col·lecció Amfora

5. Per resolució del Tinent d'Alcalde de l'Àrea de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat núm. 5510, de data 16 dejuny de 2016, el Servei de Cultura va concedir per concurrència competitiva a diverses entitats sense ànim de lucre ajutseconòmics, on s'explicita la quantitat i els conceptes dels mateixos.

La convocatòria del concurs es va iniciar el 23 de febrer i va finalitzar el 23 de març de 2016, ambdós inclosos, i la aplicació pressupostària a la qual s'ha consignat les subvencions és la 5451.33222.48900.

Les subvencions atorgades a aquestes entitats, la consignació i finalitat de les mateixes, són les següents:

Beneficiari

Quantia concedida (EUR)

Partida

Finalitat subvenció

Fundació Privada Arxiu Tobella

9.500,00

5451.33222.48900

Història gràfica al servei de la ciutat i servei de consulta i assessorament diari.

Societat Coral Joventut Terrassenca

3.300,00

5451.33222.48900

Activitats anuals de l'entitat 2016

V

Dil uns, 28 de novembre de 2016

6. Per resolució del Tinent d'Alcalde de l'Àrea de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat núm. 5096, de data 10 dejuny de 2016, el Servei de Cultura va concedir per concurrència competitiva a diverses entitats sense ànim de lucre ajutseconòmics, on s'explicita la quantitat i els conceptes dels mateixos.

La convocatòria del concurs es va iniciar el 23 de febrer i va finalitzar el 23 de març de 2016, ambdós inclosos, i la aplicació pressupostària a la qual s'ha consignat les subvencions és la 5451.33405.48900.

Les subvencions atorgades a aquestes entitats, la consignació i finalitat de les mateixes, són les següents:

Beneficiari

Quantia concedida (EUR)

Partida

Finalitat subvenció

Vertex Empresarial de Serveis Culturals

10.000,00

5451.33405.48900

Casa de la Música de Terrassa 2016

7. Per resolució del Tinent d'Alcalde de l'Àrea de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat núm. 5098, de data 6 de juny de 2016, el Servei de Cultura va concedir per concurrència competitiva a diverses entitats sense ànim de lucre ajutseconòmics, on s'explicita la quantitat i els conceptes dels mateixos.

La convocatòria del concurs es va iniciar el 23 de febrer i va finalitzar el 23 de març de 2016, ambdós inclosos, i la aplicació pressupostària a la qual s'ha consignat les subvencions és la 5451.33405.48900.

Les subvencions atorgades a aquestes entitats, la consignació i finalitat de les mateixes, són les següents:

Beneficiari.

Quantia concedida (EUR)

Partida

Finalitat subvenció

Orquestra de Cambra Terrassa 48

30.000,00

5451.33405.48900

Activitats anuals 2016

8. Per resolució del Tinent d'Alcalde de l'Àrea de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat núm. 4716, de data 27 demaig de 2016, el Servei de Cultura va concedir per concurrència competitiva a diverses entitats sense ànim de lucreajuts econòmics, on s'explicita la quantitat i els conceptes dels mateixos.

La convocatòria del concurs es va iniciar el 23 de febrer i va finalitzar el 23 de març de 2016, ambdós inclosos, i la aplicació pressupostària a la qual s'ha consignat les subvencions és la 5451.33801.48900.

Les subvencions atorgades a aquestes entitats, la consignació i finalitat de les mateixes, són les següents:

Beneficiari

Quantia concedida (EUR)

Partida

Finalitat subvenció

Agrupació de Pessebristes de Terrassa

4.000,00

5451.33801.48900

Pessebre de la ciutat 2016

Agrupació Sardanista Asert

4.675,00

5451.33801.48900

XXXII Diada Sardanista ? 44 Aplec de Terrassa

Associació per la Promoció d'Espectacles 19.000,00

5451.33801.48900

Festa Major Infantil de Terrassa 2016

Infantils i Juvenils La Xarxa

Castellers de Terrassa

14.600,00

5451.33801.48900

Temporada Castellera 2016

Centre Cultural el Social

45.475,00

5451.33801.48900

Xiu-Xiu i Reis 2016

Centre Cultural el Social

18.000,00

5451.33801.48900

Centenari organització Cavalcada de Reis

Colla Castellera Minyons de Terrassa

28.000,00

5451.33801.48900

Funcionament ordinari

Coordinadora de Grups de Cultura Popular i 5.000,00

5451.33801.48900

Culturassa, Capdidats, Nans, Home dels Tradicional Catalana

Nassos

Coordinadora d'Entitats de Cultura Andalusa de 4.675,00

5451.33801.48900

Diada d'Andalusia 2016

Terrassa

Grup de Drac de Terrassa

3.000,00

5451.33801.48900

Manteniment del Drac i actuacions en la FestaMajor

Grup de Geganters de Terrassa

4.675,00

5451.33801.48900

Activitats 2016

9. Per resolució del Tinent d'Alcalde de l'Àrea de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat núm. 5509, de data 31 demaig de 2016, el Servei de Cultura va concedir per concurrència competitiva a diverses entitats sense ànim de lucreajuts econòmics, on s'explicita la quantitat i els conceptes dels mateixos.

La convocatòria del concurs es va iniciar el 23 de febrer i va finalitzar el 23 de març de 2016, ambdós inclosos, i la aplicació pressupostària a la qual s'ha consignat les subvencions és la 5451.33407.48900.

Les subvencions atorgades a aquestes entitats, la consignació i finalitat de les mateixes, són les següents:

Beneficiari

Quantia concedida (EUR)

Partida

Finalitat subvenció

Amics de la Música de Terrassa

10.000,00

5451.33407.48900

Festival Didó 2016

Associació per la Promoció d'Espectacles Infantils i 9.000,00

5451.33407.48900

Programació Estable de la temporada familiar a Juvenils La Xarxa

Terrassa 2016

Associació Sociocultural Circ Tub d'Assaig

29.000,00

5451.33407.48900

Festival de Circ 2016

E

Casal de Sant Pere

3.650,00

5451.33407.48900

42 ª Edició del Premi Ciutat de Terrassa

C

Dil uns, 28 de novembre de 2016

10. Per decret de l'alcalde-president núm. 3379, de data 30 de març de 2016, el Servei de d'Esports aprovar un convenide col·laboració, assignat a l'aplicació pressupostària 5452.34101.48943, a l'entitat que tot seguit es relaciona pelconcepte i la quantitat següent:

Beneficiari

Quantia concedida (EUR)

Partida

Finalitat subvenció

Consell Esportiu del Vallès Occidental136.500,00

5452.34101.48943

Organització de les activitats del Jocs Esportius Escolars i Terrassa

la promoció de l'esport a les escoles de la ciutat al 2016.

11. Per dictamen de la Junta de Govern Local de data 22 d'abril de 2016, el Servei de d'Esports aprovar un conveni de col·laboració, assignat a l'aplicació pressupostària 5452.34101.48974, a l'entitat que tot seguit es relaciona pel conceptei la quantitat següent:

Beneficiari

Quantia concedida (EUR)

Partida

Finalitat subvenció

Club de Futbol Can Boada

55.000,00

5452.34101.48974

Programa "Viu l'esport a Can Boada"

12. Per resolució del regidor delegat d'Esports núm. 6080 de data 21 de juliol de 2016, es va atorgar una subvencióextraordinària, assignada a l'aplicació pressupostària 5452.34202.78900, a l'entitat que tot seguit es relaciona pelconcepte i la quantitat següent:

Beneficiari

Quantia concedida (EUR)

Partida

Finalitat subvenció

Club Natació Terrassa

35.000,00

5452.34202.78900

Actuacions de conservació, reparació i millora de les instal·lacionsesportives municipals gestionades per l'entitat. 13. Per resolució del Regidor delegat d'Esports núm. 6082, de data 23 de juny de 2016, el Servei d'Esports va concedirper concurrència competitiva a diverses entitats sense ànim de lucre ajuts econòmics, on s'explicita la quantitat i els conceptes dels mateixos.

La convocatòria del concurs es va iniciar el 23 de febrer i va finalitzar el 23 de març de 2016, ambdós inclosos, i les aplicacions pressupostàries a les quals s'han consignat les subvencions son la 5452.34101.48900 i la5452.34202.48900.

Les subvencions atorgades a aquestes entitats, la consignació i finalitat de les mateixes, són les següents:

Beneficiari Quantia concedida (EUR)

Partida

Finalitat subvenció

Associació Esportiva Mitja Marató de Terrassa

7.000,00

5452.34101.48900

Mitja Marató de Terrassa i Cursa de Festa Major2016

Atlètic Terrassa Hockey Club

8.000,00

5452.34101.48900

Promoció esportiva i Yellow Cup de Tennis

C. D. Terrassa Hockey

8.000,00

5452.34101.48900

Promoció de l'hoquei herba

Club de Basquet Can Parel ada

7.000,00

5452.34101.48900

Promoció del basquet

Club de Rugby Carboners de Terrassa

5.300,00

5452.34101.48900

Inserció social, infantil, masculí i femení.

Club Egara

8.000,00

5452.34101.48900

Promoció de l'hoquei herba

Club Esportiu Horitzó 1994

15.000,00

5452.34101.48900

Iniciació esportiva per a persones amb diversitatfuncional

Club Gimnàstic Terrassa

4.000,00

5452.34101.48900

Diverses activitats esportives

Club Natació Terrassa

4.000,00

5452.34101.48900

Promoció del basquet, waterpolo i natació idinamització esportiva al barri

Consell Esportiu del Vallès Occidental ? Terrassa

15.000,00

5452.34202.48900

Dinamització pistes de Montserrat i Vilardell

Entitat Esportiva Vallès Reds

3.000,00

5452.34101.48900

Pràctica esportiva del futbol americà

Centre d'Esplai la Fàbrica de Can Tusel

6.000,00

5452.34202.48900

Dinamització pista de Can Tusel

14. Per resolució del Tinent d'Alcalde de l'Àrea de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat núm. 5561, de data 23 dejuny de 2016, el Servei de Comerç va concedir per concurrència competitiva a diverses entitats sense ànim de lucreajuts econòmics, on s'explicita la quantitat i els conceptes dels mateixos.

La convocatòria del concurs es va iniciar el 23 de febrer i va finalitzar el 23 de març de 2016, ambdós inclosos, il'aplicació pressupostaria 5622.43903.48900.

Les subvencions atorgades a aquestes entitats, la consignació i finalitat de les mateixes, són les següents:

Beneficiari

Quantia concedida (EUR)

Partida

Finalitat subvenció

Associació Terrassa Centre

27.500,00

5622.43903.48900

Campanyes i accions de dinamització

Associació de Comerciants de La Maurina

4.000,00

5622.43903.48900

Dinamització comercial, concursos i captació de nous socis

Associació Amics del Vapor Gran i Plaça Nova

7.000,00

5622.43903.48900

Dinamització comercial amb diverses activitats

V

Associació per la Promoció de l'Espectacle Infantil 21.000,00

5622.43903.48900

Saló Juguem +

i Juvenil La Xarxa

Dil uns, 28 de novembre de 2016

Beneficiari

Quantia concedida (EUR)

Partida

Finalitat subvenció

Associació de Comerciants Eix Terrassa Nord

7.500,00

5622.43903.48900

Dinamització en diferents campanyes i activitats

Associació de Comerciants Eix Comercial Sant 7.500,00

5622.43903.48900

Accions de dinamització en diferents activitats

Pere

Associació de Comerciants de Ca n'Aurell

4.000,00

5622.43903.48900

Accions de dinamització en diferents campanyesi participació amb Creu Roja

15. Per resolució del Tinent d'Alcalde de l'Àrea de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat núm. 5513, de data 23 dejuny de 2016, el Servei d'Universitats va concedir per concurrència competitiva a diverses entitats sense ànim de lucreajuts econòmics, on s'explicita la quantitat i els conceptes dels mateixos.

La convocatòria del concurs es va iniciar el 23 de febrer i va finalitzar el 23 de març de 2016, ambdós inclosos, il'aplicació pressupostaria 5423.49202.48900.

Les subvencions atorgades a aquestes entitats, la consignació i finalitat de les mateixes, són les següents:

Beneficiari

Quantia concedida (EUR)

Partida

Finalitat subvenció

Universitat Politècnica de Catalunya

3.000,00

5423.49202.48900

Aula d'automatització i robòtica

16. Per resolució del tinent d'alcalde de l'Àrea de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat núm. 5116, de data 6 de juny de 2016, el Servei d'Universitats va aprovar un conveni de col·laboració, assignat a l'aplicació pressupostària5423.49202.48900, amb l'entitat que tot seguit es relaciona pel concepte i la quantitat següent:

Beneficiari

Quantia concedida (EUR)

Partida

Finalitat subvenció

Universitat de Barcelona

4.500,00

5423.49202.48900

Projecte "Els Juliols 2016"

17. Per resolució del tinent d'Alcalde de l'Àrea de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat núm. 5515, de data 6 de junyde 2016, el Servei d'Universitats va aprovar un conveni de col·laboració, assignat a l'aplicació pressupostària5423.49202.48900, amb l'entitat que tot seguit es relaciona pel concepte i la quantitat següent:

Beneficiari

Quantia concedida (EUR)

Partida

Finalitat subvenció

Fundació Autònoma Solidaria

3.875,00

5423.49202.48900

Projecte Campus Ítaca 2016

18. Per resolució del tinent d'Alcalde de l'Àrea de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat núm. 5114, de data 17 dejuny de 2016, el Servei d'Universitats va aprovar un conveni de col·laboració, assignat a l'aplicació pressupostària5423.49202.48994, a l'entitat que tot seguit es relaciona pel concepte i la quantitat següent: Beneficiari.

Quantia concedida (EUR)

Partida

Finalitat subvenció

Fundació ESCODI

32.823,00

5423.49202.48994

Consolidació com a escola universitària de referència en el sector del comerç

Terrassa, 17 d'octubre de 2016

El tinent d'alcalde de l'Àrea de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado i Moreno