Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació definitiva del Pla de millora urbana de remodelació SAIFA KELLER
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Terrassa

EDICTE

El Ple de l'Ajuntament de Terrassa en sessió celebrada el dia 26 de març de 2009, adoptà, entre d'altres, l'acordd'aprovar definitivament el Pla de Millora Urbana de Remodelació SAIFA KELLER, promogut per la societat "BOBEVINOVES PROMOCIONS IMMOBILIARIES, SL", corresponent a un sector de sòl urbà no consolidat que comprèn laparcel·la delimitada per l'Avinguda de les Glòries catalanes (núm. 80) i els carrers Ramon i Cajal (núm. 212-226), carrerdel Ter (núm. 5-7) i carrer Sindicat, i identificat en el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, aprovat definitivament endata 4 de juliol de 2003, amb la clau PM-SK001.

Contra aquest acte administratiu, que és definitiu en via administrativa, pot interposar-se recurs potestatiu de reposiciódavant l'Ajuntament, en el termini d'un mes, o bé directament recurs contenciós administratiu davant la SalaContenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos. Ambdós terminiscomençaran a comptar des del dia següent al de la publicació d'aquest edicte. No obstant això, pot interposar-sequalsevol altre recurs que s'estimi convenient).

NORMES URBANÍSTIQUES.

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS DE CARÀCTER GENERAL.

Article 1. Objecte i marc legal.

1. Les presents normes integren el Pla de Millora Urbana (en endavant PMU) quin àmbit està expressament delimitat enla versió de Text Refós del POUM de Terrassa, que va ser definitivament aprovat per la Comissió d'Urbanisme deBarcelona, en data 3 de juliol de 2.003.

2. El present PMU te per objecte concret definir l'ordenació urbanística de tots els sòls compresos en el sector descrit enla fitxa normativa PM-SKE001 de l'esmentat POUM.

3. L'àmbit territorial d'aquest PMU és el format per la totalitat dels sòls inclosos en part de la illa delimitada perl'Avinguda de les Glòries Catalanes, i els carrers Ramon i Cajal, Ter i Sindicat.

4. Aquest PMU es redacta a l'empara del previst en l'ordenament vigent a Catalunya, concretament, en el Decretlegislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual es va aprovar el Text refós de la Llei d'Urbanisme; en el Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel que es va aprovar el Reglament de desenvolupament de la Llei d'Urbanisme; en les Normesurbanístiques del POUM en la versió del seu Text refós i en les altres disposicions de caràcter general que li siguinaplicables.

5. En tot allò que no estigui previst en aquest PMU, seran d'aplicació les previsions de les normes urbanístiques del POUM i les altres normes vigents sobre edificació, habitatge, activitats, estètica i medi ambient.

Article 2. Contingut.

1. El contingut d'aquest PMU s'adequa a allò previst a l'article 68 del Decret legislatiu 1/2005 i està composat, formalment, pels documents següents:

1. Memòria.

2. Normes Urbanístiques.

3. Avaluació econòmica.

4. Pla d'etapes.

E

5. Plànols Informatius i Normatius.

C

Dil uns, 28 de novembre de 2016

6. Annexes consistents en:

Informe mediambiental.

Estudi d'avaluació de la mobilitat.

Memòria Social.

Característiques generals de les obres d'urbanització.

Article 3. Obligatorietat.

Les determinacions d'aquest PMU obliguen per igual a l'administració i els particulars, de manera que totes lesactuacions i intervencions en el seu àmbit, ja siguin públiques o privades, provisionals o definitives, han d'estarsubjectes al seu contingut.

Article 4. Interpretació.

Les normes urbanístiques d'aquest PMU s'han d'interpretar atenent al seu contingut i d'acord amb l'objectiu i finalitat delpresent instrument de planejament derivat, essent d'aplicació, amb caràcter general, els criteris d'interpretació de lesnormes jurídiques establerts al Capítol II del Títol preliminar del Codi Civil i, amb caràcter específic, les reglesd'interpretació del planejament urbanístic previstes a l'article 10 del Decret legislatiu 1/2005.

Article 5. Modificació.

Les previsions d'aquest PMU podran ser modificades si existeixen causes justificades per fer-ho que hauran de serprèviament motivades. La modificació haurà de seguir els mateixos tràmits i requisits que la formulació i aprovació delPMU, d'acord amb el previst a la legislació urbanística vigent.

CAPÍTOL II. DESENVOLUPAMENT.

Article 6. Règim General.

1. En desplegament de les previsions del POUM per l'ordenació de part de la illa delimitada per l'Avinguda de les GlòriesCatalanes, i els carrers Ramon i Cajal, Ter i Sindicat, s'estableix el dret dels propietaris de les finques incloses en l'àmbitd'aquest PMU a la materialització de l'edificabilitat de la zona d'aprofitament privat qualificada com a zona d'edificació enordenació específica (clau A6.0 del POUM), amb admissió del usos d'habitatge i comercial, fins a consolidar un sostretotal de 10.580 m2.

2. La distribució de sostre màxim possible dins de l'àmbit del PMU es fa en funció dels diferents usos admesos de laforma següent (també en el plànol N01 del PMU):

a) 8.464 m2.sostre construït destinats a habitatge, dels quals 5.924 m2 corresponen a habitatge lliure, 1.693 m2. ahabitatge amb protecció oficial de règim general i de règim especial i 847 m2 a habitatges amb protecció oficial de preuconcertat. Veure plànol N02.

b) 2.116 m2. destinats a l'ús d'activitat.

3. Per a l'obtenció de l'aprofitament urbanístic que atorga el PMU s'estableixen els següents deures urbanístics a càrrecdels propietaris inclosos en l'àmbit d'aquest instrument de planejament:

a) La cessió obligatòria i gratuïta del sòl urbanitzat destinat al sistema urbanístic de vialitat (clau P10), dins de l'àmbit del PMU.

b) La cessió obligatòria i gratuïta del sòl urbanitzat destinat als sistemes urbanístics d'espais lliures (clau P3) iequipament (clau E.2), dins de l'àmbit del PMU.

c) La cessió obligatòria i gratuïta del sòl urbanitzat per materialitzar el sostre corresponent al 10% de l'aprofitamentN

urbanístic mig de l'àmbit del PMU.

V

d) El pagament dels costos d'urbanització dels nous vials i espais lliures inclosos en l'àmbit del PMU.

Dil uns, 28 de novembre de 2016

CAPÍTOL II. EDIFICACIÓ I ÚS DEL SÒL.

Article 7. Ordenació.

L'ordenació del PMU defineix les alineacions del sector, tal i com es grafia en els plànols d'ordenació que la integren.

SECCIÓ PRIMERA.

REGULACIÓ DE SISTEMES.

Article 8. Regulació de sistemes.

Els sòls destinats a sistemes urbanístics es regulen d'acord amb el que determinen les normes urbanístiques del POUM,en la versió del Text refós i les del present PMU.

Article 9. Vials.

Els vials inclosos dins de l'àmbit ja es troben cedits a l'Ajuntament i les seves alineacions dels vials són les que quedenreflectides en els plànols que integren la documentació gràfica d'aquest PMU.

Article 10. Equipaments.

1. Els sòls qualificats com a equipament dins de l'àmbit d'aquest PMU es defineixen com a educatius en el Plad'Ordenació Urbanística Municipal, del Juliol del 2003, definit en el Sector de Planejament Saifa-Keller PM-SKE001.

Article 11. Espais lliures.

1. Els espais lliures inclosos en l'àmbit del PMU s'hauran de cedir de manera obligatòria i gratuïta i prèviamenturbanitzats.

2. L'emplaçament concret dels espais lliures és el que es fixa en el plànol N05 que integra la documentació gràficad'aquest PMU.

3. A aquest espais lliures els hi serà d'aplicació el règim establert amb caràcter general al POUM per aquest tipus de sistemes urbanístics.

4. Els espais lliures hauran de garantir, respecte al seu accés, el compliment de les determinacions del Decret135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i desupressió de barreres arquitectòniques.

SECCIÓ SEGONA.

REGULACIÓ DE LES ZONES.

Article 12. Zona d'edificació en ordenació específica.

Aquesta zona es correspon amb els sòls assenyalats amb la clau A.6.0 definida en el POUM i es divideix en les tressubzones següents:

a) Habitatge lliure (A.6.0.0)

b) Habitatge amb protecció oficial de règim general i de règim especial (A.6.0.1)

c) Habitatge amb protecció oficial de preu concertat (A.6.0.2)

La situació de cadascuna de les tres subzones es la que es grafia en el plànol N02 d'aquest PMU.

Article 13. Tipus d'ordenació.

E

1. El tipus d'ordenació és el definit en el POUM per aquesta illa concreta segons les determinacions previstes per les tres subzones.

Dil uns, 28 de novembre de 2016

2. La forma de l'edificació es fixa en el plànol N02 denominat "Regulació de l'edificació Planta " i N03, denominat "Regulació de l'edificació. Seccions Alçats" d'aquest PMU, amb els paràmetres següents:

El sostre total del conjunt edificatori és de 10.580 m2. distribuït de la següent forma:

5.924 m² per la creació d'habitatge lliure que es situa front al carrer Ramón i Cajal, tal i com es grafia en el plànol N02 i N05.

1.693 m² per la creació d'habitatge amb protecció oficial de règim general i de règim especial que es situa front al carrerTer, tal i com es grafia en el plànol N02.

847 m² per la creació d'habitatge amb protecció oficial de preu concertat que es situa front al carrer Ter, tal i com esgrafia en el plànol N02.

2.116 m² per la creació de locals comercials que es situaran en les plantes baixes de l'edifici situat front al carrer Ramóni Cajal i donant també a la zona lliure, tal i com es grafia en el plànol N02. L'ús comercial es limitarà, únicament, al'edifici destinat a habitatge lliure.

2.1. El número màxim d'habitatges, computant, tant els de renda lliure com els de protecció oficial (protegit) i els de preutaxat (concertat) no podrà excedir de 106. Quedaran repartits en 74 habitatges lliures, 20 habitatges protegits i 12habitatges concertats.

2.2. Els volums edificats hauran de respectar els següents paràmetres:

2.2.1. L'alçada màxima i el nombre de plantes:

- L'alçada màxima de l'edificació es comptarà a partir de la cota de referència de la planta baixa. Quan l'edificació que esconstrueixin sobre cada una de les plantes, conceptuades com a baixes, o part de la planta, s'ajustaran a l'alçadamàxima que correspongui per raó de cada una d'aquestes o de parts de la planta. L'edificabilitat total no superarà la queresultaria d'edificar terreny horitzontal. L'alçada màxima serà de 20,00 m per a planta baixa +5 en el cantó de laAvinguda de les Glòries Catalanes, el carrer Ramon i Cajal i el front al espai lliure, i de 13,80 m planta baixa+3 a labanda que dóna al carrer Ter.

2.2.2. Per sobre de l'alçada reguladora màxima només s'admetran els següents elements, els quals es troben al POUMa l'article 292, pàgina 211:

- La coberta definitiva de l'edifici, de pendent inferior al 30%, els arrencaments de la qual siguin línies horitzontalsparal·leles als paraments exteriors de les façanes situades a l'alçada no superior a la màxima i el vol màxim de les qualsno superi el dels ràfecs; les golfes resultants podran ser habitables, en quin cas la seva superfície serà computada coma sostre edificat en aquells punts que tinguin una alçada lliure superior a 1,60 metres.

- Les cambres d'aire i elements de coberta en casos de terrat o coberta plana, amb alçada total de seixanta centímetres.

- Les baranes dins d'una alçada màxima d'1 metre si són opaques, i d'1,80 metres si són transparents amb reixes.

- Elements tècnics d'instal·lacions.

- Els coronaments de l'edificació exclusivament decoratiu.

2.2.3. L'alçada mínima lliure de la planta baixa del carrer Ter és de 2,7 metres i l'alçada mínima lliure de la planta baixade l'avinguda de les Glòries Catalanes, el carrer Ramon i Cajal i el front al espai lliure és de 3,6 metres.

2.2.4. L'alçada mínima lliure de les plantes pis entre forjats és de 2,7 metres i l'alçada mínima de les plantes pis de cotasuperior de forjat a cota superior de forjat és de 3,05 metres.

2.2.5. Els soterranis seran totes aquelles plantes soterrades o semisoterrades situades per sota de la planta baixatinguin o no obertures a causa dels desnivells en qualsevol dels fronts d'edificació i la seva superfície no computa enedificabilitat.

Als soterranis no és permès l'ús d'habitatge ni la ubicació d'ús hoteler o sanitari-assistencial. Els soterranis, per sota delprimer, només podran ser dedicats a aparcaments, instal·lacions tècniques de l'edifici, cambres cuirassades i similars.

Tanmateix podran autoritzar-s'hi d'altres usos que no siguin d'habitatge, hotelers o sanitari-assistencials, si es dota elN

local de mesures tècniques segures que cobreixin els riscs d'incendi, explosió, etc., i el desallotjament de les personesV

amb seguretat, en aquests casos.

Dil uns, 28 de novembre de 2016

L'alçada lliure mínima de les plantes soterrani serà almenys de dos coma cinquanta metres (2,50 m) per a usosd'aparcament, de dos coma vint metres (2,20 m) instal·lacions tècniques de l'edifici, cambres cuirassades i similars, i dedos coma vuitanta metres (2,80 m) per altres usos admissibles en virtut del paràgraf segon de l'apartat anterior.

2.2.6. La profunditat edificable de les noves edificacions s'ajustarà, en la mesura del possible, a la profunditat delsedificis preexistents en la illa que es situen fora de l'àmbit d'actuació d'aquest Pla.

2.2.7. L'Alçada reguladora del carrer del Ter no pot superar un angle de 60º des de l'eix del carrer. Per complir aquesta norma es garantirà que l'edificació de planta tercera estigui enfonsada un mínim de 2,20 m des del pla de façana delcarrer del Ter.

Article 14. Condicions especials d'ordenació.

No es dona cap condició especial d'ordenació fora del fet que el sostre objecte d'aprofitament es distribueix en volumsespecífics, determinats en funció de la seva alineació als vials, d'acord amb els gàlibs màxims que es grafia en elsplànols que mostren els perfils i alçats de l'edificació. Aquesta modalitat d'ordenació que s'anomena de configuracióunívoca, i es defineix per venir regulada per alineacions d'edificació i l'alçada màxima i el nombre de plantes. En cap casels gàlibs màxims podran admetre una superfície de sostre superior a l'establert a l'article 13.2 d'aquestes normes percada ús.

Article 15. Règim d'usos.

1. Els usos admesos en la zona d'ordenació volumètrica específica son els següents:

1. Habitatge plurifamiliar, en règim lliure i en règim de protecció.

2. Activitat a les plantes baixes, excepte en l'edifici destinat a la creació d'habitatges concertat.

Article 16. Localització dels habitatges de protecció pública.

1. D'acord amb l'establert a l'article 57.3 del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol pel que es va aprovar la refosa de laLlei d'Urbanisme, la localització de les reserves de sòl per a la creació d'habitatges de protecció pública es la que esgrafia en els plànols N-02 i N-05.

Article 17. Condicions d'edificació de l'equipament, clau E.2.

Les condicions d'edificació de l'equipament, segons l'article 244 del POUM, regiran les regles següents amb caràctergenèric:

- Tipus d'ordenació: edificació aïllada, o alternativament, aquell que resulti més adient en relació a les característiquesdel seu entorn urbà.

- Alçada màxima: setze metres, que podrà ser ultrapassada excepcionalment quan es justifiqui per les característiques ifinalitats de l'equipament.

- Ocupació màxima en planta baixa: seixanta per cent (60%).

- Intensitat neta d'edificació: un metre quadrat de sostre per un metre quadrat de sòl (1m²st/m²sl).

- Forma i distribució de l'edificació: la forma i la distribució dels cossos de l'edificació haurà de permetre lasistematització d'espais a l'interior dels solars per a jardins i patis.

CAPITOL III. GESTIÓ.

Article 18. Iniciativa.

El present PMU és d'iniciativa privada i correspon als propietaris de sòl inclòs en el seu àmbit la seva redacció i

execució, d'acord amb les previsions del POUM de Terrassa.

Dil uns, 28 de novembre de 2016

Article 19. Sistema d'actuació.

El sistema d'actuació per a l'execució de l'àmbit d'aquest PMU és el de reparcel·lació en la modalitat de compensacióbàsica. En mèrits d'aquest sistema d'actuació, correspon també als particulars l'execució de les obres d'urbanització id'infraestructures, essent a càrrec dels propietaris del sòls inclosos en l'àmbit del PMU la cessió dels sòls i dels sostresals que vinguin obligats, el pagament de les despeses d'urbanització, d'indemnització i de compensacions, quans'escaigui, i de la resta de despeses de gestió, així com l'assumpció de les càrregues que imposi l'execució delplanejament.

Article 20. Cessió del 10% de l'aprofitament.

La cessió del 10% de l'aprofitament del sector es concretarà en el projecte de reparcel·lació.

Article 21. Projecte d'urbanització.

Correspondrà propietaris de sòls inclosos en l'àmbit del present PMU la redacció i execució dels projectes d'urbanitzaciónecessaris per fer possible l'execució de les obres d'urbanització previstes en aquest Pla.

Terrassa, 14 de novembre de 2016

El tinent d'alcalde de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat, Marc Armengol i Puig