Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació inicial del Projecte d'urbanització de dos trams de carrers a Torre Ramona
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Subirats

EDICTE

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada en data 16 de novembre de 2016, ha adoptat l'acord d'aprovarinicialment el Projecte d'urbanització de dos trams de carrers a Torre Ramona, redactat per Colaboradores y EstudiosTécnicos, S.L.P. per un import total de 17.918,36 EUR (IVA inclòs).

En aquest sentit, s'obre un període d'informació pública pel termini de 30 dies, mitjançant anunci en el Butlletí Oficial dela Província de Barcelona, a un diari de major difusió de la comarca, en el taulell d'anuncis municipal i al web municipal (www.subirats.cat) durant els quals es podrà examinar o formular-hi les al·legacions pertinents.

Transcorregut el termini d'exposició al públic sense que s'hagin presentat al·legacions o reclamacions en contra, l'acordd'aprovació inicial esdevindrà definitiu sense necessitat d'adoptar un acord exprés.

L'expedient podrà ser consultat a l'Ajuntament de Subirats, Plaça de l'Ajuntament, s/n, de Sant Pau d'Ordal en horarid'atenció al públic.

Subirats, 17 de novembre de 2016

L'alcalde president, Pere Pons i Vendrell