Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Delegació d'Alcaldia de les funcions d'alcalde a la primera tinent per absència per vacances
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Seva

EDICTE

En data d'avui, 17 de novembre de 2016, l'Alcalde-President de l'Ajuntament de Seva, ha dictat la Resolució que totseguit es transcriu:

"Expedient:

Delegació substitució Alcalde.

Antecedents de fet

Aquest alcalde - president estarà absent durant el període comprès entre els dies 22 i 28 de novembre de 2016, ambdósinclosos, per període de vacances.

Fonaments de dret.

Vist el que estableix l'art. 47 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s'aprova el Reglamentd'Organització, Funcionament i Règim jurídic de les Entitats Locals, en relació a les substitucions de l'Alcalde.

L'article 44.2 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, als efectes de la publicitat de la citada resolució.

En exercici de les facultats que em són atribuïdes,

RESOLC:

Primer.- Que durant el període comprès entre els dies 22 i 28 de novembre de 2016, ambdós inclosos, es faci càrrec de l'Alcaldia de l'Ajuntament de Seva, d'acord amb les prescripcions legals vigents, la primera tinent d'alcalde d'aquestAjuntament, Sra. Anna Soler Costa.

Segon.- Comunicar la present resolució a la interessada.

Tercer.- Donar compliment allò que disposa l'article 44.2 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, als efectes de lapublicitat de la citada resolució."

Seva, 17 de novembre de 2016

L'alcalde, Xavier Rierola Rovira