Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació inicial del canvi de sistema d'actuació urbanística del PAU Santa Anna I
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Santpedor

ANUNCI

Per la Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia 8 de novembre de 2016, s'ha adoptat per unanimitat dels assistents, l'acord que es transcriu literalment a continuació:

"1. Aprovar inicialment el canvi de sistema d'actuació urbanística del PAU SANTA ANNA I per passar de la modalitat dereparcel·lació per compensació bàsica a la de reparcel·lació per cooperació, i iniciar la tramitació de la gestió urbanísticadins el primer quadrienni del POUM.

2. Obrir informació pública per termini d'un mes, mitjançant publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona ien la seu electrònica municipal (E:Tauler).

3. Notificar individualment aquest acord a les persones interessades per tenir drets o interessos en l'àmbit, segonsconstin acreditats aquests drets en el Registre de la Propietat o en el cens municipal d'activitats.

4. Determinar que si no es presenten al·legacions, l'acord serà definitiu i se n'ordenarà la seva publicació."

Recursos: Aquest és un acte de tràmit i contra el mateix no hi caben recursos administratius, sense perjudici dels que espuguin interposar contra la resolució de l'expedient.

L'expedient es pot consultar bé a través de la pàgina web municipal (www.santpedor.cat), bé a l'Àrea de Serveis alTerritori de l'Ajuntament, plaça Gran, 4, segona planta. Horari d'atenció al públic: de 9 a 14 hores, de dilluns a divendresi els dimecres també de 17 a 19 hores (93 827 28 28).

Santpedor, 17 de novembre de 2016

L'alcalde, Xavier Codina i Casas