Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació inicial de la 2a fase de les obres Habilitació de la nau de Cal Llovet com a Casal d'Entitats
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Santpedor

ANUNCI

Que per la Junta de Govern Local, en la sessió celebrada el dia 15 de novembre de 2016, es va adoptar per unanimitat dels assistents, i a reserva del que resulti de l'aprovació de l'acta, aprovar inicialment la segona fase del projecte d'obramunicipal ordinària titulat: "Habilitació de la nau de Cal Llovet com a casal d'entitats", amb un pressupost d'execució percontracte que ascendeix a 117.123,39 EUR (IVA inclòs), i sotmetre'l a informació pública per un termini de 30 dies,mitjançant anunci al taulell d'edictes de l'ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, i en el DiariOficial de la Generalitat de Catalunya.

L'expedient es pot consultar bé a través de la pàgina web municipal (www.santpedor.cat), bé a l'Àrea de Serveis alTerritori de l'Ajuntament, plaça Gran, 4, segona planta. Horari d'atenció al públic: de 9 a 14 hores, de dilluns a divendresi els dimecres també de 17 a 19 hores (93 827 28 28).

Recursos: Aquest és un acte de tràmit i contra el mateix no hi caben recursos administratius, sense perjudici dels que espuguin interposar contra la resolució de l'expedient.

Santpedor, 16 de novembre de 2016

L'alcalde, Xavier Codina i Casas