Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Relació de vehicles en estat de presumible abandonament al dipòsit municipal
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Santa Susanna

EDICTE pel qual es publica la relació de vehicles en estat de presumible abandonament al dipòsit municipal

La Policia Municipal ha informat que la relació de vehicles que es transcriu a continuació resten al dipòsit municipal desde fa més de dos mesos i per tant es presumeix que han estat abandonats pels seus propietaris.

MARCA

MODEL

COLOR

MATRÍCULA

peugeot

405

granate

C9636BK

Mercedes

A170

blau

1-LHP-012

Elddis

WISP 450 CT

Beig

Residu sòlid

Ford

Escord

Blanc

B1566TF

En compliment de l'establert per l'article 71, apartat 1, a) de la Llei de Trànsit, Circulació de vehicles a motor i Seguretat Vial, es publica el present edicte al Butlletí Oficial de la Província, i es notifica als seus titulars perquè en el termini deQUINZE DIES al·leguin el que estimin convenient, amb l'advertiment que, en cas contrari, es procedirà al seu tractamentcom a residu sòlid urbà.

Santa Susanna, 17 de novembre de 2016

L'alcalde, Joan Campolier Montsant