Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Licitació del contracte de serveis per a la redacció del Pla d'ordenació urbanística municipal
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Santa Susanna

ANUNCI de 17 de novembre de 2016, pel qual s'anuncia la licitació del contracte de serveis per a la redacció del Pla d'ordenació urbanística municipal de Santa Susanna

Per Decret d'Alcaldia de data 17 de novembre de 2016 s'ha aprovat l'expedient de licitació del contracte de serveis per ala redacció del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Santa Susanna, d'acord amb el Plec de clàusulesAdministratives particulars i el plec de prescripcions tècniques.

En compliment de l'establert Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal ide règim local de Catalunya, s'anuncia la licitació convocada en els termes que es detallen a l'annex.

Per a qualsevol informació complementària els interessats poden adreçar-se tots els dies laborables de les 09.00 a les14.00 hores a les dependències administratives de Secretaria, situades a la Plaça Catalunya, s/n de 08398 SantaSusanna, de Telèfon: 93-7678441.

ANNEX.

ANUNCI DE LICITACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA REDACCIÓ DEL PLA D'ORDENACIÓURBANÍSTICA MUNICIPAL DE SANTA SUSANNA.1.- Entitat adjudicadora: Ajuntament de Santa Susanna.

a) Organisme: Departament de Secretaria.

b) Dependència que tramita l'expedient: Departament de Secretaria.

2.- Objecte del contracte:

a) Tipus: contracte de prestació de serveis.

b) Descripció de l'objecte: Contracte per a la prestació de serveis per a la redacció del Pla d'ordenació urbanísticamunicipal de Santa Susanna.

c) Lloc d'execució: Santa Susanna.

d) Durada del contracte: 4 anys.

3.- Tramitació, procediment i forma d'adjudicació:

a) Tramitació: ordinària.

b) Procediment: restringit.

c) Criteris d'adjudicació: aplicació de diversos criteris d'adjudicació.

4.- Tipus de licitació.

a) Import: 188.000 EUR més IVA, import total: 227.480,00 EUR.

5.- Obtenció de documentació i informació:

a) Entitat: Ajuntament de Santa Susanna.

b) Domicili: Plaça de Catalunya, s/n.

c) Localitat i codi postal: Santa Susanna, 08398.

d)Telèfon: 93 767 84 41.

e) Perfil del contractant: www.stasusanna.org ? https://contractaciopublica.gencat.cat/

f) Data límit d'obtenció de documents i informació: el dia que finalitzi el període hàbil de presentació de proposicions.

6.- Presentació de les sol·licituds i ofertes de participació:

a) Data límit de presentació de les sol·licituds de participació: 20 dies naturals a comptar de la data de publicació en el Butlletí Oficial de la Província.

E

b) Data límit de presentació d'ofertes: en el termini que figuri a la invitació, que no podrà ser inferior a quinze dies.

C

Dil uns, 28 de novembre de 2016

b) Documentació a presentar: La que s'assenyalen a la clàusula 17 i 20 i següents, del plec de clàusulesadministratives.

c) Lloc de presentació:

1a.- Entitat: Ajuntament de Santa Susanna.

2a.- Domicili: Plaça de Catalunya, s/n.

3a.- Localitat i codi postal: Santa Susanna, 08398.

7.- Obertura d'oferta econòmica i millores:

a) Entitat: Ajuntament de Santa Susanna.

b) Domicili: Plaça de Catalunya, s/n.

c) Localitat: Santa Susanna, 08398.

d) Data i hora: S'anunciaran al perfil del contractant amb dos dies d'antel·lació.

Santa Susanna, 17 de novembre de 2016

L'alcalde president, Joan Campolier Montsant