Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Contracte mixt de subministraments i serveis per a l'adjudicació del subministrament d'àrids i formigó i el servei de lloguer de maquinària per cobrir algunes necessitats
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Santa Maria de Palautordera

ANUNCI

De conformitat amb la Resolució de l'alcaldia de data 18 de novembre de 2016, mitjançant aquest anunci s'efectuaconvocatòria del procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació, per al'adjudicació del contracte mixt de subministrament d'àrids i formigó, i el servei de lloguer de maquinària per cobrir lesnecessitats de la brigada d'obres, serveis i infraestructures municipals de l'Ajuntament de Santa Maria de Palautordera,d'acord amb les dades següents:

1. Entitat adjudicadora.

a) Organisme: Ajuntament de Santa Maria de Palautordera.

b) Dependència que tramita l'expedient: Contractació.

c) Número d'expedient: 204/2016ds.

2. Objecte del contracte.

a) Descripció de l'objecte: contracte mixt de subministraments i serveis per a l'adjudicació del subministrament d'àrids iformigó i el servei de lloguer de maquinària per cobrir les necessitats de la brigada d'obres, serveis i infraestructures municipals de l'Ajuntament de Santa Maria de Palautordera.

b) Termini d'execució: un any (el termini serà inferior a l'any si s'esgota l'import d'adjudicació i dels possibles modificatscontractuals).

3. Tramitació i procediment.

a) Tramitació: ordinària.

b) Procediment: obert.

4. Pressupost base de licitació.

100.619,8 EUR més 19.851,73 EUR d'IVA, dividit pels lots següents:

- LOT 1 Subministrament d'àrids i formigó 61.557,30 EUR més 12.927,03 EUR d'IVA.

- LOT 2 Lloguer amb o sense conductor de maquinària i elements de transport 39.062,50 EUR més 6.924,71 EUR d'IVA.

5. Garanties de la contractació.

S'haurà de constituir una garantia definitiva del 5% del preu d'adjudicació, exclòs l'IVA, en el termini de 10 dies hàbils acomptar des del següent a aquell en que s'hagués rebut el requeriment.

6. Obtenció de documentació i informació.

El plec de condicions administratives i tècniques es podrà examinar i copiar per qui ho estimi oportú en lesdependències municipals de l'Ajuntament, dins el període de presentació de proposicions, en horari d'atenció al públic(de 9 a 14 hores, de dilluns a divendres, excepte festius), o bé, a la web municipal www.smpalautordera.cat, a l'apartatdel Perfil del contractant.

7. Presentació de les ofertes.

El termini per presentar les proposicions serà de 15 dies naturals a partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci alBOP.

Els licitadors presentaran els 2 sobres tancats acompanyats d'instància al Registre general de l'Ajuntament (Pl. de la Vila, núm. 1) dins l'horari d'atenció al públic (de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores).

Dil uns, 28 de novembre de 2016

8. Obertura de pliques.

Es publicarà al Perfil del contractant del web de l'Ajuntament amb una antelació mínima de 7 dies respecte a l'acte ques'ha de dur a terme.

9. Despeses dels anuncis.

A càrrec de l'adjudicatari d'aquest contracte mixt de subministrament i serveis.

10. Criteris per a la valoració de les proposicions.

Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l'oferta econòmicament més avantatjosa es tindrà en compteels criteris d'adjudicació establerts en la clàusula 7a. del Plec de clàusules tècniques.

11. Model de proposició i documentació que cal presentar.

Els licitadors hauran de presentar la seva sol·licitud ajustada al model de proposició que consta en el Plec de clàusulesadministratives particulars aprovat.

Santa Maria de Palautordera, 18 de novembre de 2016

L'alcalde, Jordi Xena Ibáñez