Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació inicial de l'expedient núm. 27/2016 de modificació de crèdits del Pressupost 2016
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Santa Margarida de Montbui

EDICTE

Aprovat en data 25 de novembre de 2016 pel Ple d'aquest Ajuntament l'expedient núm. 27/2016 de Modificació decrèdits del pressupost de l'exercici 2016, s'exposa al públic a la Secretaria de l'Ajuntament en el termini de 15 dieshàbils, durant els quals s'admetran reclamacions davant d'aquesta corporació.

En el supòsit que no es presentin reclamacions, l'acord inicial esdevindrà definitiu sense necessitat d'un acord posterior.

Santa Margarida de Montbui, 25 de novembre de 2016

L'alcalde, Teodoro Romero Hernández