Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació inicial de la modificació de crèdit 9/2016
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana

ANUNCI

Aprovat inicialment per l'Ajuntament en sessió Plenària del dia 24 de novembre de 2016, l'expedient per la Modificacióde Crèdit 9/2016 de crèdit extraordinari per crear unes aplicacions pressupostàries en el pressupost de despeses perreconèixer despeses no previstes inicialment al pressupost de l'entitat i que no poden esperar a ser reconegudesl'exercici següent i per transferir crèdit entre aplicacions pressupostàries de diferents àrees de despesa, se sotmet ainformació pública pel termini de quinze dies hàbils, període durant el qual qualsevol habitant o persona interessadapodrà examinar i presentar contra el mateix i davant del Ple les reclamacions que estimi convenients, tal com disposal'article 169 en relació al 179.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals i l'article 20.1 en relació al 42 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril. Transcorregutl'esmentat termini sense que s'hagi presentat cap reclamació, esdevindrà aprovat definitivament.

Santa Eulàlia de Ronçana, 25 de novembre de 2016

L'alcalde, Francesc Bonet i Nieto