Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Esmena de les bases específiques de la convocatòria de set places d'agent de la Policia Local
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

EDICTE

Per aquest edicte es fa pública la incorporació de l'esmena a les bases específiques que han de regir la convocatòriaper proveir, amb caràcter permanent, set places d'agent de la policia local, Escala d'Administració Especial, Subescalade Serveis Especials, classe policia local, grup C2: quatre places per sistema de concurs oposició lliure i tres places perconcurs públic de mobilitat interadministrativa, vacants a la plantilla de personal funcionari d'aquesta Corporació,incloses a l'oferta pública d'ocupació per l'any 2016, en el sentit següent:

1- Modificar la puntuació a l'apartat 7.2 a) corresponent a l'experiència professional ja que es superior al 40% del totalde la fase de concurs, segons el que estableix l'article 24.2 del decret 233/2002, de 25 de setembre, quedant redactat de la següent manera:

a) Experiència professional: fins a un màxim de 3,00 punts.

- Per serveis prestats en municipis de més de 75.000 habitants, com a agent de la policia local, a raó de 0,50 punts perany de servei, o part proporcional, fins a un màxim de 2,00 punts.

- Per serveis prestats en qualsevol de les altres administracions públiques de menys de 75.000 habitants, dintre del'escala assimilada a l'escala bàsica de la policia local, a raó de 0,15 punts per any de servei, o part proporcional, fins aun màxim d'1,00 punt.

b) Modificar l'annex 2 proves físiques, en el sentit d'incorporar una diferenciació per trams d'edat en cada prova, tal icom es detalla a l'annex que s'incorpora en aquest expedient.

2- AMPLIAR el període de presentació d'instàncies a vint-i-un dies naturals més, a comptar des de l'endemà de lafinalització del període de presentació d'instàncies inicial, quedant establert el nou període que anirà del 29 d'octubre al19 de desembre de 2016, tots dos inclosos.

ANNEX 2 - Proves físiques.

Es qualifica com a apte/a o no apte/a. Les persones aspirants en el moment que no assoleixin l'apte/a en una de les proves seran eliminades, de forma automàtica sense continuar les proves.

1. Course navette ? Consisteix a recórrer, durant el màxim temps possible i a una velocitat progressiva marcada per unacinta magnetofònica, un trajecte d'anada i tornada de 20 metres.

A efectes de barem d'aptitud física:

? APTE.

Edat

HOMES

DONES

Fins 30 anys

Igual o superior a 8,5 períodes

Igual o superior a 6 períodes

De 31 a 45 anys

Igual o superior a 8 períodes

Igual o superior a 5,5 períodes

A partir 46 anys

Igual o superior a 7,5 períodes

Igual o superior a 5 períodes

? NO APTE.

Edat

HOMES

DONES

Fins a 30 anys

Inferior a 8,5 períodes

Inferior a 6 períodes

De 31 a 45 anys

Inferior a 8 períodes

Inferior a 5,5 períodes

A partir de 46 anys

Inferior a 7,5 períodes

Inferior a 5 períodes

2. Llançament de pilota medicinal - Dempeus i amb les cames separades, s'agafa la pilota medicinal (3 quilos) amb lesV

dues mans i, de darrera el clatell, es llança cap endavant per sobre el cap, sense aixecar el talons ni les puntes dels peus (2 intents).

Dil uns, 28 de novembre de 2016

A efectes de barem d'aptitud física:

? APTE.

Edat

HOMES

DONES

Fins 30 anys

Igual o superior a 8 períodes

Igual o superior a 5,5 períodes

De 31 a 45 anys

Igual o superior a 7,5 períodes

Igual o superior a 5 períodes

A partir 46 anys

Igual o superior a 7 períodes

Igual o superior a 4,5 períodes

? NO APTE.

Edat

HOMES

DONES

Fins a 30 anys

Inferior a 8 períodes

Inferior a 5,5 períodes

De 31 a 45 anys

Inferior a 7,5 períodes

Inferior a 5 períodes

A partir de 46 anys

Inferior a 7 períodes

Inferior a 4,5 períodes

3. Abdominals - Elevació successiva del tronc durant 1 minut amb les cames flexionades, els braços al clatell i els peussubjectats.

A efectes de barem d'aptitud física:

? APTE.

Edat

HOMES

DONES

Fins 30 anys

Igual o superior a 40 núm.

Igual o superior a 30 núm.

De 31 a 45 anys

Igual o superior a 35 núm.

Igual o superior a 25 núm.

A partir 46 anys

Igual o superior a 30 núm.

Igual o superior a 20 núm.

? NO APTE.

Edat

HOMES

DONES

Fins 30 anys

Inferior a 40 núm.

Inferior a 30 núm.

De 31 a 45 anys

Inferior a 35 núm.

Inferior a 25 núm.

A partir 46 anys

Inferior a 30 núm.

Inferior a 20 núm.

4. Salt vertical - Dempeus davant d'una paret i amb el braç estès. Flexió profunda de cames i extensió fins tocar amb lamà el punt més alt de la paret (2 intents).

A efectes de barem d'aptitud física:

? APTE.

Edat

HOMES

DONES

Fins 30 anys

Igual o superior a 40 cm. Igual o superior a 30 cm.

De 31 a 45 anys

Igual o superior a 37 cm.

Igual o superior a 27 cm.

A partir 46 anys

Igual o superior a 34 cm.

Igual o superior a 24 cm.

? NO APTE.

Edat

HOMES

DONES

Fins 30 anys

Inferior a 40 cm.

Inferior a 30 cm.

De 31 a 45 anys

Inferior a 37 cm.

Inferior a 27 cm.

A partir 46 anys

Inferior a 34 cm.

Inferior a 24 cm.

5. Velocitat - Córrer al màxim de les possibilitats 50 metres.

A efectes de barem d'aptitud física:

V

Dil uns, 28 de novembre de 2016

? APTE.

Edat

HOMES

DONES

Fins 30 anys

Igual o inferior a 8,4 segons

Igual o inferior a 9,5 segons

De 31 a 45 anys

Igual o inferior a 9,4 segons

Igual o inferior a 10,5 segons

A partir 46 anys

Igual o inferior a 10,4 segons

Igual o inferior a 11,5 segons

? NO APTE.

Edat

HOMES

DONES

Fins 30 anys

Superior a 8,4 segons

Superior a 9,5 segons

De 31 a 45 anys

Superior a 9,4 segons

Superior a 10,5 segons

A partir 46 anys

Superior a 10,4 segons

Superior a 11,5 segons

Santa Coloma de Gramenet, 24 de novembre de 2016

El tinent d'alcaldessa executiu de l'Àrea de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció deCiutat, Esteve Serrano Ortín