Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Obertura de l'expedient per a l'adjudicació com a ferralla de vehicles abandonats a la via pública
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

ANUNCI per a la publicació

En haver resultat infructuosos els intents de notificació personal, de conformitat amb el que determina l'art. 59.5 de laLlei 30/92 de 260 de novembre, de Regim Jurídic de es Administracions Públiques i del Procediment administratiucomú, es posa en coneixement dels titulars dels vehicles que es relacionen a continuació, l'obertura d'expedient per a laseva adjudicació directa com a ferralla per suposar que els expressats vehicles han estat abandonats a la via públicapels seus propietaris:

Lot núm. 16/16.

Vehicles.

Marca

Model

Matrícula

C-SYM

SYMPHONY

9697 HTW

SEAT

TOLEDO

B-3238-PU

C-PIAGGIO

LIBERTY

C 4732 BRT

C-APRILIA

SR 50

C 5607 BFP

BICICLETA

GLOBERTROTER

CARECE (1613)

C-DERBI

VAMOS

CARECE (1620)

SEAT

IBIZA

V-0547-FW

Nota.- Els vehicles marcats amb "C-" són ciclomotors o motocicletes.

Totes les persones que es considerin afectades podran efectuar l'oportuna reclamació, degudament documentada, dinsdel termini de vuit dies hàbils, a comptar del següent a la publicació d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província.

Els vehicles podran ser examinats en el Dipòsit Municipal.

Transcorregut el termini esmentat, sense que s'hagin presentat reclamacions ó resoltes aquestes, es procedirà al'adjudicació dels esmentats vehicles com a béns municipals no utilitzables.

Santa Coloma de Gramenet, 10 de novembre de 2016

L'alcaldessa, Núria Parlon Gil