Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació definitiva de les bases extraordinàries destinades a fomentar el Circuit de Comerç Social
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

ANUNCI

La Junta de Govern Local, de data 20 de setembre de 2016, va aprovar inicialment les Bases reguladores específiquesper a l'atorgament de les subvencions extraordinàries per a projectes destinats a fomentar el Circuit de Comerç Socialde Santa Coloma de Gramenet per als anys 2016 i 2017 i de conformitat amb el que preveu l'article 124.2 ROAS, s'han sotmès a exposició pública les esmentades bases per un termini de 20 dies.

Les bases es van publicar en el DOGC del 5 d'octubre de 2016, en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 6d'octubre de 2016 i en exposició publica en el taulell d'anuncis des de el dia 29 de setembre fins el 26 d'octubre de2016.

Durant el període d'exposició pública no s'han presentat cap al·legació, ni reclamació, però per part dels servei que hatramitat les mateixes s'han introduït modificacions no substancials, les quals varen ésser aprovades per la Junta deGovern de data 8 de novembre de 2016, essent aprovades en el mateix acord, de forma definitiva les bases jaesmentades, motiu pel que es publica el text íntegre d'aquestes en el Butlletí Oficial de la Província:

BASES REGULADORES ESPECÍFIQUES PER A L'ATORGAMENT DE SUBVENCIONS EXTRAORDINÀRIES PERPART DE L'AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET PER A PROJECTES DESTINATS A FOMENTAR ELCIRCUIT DE COMERÇ SOCIAL DE SANTA COLOMA DE GRAMENET PER ALS ANYS 2016 I 2017.

Introducció.

El comerç a Santa Coloma de Gramenet és un referent estratègic de l'economia local. La ciutat és un centre d'integraciói de relacions socials i el comerç un instrument ideal per impulsar els valors i les dinàmiques que les fonamenten.Realitza una funció integradora i de cohesió social que el fa capaç, per si mateix, de revitalitzar i dinamitzar la vida alsbarris. El comerç fa ciutat.

L'economia social i solidària constitueix un conjunt de pràctiques econòmiques que engloben una gran varietat deformes de produir, comerciar, intercanviar, consumir, finançar-se i distribuir que actuen i s'articulen sota el comúdenominador de prioritzar la persona i l'objecte social, la participació i la democràcia i l'interès col·lectiu. El foment del'economia social i solidària és prioritat estratègica de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.

El Circuit de Comerç Social de Santa Coloma de Gramenet (en endavant CCS Santa Coloma) és un instrumentestratègic impulsat per l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet que té per objectiu articular una xarxa d'economiasolidària a la nostra ciutat. El CCS Santa Coloma es fonamenta en la introducció d'un sistema de pagaments digitals,col·loquialment anomenat "moneda local, social o complementària", com a instrument (objecte) per a fomentar el comerçi les relacions socials entre una gran varietat d'actors. Els comerços i les associacions de comerciants, les cooperatives,les empreses i els professionals, les entitats locals, els moviments socials i veïnals, els sindicats i treballadors de lafunció pública i de l'empresa particular, les entitats financeres ètiques i solidàries, les administracions públiques, entred'altres, disposen d'un instrument amb un gran potencial, no només per a promoure un augment de les relacionscomercials entre ells, sinó també per fomentar les relacions socials i la cooperació, en el sentit més ample, a travésd'una xarxa d'economia social a Santa Coloma de Gramenet (subjecte).

El CCS Santa Coloma s'articula jurídicament a través del Reglament del Circuit de Comerç Social de Santa Coloma deGramenet (en endavant Reglament), aprovat definitivament en sessió plenària de l'Ajuntament de Santa Coloma deGramenet, el passat 31 de maig de 2016. Aquest Reglament incorpora l'Annex 1: Canalització de subvencionsmunicipals a través del CCS Santa Coloma i l'Annex 2: Parametrització del CCS Santa Coloma.

El Ple Municipal del 31 de maig de 2016 ha donat compte del document "Parametrització de les subvencions de l'any2016 atorgades en moneda local per l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet".

Amb la finalitat principal i general de contribuir a fomentar la creació de la xarxa d'usuaris que garanteixi la viabilitat inicial i futura del CCS Santa Coloma, complementàriament a finalitats específiques com el foment i dinamització delE

comerç local, el suport a la innovació empresarial i, amb un èmfasi particular, la promoció de l'economia social iC

solidària, aquestes bases estableixen una sèrie de mesures extraordinàries de foment a càrrec de l'Ajuntament,

Dil uns, 28 de novembre de 2016

consistents en subvencions per a aquelles persones físiques o jurídiques que, d'una banda, treballin en la creació idinamització del CCS Santa Coloma i, de l'altra, que compleixin els requisits específics establerts en cadascuna de leslínies de subvenció aquí establertes, en el període màxim comprès entre l'1 d'octubre de 2014 i el 30 de setembre de2017.

Així mateix, podran rebre subvenció aquelles persones físiques o jurídiques que s'adhereixin contractualment al CCSSanta Coloma i acreditin el compliment del criteris fixats en aquestes bases, en particular de naturalesa social, en elperíode màxim comprès entre l'1 d'octubre de 2014 i el 30 de setembre de 2017.

Article 1. Objecte.

És objecte d'aquestes bases la regulació dels criteris i del procediment per a la concessió, justificació i pagament de subvencions a aquelles persones físiques i jurídiques que compleixin, en el període màxim comprès entre l'1 d'octubrede 2014 i el 30 de setembre de 2017, els requisits establerts en les diferents línies extraordinàries de subvenció,particularment, la promoció del Circuit de Comerç Social de Santa Coloma de Gramenet (CCS Santa Coloma), ladinamització del comerç local, la innovació empresarial i el foment de l'economia social i solidària a la nostra ciutat.

Article 2. Línies de la subvenció.

Seran objecte de subvenció els beneficiaris que acreditin el compliment i la justificació de les despeses relatives alssegüents conceptes:

1. Subvencions a noves activitats comercials, de serveis i de pública concurrència vinculades al CCS Santa Coloma quecompleixin amb la normativa i el Codi d'accessibilitat en locals comercials ubicats a Santa Coloma de Gramenet.

2. Subvencions a entitats sense afany de lucre destinades a incentivar la promoció del CCS Santa Coloma ubicades aSanta Coloma de Gramenet.

3. Subvencions a entitats sense afany de lucre destinades a incentivar la promoció d'un Mapa de Consum Responsablevinculat al CCS Santa Coloma.

4. Subvencions a activitats econòmiques que compleixin amb els criteris del Mapa de Consum Responsable vinculat alCCS Santa Coloma ubicades a la Santa Coloma de Gramenet.

5. Subvencions a noves activitats econòmiques innovadores vinculades al CCS Santa Coloma ubicades en localscomercials buits de l'entorn del Mercat Municipal de Sagarra de Santa Coloma de Gramenet.

Article 3. Pressupost i forma de pagament de la subvenció.

El pressupost total de les diferents línies o conceptes de la subvenció és de 90.000 EUR, distribuïts en 2 períodes depagaments per un valor agregat de 45.000 EUR vinculats al primer període i de 45.000 EUR corresponents al segonperíode, tractant-se en ambdós casos de pagaments a efectuar en el marc de l'exercici pressupostari de l'any 2017. Ladeterminació dels imports màxims de subvenció per als beneficiaris de cadascuna de les línies específiques desubvenció està establert en 13.3 d'aquestes bases.

Aquestes subvencions es pagaran íntegrament a través del sistema de pagaments digitals regulat al Reglament delCCS Santa Coloma, sistema que col·loquialment es pot anomenar de "moneda local". Aquest Reglament garanteix quecada unitat de "moneda local" (en endavant Unitats d'Intercanvi o UDIs) té el valor creditici equivalent a 1 EUR.

Aquestes subvencions formen part de les anomenades "Subvencions ad hoc" que, d'acord amb l'establert en elReglament, es pagaran íntegrament en UDIs amb finalitats directament relacionades amb la promoció idesenvolupament del CCS Santa Coloma (article 12 bis). Igualment, el Reglament estableix per a aquesta tipologia desubvencions que els seus beneficiaris no podran convertir les UDIs a EUR (article 1.2 de l'Annex 2).

El pressupost de les diferents línies de subvenció es distribuirà de la següent manera:

Nº Línies

Pressupost (UDIs)

Període de pagament

Subvencions a noves activitats comercials, de serveis i de pública concurrència vinculades al CCS 15.000 Primer

Santa Coloma

E

15.000 Segon

Subvencions a entitats: Promoció CCS Santa Coloma

10.000

Primer

Subvencions a entitats: Promoció Mercat Consum Responsable vinculat a CCS Santa Coloma

10.000

Primer

Dil uns, 28 de novembre de 2016

Nº Línies

Pressupost (UDIs)

Període de pagament

Subvencions a activitats econòmiques: Integració Mercat Consum Responsable vinculat a CCS 10.000

Primer

Santa Coloma

10.000

Segon

Subvencions a noves activitats econòmiques innovadores vinculades a CCS Santa Coloma i 20.000

Segon

ubicades en locals buits a entorn Mercat Municipal de Sagarra

TOTAL (UDIs)

90.000

En el cas que el pressupost d'una o diverses de les línies de subvenció aquí relacionades no s'esgoti (del pressupost encurs), per causes objectives com la insuficiència de sol·licituds resoltes favorablement, es podrà redistribuir els importsafectats entre les sol·licituds d'altres línies de subvenció d'aquestes mateixes bases.

Aquestes subvencions són compatibles amb qualsevol tipus d'ajuts obtinguts d'altres organismes públics o privats,sempre que la quantia, juntament amb altres possibles ajuts, no superi en el seu conjunt el 100% de l'import màxim subvencionable.

L'aplicació pressupostària on s'imputaran els imports de les subvencions serà la corresponent a l'aplicació ques'especifiqui dins de l'exercici pressupostari del 2017.

Article 4. Beneficiaris.

Com a requisit general per a optar a qualsevol de les línies de subvenció d'aquesta convocatòria, podran ser beneficiarisde les subvencions les persones físiques o jurídiques que s'adhereixin com a usuaris del Circuit de Comerç Social de Santa Coloma de Gramenet (CCS Santa Coloma). L'Adhesió al CCS Santa Coloma es podrà efectuar en el mateixmoment de la sol·licitud de la subvenció, mitjançant la complementació i entrega de la documentació especificada enl'article 5.2 d'aquestes bases.

Com a requisits específics, podran ser beneficiaris de les subvencions previstes en aquestes bases les següentspersones físiques o jurídiques especificades per a cada línia de subvenció, que són les següents:

1. Subvencions a noves activitats comercials, de serveis i de pública concurrència vinculades al CCS Santa Coloma.Possibles beneficiaris:

? Les persones físiques o jurídiques que estableixin noves activitats comercials, de serveis i de pública concurrència, enlocals comercials ubicats a Santa Coloma de Gramenet i dins del període comprés entre l'1 d'octubre de 2014 i el 30 desetembre de 2017.

2. Subvencions a entitats sense afany de lucre destinades a incentivar la promoció del CCS Santa Coloma. Possiblesbeneficiaris:

? Les persones jurídiques sense afany de lucre que treballin projectes en el camp de la promoció del comerç, l'economiai l'ocupació local ubicades a Santa Coloma de Gramenet i dins del període comprès entre l'1 de juliol de 2016 i el 30 desetembre de 2017.

3. Subvencions a entitats sense afany de lucre destinades a incentivar la promoció d'un Mapa de Consum Responsablevinculat al CCS Santa Coloma. Possibles beneficiaris:

? Les persones jurídiques sense afany de lucre que treballin en el camp de l'economia social i solidària a Santa Colomade Gramenet i dins del període comprès entre l'1 de juliol de 2016 i el 30 de setembre de 2017.

4. Subvencions a activitats econòmiques que compleixin amb els criteris del Mapa de Consum Responsable vinculat alCCS Santa Coloma.

? Les persones físiques o jurídiques que exerceixin activitats econòmiques ubicades a Santa Coloma de Gramenet i dinsdel període comprès entre l'1 de juliol de 2016 i el 30 de setembre de 2017.

5. Subvencions a noves activitats econòmiques innovadores vinculades al CCS Santa Coloma ubicades en localscomercials buits de l'entorn del Mercat Municipal de Sagarra de Santa Coloma de Gramenet.

? Les persones físiques o jurídiques que exerceixin activitats econòmiques ubicades en locals comercials buits de plantaE

baixa de l'entorn del Mercat Municipal de Sagarra de Santa Coloma de Gramenet i dins del període comprès entre l'1 deC

juliol de 2016 i el 30 de setembre de 2017.

Dil uns, 28 de novembre de 2016

No podran obtenir la condició de beneficiari les persones físiques i/o jurídiques què incorrin en alguna de lescircumstàncies previstes a l'article 13 de la Llei general de subvencions.

Article 5. Presentació de sol·licituds i documentació.

1. Les persones físiques o jurídiques interessades en la concessió de les subvencions regulades en les presents baseshauran de presentar sol·licitud mitjançant instància normalitzada a aquest efecte a l'Oficina d'Atenció i Informació alCiutadà (OIAC) situada a l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet a la Pça. de la Vila, núm. 1, juntament amb ladocumentació que es detalla en l'apartat següent, i dins dels terminis establerts a continuació, en el termini d'un mes,comptat des de la publicació de la corresponent convocatòria, pel que fa a les subvencions a abonar dins del primerperíode de pagaments; i fins el 30 de setembre de 2017, per les subvencions a abonar dins segon període depagaments.

L'autorització o realització de les despeses de caràcter plurianual se subordinarà al crèdit que per a cada exerciciautoritzin els respectius pressupostos.

2. La documentació general a presentar, per a totes les línies de subvencions, juntament amb la sol·licitud esmentada alpunt 1 d'aquest article, és la següent:

a) Document de dades de la sol·licitud (Annexos 5 i 6).

b) Document d'alta del contracte d'adhesió al CCS Santa Coloma, degudament emplenat i signat, en el que es formalitzala cessió del dret de cobrament de la despesa pública en EUR, a canvi de cobrar aquesta part en Unitats d'Intercanvi(UDIs).

c) Declaració responsable que no es troba incurs en cap dels supòsits de prohibició d'obtenir subvencions deconformitat amb l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

d) Certificats d'estar al corrent de les seves obligacions fiscals amb l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, laTresoreria General de la Seguretat Social i amb l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.

En qualsevol cas, la presentació de la sol·licitud comportarà l'autorització a l'òrgan gestor per recavar els certificats oinformació tributària en poder d'aquest Ajuntament.

e) Declaració jurada de les subvencions i bonificacions que els hagin estat concedides tant per part de l'Ajuntament comd'altres administracions o ens públics, des de l'1 d'octubre de 2014 fins al moment de presentació de la instància. Ijustificació de les mateixes, si és el cas.

f) Full de transferència bancària per al pagament, en imprès a tercers normalitzat i degudament validat per l'entitatfinancera corresponent.

3. La documentació específica a presentar, en funció de cada línia de subvenció, juntament amb la sol·licitud esmentadaal punt 1, és la següent:

Nº Línies

Documentació específica a presentar en la sol·licitud

Subvencions a noves activitats comercials, de serveis i de pública La documentació que acrediti les despeses realitzades per a la legalització deconcurrència vinculades al CCS Santa Coloma

l'activitat incloent còpia del pagament dels impostos i taxes municipalsabonats per aquest efecte.

Còpia de la resolució administrativa de l'ajuntament on es concedeix el títolautoritzatori o es dóna per entès en el regim de comunicació corresponent

Projecte empresarial de l'activitat en el que es descrigui l'objecte del negoci,el públic objectiu, les característiques dels productes i serveis, l'adequació dela sala de venda, la ubicació del local comercial, l'estratègia decomercialització, etc.

Subvencions a entitats: Promoció CCS Santa Coloma

Pla de trebal de promoció del CCS Santa Coloma en el que es descrigui l'objecte del pla, el públic objectiu, les estratègies, les actuacions i elcalendari, els recursos empleats, etc.

Subvencions a entitats: Promoció Mercat Consum Responsable vinculat Pla de trebal de promoció del Mercat de Consum Responsable vinculat ala CCS Santa Coloma

CCS Santa Coloma en el que es descrigui l'objecte del pla, el públic objectiu,

les estratègies, les actuacions i el calendari, els recursos empleats, etc.

Qüestionari de compliment de criteris socials de l'activitat i de proposta de mil ora (model l iure)V

Dil uns, 28 de novembre de 2016

Nº Línies

Documentació específica a presentar en la sol·licitud

Subvencions a activitats econòmiques: Integració Mercat Consum Projecte empresarial de l'activitat en el que es descriguin els ítems relacionatsResponsable vinculat a CCS Santa Coloma

en la línia 1 (3er quadrant) i es destaqui especialment el valor social de laproposta

Subvencions a noves activitats econòmiques innovadores vinculades a Projecte empresarial de l'activitat en el que es descriguin els ítems relacionatsCCS Santa Coloma i ubicades en locals buits a entorn Mercat Municipal en la línia 1 (3er quadrant) i es destaqui especialment els elementsde Sagarra

d'innovació de la proposta

4. La sol·licitud d'una o vàries línies de les subvencions regulades en aquesta convocatòria per part d'una mateixapersona física o jurídica seran compatibles.

5. La sol·licitud de les subvencions regulades en aquesta convocatòria seran compatibles amb altres ajuts per a lamateixa finalitat procedents d'altres administracions, sempre que el conjunt d'aportacions no se superi la totalitat del costdel projecte o actuació.

A més de la documentació indicada, l'Ajuntament pot exigir a les persones sol·licitants la presentació d'aquelladocumentació o informació que consideri necessària per a la valoració de la sol·licitud i de les circumstàncies que hiconcorrin, així com aclariments respecte a les dades aportades.

Els documents o dades que es demanin, o els aclariments que s'interessin de les persones sol·licitants s'han depresentar en el termini de deu dies. Si no s'han aportat dins d'aquell termini, l'Ajuntament entendrà que s'ha produït eldesistiment de la sol·licitud procedint a l'arxiu de l'expedient, notificant-lo a les persones interessades.

Article 6. Òrgan instructor de l'expedient.

El procediment d'aquesta subvenció serà instruït per la Tinència d'alcaldia executiva de Serveis Interns, PromocióEconòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de la Ciutat.

La proposta ha de tenir en compte que l'import total de les subvencions corresponents a les diferents sol·licitudspresentades no pot depassar l'import de la partida del pressupost municipal destinada a aquesta finalitat. Enconseqüència, el compliment dels requisits exigits en aquestes bases no confereix un dret subjectiu a la subvenció ni,en cas que es concedeixi, a un import o percentatge determinat, atès que aquests fets es condicionen a l'import de lapartida pressupostària, al nombre i les característiques de les sol·licituds i als pressupostos de les actuacionssubvencionables.

Les sol·licituds es resoldran d'acord amb la ponderació de la puntuació assolida segons el barem de puntuació i la taulade ponderació de la mateixa, establerts de forma objectiva en aquesta convocatòria.

Article 7. Resolució.

a) El termini màxim per a la resolució de les sol·licituds de subvenció, per part de la Junta de Govern Local, a propostade la Comissió Avaluadora de Subvencions i previ informe-valoració del responsable tècnic, serà de un mes a comptardes de la data de finalització de la convocatòria.

L'esmentat acord especificarà les sol·licituds estimades amb indicació de l'import concedit, i les sol·licituds desestimadesamb indicació del motiu de la desestimació.

b) La proposta d'atorgament la realitzarà la Comissió Avaluadora de Subvencions composta per:

? El 1er Tinent d'Alcaldessa Executiu de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de laCiutat.

? La Directora de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de la Ciutat.

? La Cap del Departament de Comerç, Fires i Disciplina de Mercat.

? El Tècnic del Departament de Comerç, Fires i Disciplina de Mercat.

c) En qualsevol cas, de forma prèvia a la proposta de resolució, cal informe de la Intervenció Municipal, a efectes de fiscalització de la despesa. Tanmateix el Servei de Recaptació municipal, previ al reconeixement de l'obligació,E

comprovarà que el sol·licitant es trobi al corrent de les seves obligacions fiscals amb l'Ajuntament de Santa Coloma deC

Dil uns, 28 de novembre de 2016

Gramenet, a instància del servei gestor responsable de la tramitació. El servei gestor incorporarà les comprovacionsefectuades amb el Servei de Recaptació sobre el compliment de les obligacions fiscals amb l'ajuntament.

Article 8. Impugnació.

Contra la resolució de la concessió/denegació d'aquestes subvencions, podrà interposar-se, amb caràcter potestatiu,recurs de reposició en el termini d'un mes, o, directament, recurs contenciós administratiu, o qualsevol altre recurs queconsiderin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Article 9. Publicitat.

Els acords de concessió de les subvencions es faran públics en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i de conformitat amballò establert a l'article 18 de la Llei General de Subvencions, aquesta publicació s'acompanyarà amb una relació delsbeneficiaris de les subvencions així com el número i la quantia de les mateixes.

La convocatòria, a més de publicar-la al Butlletí Oficial de la Província, mitjançant la BDNS, també es publicarà al tauler d'anuncis i al full informatiu de la ciutat.

Article 10. Pagament.

La materialització del pagament es realitzarà mitjançant transferència de saldo en UDIs al compte del sistema depagaments digitals del CCS Santa Coloma que l'interessat hagi indicat en la sol·licitud de la subvenció.

El pagament del 100% dels imports de les subvencions als beneficiaris de les línies 2 i 3 es materialitzaran en conceptede bestreta, en el moment de la concessió.

El pagament del 100% dels imports de la part de les subvencions a abonar dins del primer període de pagaments perals beneficiaris de la línia 4 es materialitzaran en concepte de bestreta, en el moment de la concessió.

El pagament dels imports vinculats a la resta de línies d'aquestes subvencions es materialitzaran en el moment de lajustificació, de la següent manera.

a) La justificació de les subvencions a noves activitats comercials, de serveis i de pública concurrència vinculades alCCS Santa Coloma serà l'aportació de la documentació requerida per aquesta línia. La materialització del pagament esfarà en el moment de la concessió.

Amb l'objectiu de distribuir de forma equitativa el pressupost total de la subvenció entre els beneficiaris, es fixaran 2períodes de pagament, que són els següents:

1) Distribució del pressupost corresponent al primer període de pagaments entre les noves activitats establertes en elperíode comprès entre l'1 d'octubre de 2014 i el 31 de març de 2016 (18 mesos).

2) Distribució del pressupost corresponent al segon període de pagaments entre les noves activitats establertes en elperíode comprès entre l'1 d'abril de 2016 i el 30 de setembre de 2017 (18 mesos).

b) La justificació de les subvencions a abonar dins del segon període de pagaments per als beneficiaris de la línia 4 esresoldrà després de l'entrega de l'avaluació externa prevista en aquesta convocatòria, a realitzar per part del beneficiaride la línia 3. La materialització dels pagaments es realitzarà dins de l'exercici 2017.

La puntuació del conjunt d'activitats presentades durant el primer i el segon períodes de pagaments, podrà comportar lareassignació de part del pressupost del segon període a activitats beneficiàries del primer període, amb l'objectiu degarantir una distribució percentual del conjunt del pressupost d'ambdós períodes destinat a aquesta línia desubvencions, d'acord amb la taula de ponderació especificada en l'article 13.3 d'aquestes bases. Aquesta distribuciópercentual no es podrà aplicar amb caràcter retroactiu, és a dir, no podrà suposar una reassignació de part delpressupost del primer període de pagaments a activitats que hagin realitzat la sol·licitud en el segon període depagaments, en considerar que el pressupost del primer període, destinat íntegrament a bestretes, s'habilita precisamentper a fomentar que el màxim nombre de sol·licituds es realitzin durant el termini obert per a aquest primer període, amb

l'objectiu de facilitar la tasca de confecció del Mercat de Consum Responsable a l'entitat beneficiària de la línia 3N

d'aquesta convocatòria.

V

c) La materialització del pagament de les resolucions favorables de la línia 5 es realitzarà dins de l'exercici 2017.

Dil uns, 28 de novembre de 2016

Article 11. Justificació.

L'entitat perceptora de la subvenció haurà d'aportar la justificació de les activitats realitzades d'acord amb els següentsterminis i condicions.

Nº Línies

Període de pagament

Termini de justificació

Subvencions a noves activitats comercials, de serveis i de pública concurrència vinculades al CCS Primer

Amb la sol·licitud

Santa Coloma

Segon

Amb la sol·licitud

Subvencions a entitats: Promoció del CCS Santa Coloma

Primer

31 d'octubre de 2017

Subvencions a entitats: Promoció del Mercat de Consum Responsable vinculat al CCS Santa Primer

31 d'octubre de 2017

Coloma

Subvencions a activitats econòmiques: Integració Mercat Consum Responsable vinculat al CCS

Primer

Amb la sol·licitud

Santa Coloma

Segon

31 d'octubre de 2017

Subvencions a noves activitats econòmiques innovadores vinculades al CCS Santa Coloma i Segon

31 d'octubre de 2017

ubicades en locals buits a entorn Mercat Municipal de Sagarra

Les despeses realitzades en cadascuna d'aquesta activitat es podran justificar tant en UDIs com en EUR.

Es portarà a terme un sistema de validació i estampillat dels justificants en els originals, per al control de la concurrènciade subvencions, per a la totalitat de les activitats aprovades.

Els beneficiaris perceptors de les subvencions hauran de presentar les justificacions de conformitat amb les disposicionsd'aquestes Bases reguladores específiques i, a més, s'hauran de tenir en compte les següents regles:

S'haurà de justificar la realització de l'activitat subvencionada mitjançant una memòria de descripció de les actuacions iel seu cost.

Com a justificació econòmica, caldrà presentar les factures o documents justificatius corresponents al cost total delprojecte / activitat. Aquestes factures han de complir els requisits següents:

? Hauran de fer referència de manera expressa a què les despeses generades ho són per a l'activitat objecte de lasubvenció.

? Hauran d'expressar amb detall els béns o serveis adquirits.

? Hauran de ser documents originals o fotocòpies compulsades.

? Hauran de reunir els requisits tècnics exigits per les lleis i els reglaments que regulen les característiques i contingut deles factures: nom, NIF i adreça, tant del proveïdor com del client, data de la factura i import total de la factura amb indicació de l'IVA.

a) Les despeses subvencionables són aquelles que corresponen a la naturalesa de l'activitat subvencionada, i s'efectuïnen el termini establert per les Bases reguladores específiques de cada convocatòria.

b) No seran despeses subvencionables:

- Els interessos deutors dels comptes bancaris.

- Els interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals.

- Les despeses de procediments judicials.

- L'IVA no serà subvencionable quan el beneficiari pugui repercutir-lo.

c) Cal aportar factures originals (o en el seu cas fotocòpies compulsades) amb les especificacions exigides al RD1619/2012 de 30 de novembre i comprovants del seu pagament.

d) Serà mitjà preferent de pagament la transferència realitzada a través del sistema de pagament digitals del CCS SantaE

Coloma.

C

Dil uns, 28 de novembre de 2016

Les factures aportades amb la justificació, sense perjudici d'aquelles que es satisfacin amb UDIs s'hauran d'abonarpreferentment per transferència bancària i fet que esdevindrà mitjà de pagament obligatori per a les factures d'importsuperior als 2.500,00 EUR que no es poden pagar en efectiu d'acord amb l'article 7 de la Llei 7/2012 de blanqueig decapitals.

En el cas de pagaments satisfets per transferència bancària caldrà aportar el corresponent comprovant bancari. Si elpagament es fa de forma excepcional en metàl·lic amb la limitació anterior, la factura haurà d'estar firmada/segellada perl'emissor i a més amb un segell explicatiu del seu pagament. Si el pagament es fa per xec s'adjuntarà fotocòpia delmateix i la documentació bancària del càrrec realitzat.

e) Per als pagaments realitzats per part del beneficiari de la subvenció a través del sistema de pagament digitals delCCS Santa Coloma, aquest podrà requerir, de forma voluntària tan en el moment de la sol·licitud com en el moment dela justificació econòmica de la subvenció, que sigui l'Ajuntament qui comprovi d'ofici les transaccions digitals realitzadesper part del beneficiari de la subvenció a través del sistema de pagaments digitals del CCS Santa Coloma, ambl'objectiu específic de poder comprovar la facturació efectiva de les activitats descrites en la justificació. En aquest cas,l'Ajuntament utilitzarà el sistema de traçabilitat regulat en l'article 10 del Reglament del CCS Santa Coloma.

Article 12. Revocació de les subvencions i reintegrament.

Són causes de revocació de la subvenció les següents:

a) La falsedat de les dades, l'incompliment de les condicions imposades als beneficiaris descrites a l'article 4 d'aquestesBases.

b) Per la manca de finalització o de justificació de l'activitat.

c) La no destinació dels fons rebuts en concepte de subvenció a la seva finalitat, independentment de les accions legalsque es puguin emprendre.

d) Per altres causes previstes a l'article 37 de la Llei General de Subvencions.

Cadascuna de les causes citades anteriorment dóna lloc a la revocació de la subvenció i al reintegrament dels ajutsrebuts, incrementat amb els interessos legals corresponents.

Article 13. Barem de puntuació i ponderació de les sol·licituds.

Per a l'establiment de la puntuació s'atendrà als documents de valoració que es relacionen per a cada línia desubvenció, que serviran per a establir la puntuació de cadascun dels criteris de valoració, d'acord amb l'establert en lasegüent taula.

1. Documents, criteris de valoració i barem de puntuació.

Nº Línies

Documents de valoració

Criteris de valoració

Barem de

puntuació

Subvencions a noves activitats comercials, de serveis i de Projecte empresarial de 1a

Ubicació de l'activitat (ECC i EMM)

4 punts

pública concurrència vinculades al CCS Santa Coloma

l'activitat

1b

Valor afegit de l'activitat

4 punts

1c

Foment de la repoblació de locals 2 punts

comercials buits al barri

Subvencions a entitats: Promoció CCS Santa Coloma

Pla de trebal de l'entitat

2a

Grau de rel evància de l'actuació

6 punts

2b

Professionalització de la gestió

4 punts

Subvencions a entitats: Promoció Mercat Consum Responsable Pla de trebal de l'entitat

3a

Grau de rel evància de l'actuació

5 punts

vinculat a CCS Santa Coloma

3b

Metodologia del Mapa de Consum 5 punts

Responsable vinculat al CCS SantaColoma

Subvencions a activitats econòmiques: Integració Mercat Projecte empresarial de 4a

Valor social de l'activitat vinculada al 10 punts

Consum Responsable vinculat a CCS Santa Coloma

l'activitat

CCS Santa Coloma

Subvencions a noves activitats econòmiques innovadores Projecte empresarial de 5a

Foment de la innovació empresarial

5 punts

vinculades al CCS Santa Coloma i ubicades en locals buits a l'activitat

entorn Mercat Municipal de Sagarra

5b

Dinamització en xarxa de l'entorn 5 punts

econòmic i social

Dil uns, 28 de novembre de 2016

2. Indicadors de valoració.

Indicadors de valoració

1a

S'entén per ubicació de l'activitat que el comerç està ubicat dins Eixos Comercials Centrals (ECC) i Entorns de Mercats Municipals (EMM), detal ats enels Annex núm. 1 i 2 d'aquestes Bases

1b

S'entén que un determinat comerç té valor afegit quan formi part dels següents sectors d'activitat, d'acord amb l'establert a la Classificació Catalana d'Activitats Econòmiques (CCAE) de l'Institut d'Estadística de Catalunya (IDESCAT) de la Generalitat de Catalunya (2010):

A. Equipament de la l ar: establiments amb els epígrafs 6511, 653 i 6597 de l'IAE. Per exemple, botigues d'electrodomèstics, mobles, catifes, etc.

B. Equipament de la persona: establiments amb els epígrafs 6512, 6513, 6514, 6515, 6516, 6517, 6595 i 656 de l'IAE. Per exemple, botigues de roba,sabates, complements, etc.

C. Lleure i cultura: establiments amb els epígrafs 657, 6591, 6593, 6594, 6596, 6598, 6543 i 6544 de l'IAE. Per exemple, l ibreries, papereries, quioscos,etc.

1c

S'entén que una determinada activitat exerceix una funció de "repoblació de locals comercials buits al barri" considerant que compleixen aquesta funció aquel s districtes que presentin una correlació entre nombre d'establiments comercials actius i població igual o inferior a la mitjana. Fonts de les dades:

A. Nombre d'establiments comercials actius: Observatori Socioeconòmic ? Grameimpuls SA, març de 2016

B. Població: Anuari Estadístic de 2015

2a

S'entén per Grau de rel evància de l'actuació la vinculació del pla de trebal de l'entitat al CCS Santa Coloma i el pressupost destinat. Es valorarà el referent a la promoció de l'economia social i solidària i, en particular, les tasques de comercialització del CCS Santa Coloma. Es valorarà també la implementació conjunta d'eines TIC com a element de generació de sinergies entre projectes propis de l'entitat, el CCS Santa Coloma i altres projectes desenvolupats a la ciutat. Es valorarà finalment la col·laboració entre entitats sense afany de lucre que trebal in projectes en el camp de la promoció delcomerç, l'economia i l'ocupació local ubicades a Santa Coloma de Gramenet, tan per al conjunt de l'activitat desenvolupada per aquestes en general com, amb particular rel evància, per a dur a terme les activitats objecte de la subvenció.

2b

S'entén per Professionalització de la gestió l'existència d'una gestió professionalitzada

3a

S'entén per Grau de rel evància de l'actuació la vinculació del pla de trebal de l'entitat i el pressupost destinat. Es valorarà en particular el projecte de creació i desenvolupament del Mercat de Consum Responsable vinculat al CCS Santa Coloma, el nombre d'activitats econòmiques que es preveuvalorar, així com també la implementació conjunta d'eines TIC com a element de generació de sinergies entre projectes propis de l'entitat, el CCS Santa Coloma i altres projectes TIC desenvolupats a la ciutat. Plantejament de propostes de trebal sinèrgiques i vinculació d'altres instruments per a la promoció de l'economia social i solidària, per exemple, les finances ètiques i solidàries. Proposta de continuïtat de la iniciativa. Es valorarà de forma particular les propostes d'implicació, en el trebal plantejat, de col·lectius en situació de vulnerabilitat, com persones en situació d'atur i/o en riscd'exclusió social. Finalment, es valorarà el grau de sostenibilitat del Mapa de Consum Responsable vinculat al CCS Santa Coloma que es presenti en laproposta, en el sentit de garantir-ne la seva viabilitat i continuïtat futura.

3b

S'entén per metodologia proposada per al Mapa de Consum Responsable vinculat al CCS Santa Coloma la riquesa i varietat d'eines metodològiques a emprar en la proposta, com per exemple el Qüestionari de compliment de criteris socials de l'activitat i de proposta de mil ora, així com el grau de coherència de la metodologia proposada amb els principis de l'economia social i solidària vinculats al CCS Santa Coloma. Es valoraran particularmentaquel es metodologies de trebal que prevegin avaluacions evolutives del Mapa, és a dir, que fomentin la generació de propostes de mil ora de les activitats del Mapa de Consum responsable. Es valorarà també de forma particular la participació, aportacions específiques que de forma col·laborativaes realitzin amb altres entitats de l'economia social i solidària que, tan des del nivel local com fonamentalment des d'àmbits territorials supralocals, hagin desenvolupat i/o trebal in amb eines d'elaboració de certificacions ecològiques, balanços socials, etc. per a valoritzar les activitats econòmiques del territori. Igualment, es tindrà en compte especialment el trebal plantejat amb l'objectiu de dur a terme i posar en pràctica acords i actuacions decombinació articulada d'instruments de l'economia social i solidària, com per exemple condicions de préstec avantatjoses a activitats valorades,fórmules per compartir i minimitzar així els riscos amb propostes enxarxades com els fons d'avals mancomunats, entre d'altres instruments, acords ambcooperatives de l'energia i de les telecomunicacions, paper dels grups locals de foment de l'economia social i solidària, etc.

4a

S'entén per Valor social de l'activitat vinculada al CCS Santa Coloma el grau de rel evància, concreció i justificació dels continguts del projecteempresarial de l'activitat amb el pressupost destinat per a la seva realització. Es valoraran les actuacions que acreditin el desenvolupament de criterispropis de l'economia social i solidària, amb la voluntat expressa d'integrar l'activitat en un Mapa de Consum Responsable de Santa Coloma deGramenet, així com les perspectives de trebal futures en aquest camp, criteris com per exemple la venda de productes i serveis de proximitat,ecològics, de comerç just, etc. el trebal amb entitats financeres de la banca ètica i cooperativa, la participació en xarxes de caràcter local i/o social, elcooperativisme i la intercooperació, l'equitat de gènere i en la forquil a salarial, etc. Es valorarà de forma particular aquel es propostes de mil ora sobre criteris socials entre els aquí destacats, i d'altres que es puguin proposar en el Projecte Empresarial de l'Activitat requerit en la sol·licitud

5a

S'entén per Innovació empresarial la concepció i implantació de canvis significatius en el producte, el procés, el màrqueting o l'organització de l'empresaamb el propòsit de mil orar els resultats. La planificació, pressupost destinat i impacte previst en relació a la consecució de canvis innovadors realitzatsmitjançant l'aplicació de nous coneixements i tecnologia que poden ser desenvolupats internament, en col·laboració externa o adquirits mitjançant serveis d'assessorament o per compra de tecnologia. Les activitats d'innovació inclouen totes les actuacions científiques, tecnològiques, organitzatives,financeres i comercials que condueixen a la innovació

5b

S'entén per Dinamització en xarxa de l'entorn econòmic i social, especialment el que refereix al Mercat Municipal de Sagarra, en la mesura que laproposta contempli la implementació d'estratègies i actuacions viables i rel evants que tinguin per objectiu incidir en la dinamització mútua i, en la mesura del possible, col·laborativa entre el mercat i l'activitat subvencionada, i entre aquests i les activitats econòmiques, i socials, de l'entorn mésimmediat (veure Annex ad hoc). De particular rel evància seran aquel es proposta que vinculin aquestes estratègies i actuacions al CCS Santa Coloma(impuls de relacions econòmiques amb els comerços del mercat i de l'entorn immediat, amb professionals de la ciutat per endegar, per exemple, les obres de rehabilitació i adequació del local, i de la xarxa d'activitats adherides en general), com a instrument de desenvolupament local en xarxa en el marc de l'economia social, així com a l'ús d'altres instruments propis de l'economia social i solidària, com les finances ètiques i cooperatives, sobretot sivenen acompanyades de propostes enxarxades que ajudin a minimitzar el risc, com els fons d'avals mancomunats, entre d'altres instruments. Esvaloraran també de forma particular les propostes pròpies del sector de la gastronomia i la restauració, pel seu component sinèrgica amb l'oferta delmercat (productes fresc i de qualitat). Igualment es tindrà especial consideració a aquel es propostes que plantegin propostes de trebal en xarxa amb elCampus de l'Alimentació de Torribera de la Universitat de Barcelona (UB). Altres actuacions de rel evància a valorar seran les propostes de dinamització econòmica, social i cultural de la Plaça de Sagarra, entre d'altres

Dil uns, 28 de novembre de 2016

3. Taula de Ponderació i condicions específiques de cada línia per a determinar l'import de la subvenció.

Nº Línies

Ponderació específica de la puntuació per a Condicions específiques per a determinar l'import de la subvenció

determinar l'import de la subvenció

Subvencions a noves activitats comercials, de serveis i de Distribució percentual de major a menor L'import màxim de la subvenció serà de pública concurrència vinculades al CCS Santa Coloma

puntuació (mínim imprescindible: 4 punts)

1.000 UDIs per beneficiari i en cap cassuperarà la suma dels imports abonatsen concepte de taxes municipals perl'obertura de l'establiment

Subvencions a entitats: Promoció CCS Santa Coloma

Distribució percentual de major a menor L'import màxim de la subvenció serà el puntuació (mínim imprescindible: 4 punts) determinat en el pressupost vinculat aaquesta línia, especificat en aquestesBases

Subvencions a entitats: Promoció Mercat Consum Distribució d'un únic import pel total L'import de la subvenció serà el vinculat Responsable vinculat a CCS Santa Coloma

disponible al sol·licitant amb major a aquesta línia, especificat en aquestes puntuació (mínim imprescindible: 4 punts) Bases Subvencions a activitats econòmiques: Integració Mercat Distribució percentual de major a menor L'import màxim de la subvenció serà de Consum Responsable vinculat a CCS Santa Coloma

puntuació (mínim imprescindible: 4 punts)

1.000 UDIs

Subvencions a noves activitats econòmiques innovadores Distribució percentual de major a menor L'import màxim de la subvenció serà de vinculades a CCS Santa Coloma i ubicades en locals buits puntuació (mínim imprescindible: 4 punts)

5.000 UDIs

a entorn Mercat Municipal de Sagarra

Article 14. Règim jurídic.

En allò que no preveu aquesta convocatòria regirà l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de SantaColoma de Gramenet, la Llei General de Subvencions, el Reglament del Circuit de Comerç Social de Santa Coloma deGramenet i la resta de disposicions legals aplicables en matèria de règim local pel que fa al procediment per a laconcessió de subvencions públiques.

Continua en la pàgina següent

10

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ANNEX 1.

RELACIÓ DE CARRERS I NÚMEROS.

Relació de carrers i números per a determinar l'indicador de valoració 1a: ECC i EMM.

EIXOS COMERCIALS CENTRALS (ECC).

Passeig d'en Llorenç Serra: Tot.

Rambla de Sant Sebastià: Tota.

Av. De Santa Coloma: Entre el nº 1 (passeig Llorenç Serra) i els números 59 (imparell) i 68 (par) (Carrer Cultura).

Av. Generalitat: Entre el nº 1 (rambla Sant Sebastià) i els números 47 (imparell) i 74 (par) (carrer Sant Just).

Rambla de Fondo: Tota.

Carrer Mossèn Jacint Verdaguer: Entre els números 45 (imparell) i 54 (par) (carrer Roselles) i el nº 180 (Rambla deFondo).

Carrer Sant Just: Tot.

Carrer de San Josep: Entre els números 1 (Av. Generalitat) i 23 (Plaça Segarra).

Carrer de Josep Anselm Clavé: Tot.

Carrer de Sant Jeroni: Tot.

Carrer Major: Entre els números 1 (carrer Josep Anselm Clavé) i 39 (carrer Sant Carles).

Carrer de Sant Carles: Entre els números 1 (carrer Sant Jeroni) i 32 (Plaça de la Vila).

Carrer de Pompeu Fabra: Entre els números 1 (av. Generalitat) i 35 (av. Santa Coloma).

Plaça de la Vila: Tota.

Plaça Pau Casals: Tota.

Plaça del Rellotge: Tota.

Av. Francesc Macià: Entre els números 1 (passeig Llorenç Serra) i 58 (av. Pallaresa).

Av. Catalunya: Entre els números 1 i 73 i els números 2 i 80.

Av. de l'Anselm de Riu: Entre els números 24 i 78 i els números 73 i 135.

Carrer Santiago Rusiñol: Entre els números 36 i 68 i els números 31 i 63.

Passatge de Caralt: Tot.

Carrer Singuerlín: Tot.

Carrer Amèrica: Entre els números 68 i 100 i els números 73 i 115.

Carrer d'Enric Granados: Tot.

Avinguda de Francesc Macià: Entre els números 126 i 150.

11

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ENTORNS DE MERCATS MUNICIPALS (EMM).

Mercat del Singuerlín.

Av. Catalunya: Entre els números 47 (imparell) i 62 (parell) i els números 65 (parell) i 74 (imparell).

Carrer Singuerlín: Entre el números 48 i 52.

Carrer Aragó: Secció del carrer Aragó entre el carrer Singuerlín i el passatge de Salvatella (només hi ha una escola, elnº 4 del carrer).

Passatge de Salvatella: Entre els números 58 i 66.

Passatge d'en Sedó: Tot.

Mercat de Sagarra.

Carrer Sagarra: Entre els números 29 i 43.

Carrer de Sant Josep: Entre els números 1 i 43.

Carrer Sant Ramón: Entre els números 1 i 31.

Carrer Sant Ignasi: Entre els números 1 i 16.

Mercat del Fondo.

Passatge del mercat: Tot.

Carrer Massenet: Entre els números 1 i 39.

Carrer Dalmau: Entre els números 31 i 35.

Carrer Bruc: Entre els números 32 i 36.

12

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ANNEX 2.

PLÀNOL 2016.

Plànol: Pla de Millora Urbana per a la Regulació dels Usos de Santa Coloma de Gramenet: Eixos Comercials Centrals(ECC) i Entorns de Mercats Municipals (EMM).

13

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ANNEX 3.

RELACIÓ DE CARRERS I NÚMEROS: INDICADOR 5a.

Relació de carrers i números per a determinar l'indicador de valoració 5a: Entorn immediat del Mercat Municipal deSagarra.

Entorn immediat del Mercat Municipal de Sagarra.

Carrer Sagarra: entre els números 29 i 45.

Plaça de Ferran de Sagarra: Tota.

Carrer de Sant Josep: Entre els números 1 i 43.

Carrer Sant Ignasi: Entre els números 1 i 38.

Carrer Sant Ramón: Entre els números 1 i 31.

14

Dil uns, 28 de novembre de 2016

15

Dil uns, 28 de novembre de 2016

16

Dil uns, 28 de novembre de 2016

17

Dil uns, 28 de novembre de 2016

18

Dil uns, 28 de novembre de 2016

19

Dil uns, 28 de novembre de 2016

20

Dil uns, 28 de novembre de 2016

21

Dil uns, 28 de novembre de 2016

22

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ANUNCIO

La Junta de Gobierno Local, de fecha 20 de septiembre de 2016, aprobó inicialmente las Bases reguladoras específicaspara el otorgamiento de las subvenciones extraordinarias para proyectos destinados a fomentar el Circuito de ComercioSocial de Santa Coloma para los años 2016 y 2017 y de conformidad con lo previsto en el artículo 124.2 ROAS, se hansometido a exposición pública las mencionadas bases para un plazo de 20 días.

Las bases se publicaron en el DOGC del 5 de octubre de 2016, en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 6de octubre de 2016 y en exposición pública en el tablón de anuncios desde el día 29 de septiembre hasta el 26 deoctubre de 2016.

Durante el periodo de exposición pública no se han presentado ninguna alegación, ni reclamación, pero por parte de losservicios que ha tramitado las mismas se han introducido modificaciones no sustanciales, las cuales ser aprobadas porla Junta de Gobierno de fecha 8 de noviembre de 2016, siendo aprobadas en el mismo acuerdo, de forma definitiva lasbases ya mencionadas, por lo que se publica el texto íntegro de las mismas en el Boletín Oficial de la Provincia:

BASES REGULADORAS ESPECÍFICAS PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBVENCIONES EXTRAORDINARIAS PORPARTE DEL AYUNTAMIENTO DE SANTA COLOMA PARA PROYECTOS DESTINADOS A FOMENTAR EL CIRCUITODE COMERCIO SOCIAL DE SANTA COLOMA PARA LOS AÑOS 2.016 Y 2.017.

Introducción.

El comercio en Santa Coloma es un referente estratégico de la economía local. La ciudad es un centro de integración yde relaciones sociales y el comercio un instrumento ideal para impulsar los valores y las dinámicas que lasfundamentan. Realiza una función integradora y de cohesión social que lo hace capaz, por sí mismo, de revitalizar ydinamizar la vida en los barrios. El comercio hace ciudad.

La economía social y solidaria constituye un conjunto de prácticas económicas que engloban una gran variedad deformas de producir, comerciar, intercambiar, consumir, financiarse y distribuir que actúan y se articulan bajo el comúndenominador de priorizar la persona y la objeto social, la participación y la democracia y el interés colectivo. El fomentode la economía social y solidaria es prioridad estratégica del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet.

El Circuito de Comercio Social de Santa Coloma de Gramenet (en adelante CCS Santa Coloma) es un instrumentoestratégico impulsado por el Ayuntamiento de Santa Coloma que tiene por objetivo articular una red de economíasolidaria en nuestra ciudad. El CCS Santa Coloma se fundamenta en la introducción de un sistema de pagos digitales,coloquialmente llamado "moneda local, social o complementaria", como instrumento (objeto) para fomentar el comercioy las relaciones sociales entre una gran variedad de actores. Los comercios y las asociaciones de comerciantes, lascooperativas, las empresas y los profesionales, las entidades locales, los movimientos sociales y vecinales, lossindicatos y trabajadores de la función pública y de la empresa particular, las entidades financieras éticas y solidarias,las administraciones públicas, entre otros, disponen de un instrumento con un gran potencial, no sólo para promover unaumento de las relaciones comerciales entre ellos, sino también, en el sentido más amplio, a través de una red deeconomía social en Santa Coloma de Gramenet (sujeto).

El CCS Santa Coloma articula jurídicamente a través del Reglamento del Circuito de Comercio Social de Santa Colomade Gramenet (en adelante Reglamento), aprobado definitivamente en sesión plenaria del Ayuntamiento de SantaColoma, el pasado 31 de mayo de 2016. Este Reglamento incorpora el Anexo 1: Canalización de subvencionesmunicipales a través del CCS Santa Coloma y el Anexo 2: Parametrización del CCS Santa Coloma.

El Pleno Municipal del 31 de mayo de 2016 ha dado cuenta del documento "Parametrización de las subvenciones delaño 2016 otorgadas en moneda local por el Ayuntamiento de Santa Coloma".

Con la finalidad principal y general de contribuir a fomentar la creación de la red de usuarios que garantice la viabilidadinicial y futura del CCS Santa Coloma, complementariamente a fines específicos como el fomento y dinamización delcomercio local, el apoyo a la innovación empresarial y, con un énfasis particular, la promoción de la economía social ysolidaria, estas bases establecen una serie de medidas extraordinarias de fomento a cargo del Ayuntamiento,consistentes en subvenciones para aquellas personas físicas o jurídicas que, por un lado, trabajen en la creación ydinamización del CCS Santa Coloma y, por otro, que cumplan los requisitos específicos establecidos en cada una de las

líneas de subvención aquí establecidas, en el periodo máximo comprendido entre el 1 de octubre de 2014 y el 30 deN

septiembre de 2017.

V

23

Dil uns, 28 de novembre de 2016

Asimismo, podrán recibir subvención aquellas personas físicas o jurídicas que se adhieran contractualmente al CCSSanta Coloma y acrediten el cumplimiento de los criterios fijados en estas bases, en particular de naturaleza social, enel periodo máximo comprendido entre el 1 de octubre de 2014 y el 30 de septiembre de 2017.

Artículo 1. Objeto.

Es objeto de estas bases la regulación de los criterios y procedimiento para la concesión, justificación y pago desubvenciones a aquellas personas físicas y jurídicas que cumplan, en el periodo máximo comprendido entre el 1 deoctubre de 2014 y el 30 de septiembre de 2017, los requisitos establecidos en las diferentes líneas extraordinarias de subvención, particularmente, la promoción del Circuito de Comercio Social de Santa Coloma de Gramenet (CCS SantaColoma), la dinamización del comercio local, la innovación empresarial y el fomento de la economía social y solidaria ennuestra ciudad.

Artículo 2. Líneas de la subvención.

Serán objeto de subvención los beneficiarios que acrediten el cumplimiento y la justificación de los gastos relativos a lossiguientes conceptos:

1. Subvenciones a nuevas actividades comerciales, de servicios y de pública concurrencia vinculadas al CCS SantaColoma que cumplan con la normativa y el Código de accesibilidad en locales comerciales ubicados en Santa Colomade Gramenet.

2. Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro destinadas a incentivar la promoción del CCS Santa Coloma ubicadasen Santa Coloma de Gramenet.

3. Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro destinadas a incentivar la promoción de un Mapa de ConsumoResponsable vinculado al CCS Santa Coloma.

4. Subvenciones a actividades económicas que cumplan con los criterios del Mapa de Consumo Responsable vinculadoal CCS Santa Coloma ubicadas en la Santa Coloma de Gramenet.

5. Subvenciones a nuevas actividades económicas innovadoras vinculadas al CCS Santa Coloma ubicadas en localescomerciales vacíos del entorno del Mercado Municipal de Sagarra de Santa Coloma de Gramenet.

Artículo 3. Presupuesto y forma de pago de la subvención.

El presupuesto total de las diferentes líneas o conceptos de la subvención es de 90.000 EUR, distribuidos en 2 periodosde pagos por un valor agregado de 45.000 EUR vinculados al primer periodo y de 45.000 EUR correspondientes alsegundo período, tratándose en ambos casos de pagos a efectuar en el marco del ejercicio presupuestario del año2017. la determinación de los importes máximos de subvención para los beneficiarios de cada una de las líneasespecíficas de subvención está establecido en 13.3 de estas bases.

Estas subvenciones se pagarán íntegramente a través del sistema de pagos digitales regulado en el Reglamento delCCS Santa Coloma, sistema que coloquialmente se puede llamar de "moneda local". Este Reglamento garantiza quecada unidad de "moneda local" (en adelante Unidades de Intercambio o UDIs) tiene el valor crediticio equivalente a 1EUR.

Estas subvenciones forman parte de las llamadas "subvenciones ad hoc" que, de acuerdo con lo establecido en elReglamento, se pagarán íntegramente en UDIs con fines directamente relacionados con la promoción y desarrollo delCCS Santa Coloma (artículo 12 bis). Igualmente, el Reglamento establece para esta tipología de subvenciones que susbeneficiarios no podrán convertir las UDIs a EUR (artículo 1.2 del Anexo 2).

El presupuesto de las diferentes líneas de subvención se distribuirá de la siguiente manera:

Nº Línies

Pressupost (UDIs)

Període de pagament

Subvenciones a nuevas actividades comerciales, de servicios y de pública concurrencia vinculadas al 15.000

Primero

CCS Santa Coloma 15.000

Segundo

Subvenciones a entidades: Promoción CCS Santa Coloma 10.000

Primero

V

Subvenciones a entidades: Promoción Mercado Consumo Responsable vinculado a CCS Santa 10.000

Primero

Coloma 24

Dil uns, 28 de novembre de 2016

Nº Línies

Pressupost (UDIs)

Període de pagament

Subvenciones a actividades económicas: Integración Mercado Consumo Responsable vinculado a CCS 10.000

Primero

Santa Coloma 10.000

Segundo

Subvenciones a nuevas actividades económicas innovadoras vinculadas a CCS Santa Coloma y 20.000

Segundo

ubicadas en locales vacíos en torno Mercado Municipal de SagarraTOTAL (UDIs)

90.000

En caso de que el presupuesto de una o varias de las líneas de subvención aquí relacionadas no se agote (delpresupuesto en curso), por causas objetivas como la insuficiencia de solicitudes resueltas favorablemente, se podráredistribuir los importes afectados entre las solicitudes de otras líneas de subvención de estas mismas bases.

Estas subvenciones son compatibles con cualquier tipo de ayudas obtenidas de otros organismos públicos o privados,siempre que la cuantía, junto con otras posibles ayudas, no supere en su conjunto el 100% del importe máximosubvencionable.

La aplicación presupuestaria donde se imputarán los importes de las subvenciones será la correspondiente a laaplicación que se especifique dentro del ejercicio presupuestario de 2017.

Artículo 4. Beneficiarios.

Como requisito general para optar a cualquiera de las líneas de subvención de esta convocatoria, podrán serbeneficiarios de las subvenciones las personas físicas o jurídicas que se adhieran como usuarios del Circuito deComercio Social de Santa Coloma de Gramenet (CCS Santa Coloma). La Adhesión al CCS Santa Coloma se podráefectuar en el mismo momento de la solicitud de la subvención, mediante la cumplimentación y entrega de la documentación especificada en el artículo 5.2 de estas bases.

Como requisitos específicos, podrán ser beneficiarios de las subvenciones previstas en estas bases las siguientespersonas físicas o jurídicas especificadas para cada línea de subvención, que son las siguientes:

1. Subvenciones a nuevas actividades comerciales, de servicios y de pública concurrencia vinculadas al CCS SantaColoma. Posibles beneficiarios:

- Las personas físicas o jurídicas que establezcan nuevas actividades comerciales, de servicios y de públicaconcurrencia, en locales comerciales ubicados en Santa Coloma de Gramenet y dentro del período comprendido entreel 1 de octubre de 2014 y el 30 de septiembre de 2017.

2. Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro destinadas a incentivar la promoción del CCS Santa Coloma. Posiblesbeneficiarios:

- Las personas jurídicas sin ánimo de lucro que trabajen proyectos en el campo de la promoción del comercio, laeconomía y el empleo local ubicadas en Santa Coloma de Gramenet y dentro del período comprendido entre el 1 dejulio de 2016 y el 30 de septiembre de 2017.

3. Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro destinadas a incentivar la promoción de un Mapa de ConsumoResponsable vinculado al CCS Santa Coloma. Posibles beneficiarios:

- Las personas jurídicas sin ánimo de lucro que trabajen en el campo de la economía social y solidaria en Santa Colomade Gramenet y dentro del período comprendido entre el 1 de julio de 2016 y el 30 de septiembre de 2017.

4. Subvenciones a actividades económicas que cumplan con los criterios del Mapa de Consumo Responsable vinculadoal CCS Santa Coloma.

- Las personas físicas o jurídicas que ejerzan actividades económicas ubicadas en Santa Coloma de Gramenet y dentrodel período comprendido entre el 1 de julio de 2016 y el 30 de septiembre de 2017.

5. Subvenciones a nuevas actividades económicas innovadoras vinculadas al CCS Santa Coloma ubicadas en localescomerciales vacíos del entorno del Mercado Municipal de Sagarra de Santa Coloma de Gramenet.

- Las personas físicas o jurídicas que ejerzan actividades económicas ubicadas en locales comerciales vacíos de plantaE

baja del entorno del Mercado Municipal de Sagarra de Santa Coloma y dentro del período comprendido entre el 1 deC

julio de 2016 y el 30 de septiembre de 2017.

25

Dil uns, 28 de novembre de 2016

No podrán obtener la condición de beneficiario las personas físicas y/o jurídicas que incurran en alguna de lascircunstancias previstas en el artículo 13 de la Ley general de subvenciones.

Artículo 5. Presentación de solicitudes y documentación.

1. Las personas físicas o jurídicas interesadas en la concesión de las subvenciones reguladas en las presentes basesdeberán presentar solicitud mediante instancia normalizada al efecto en la Oficina de Atención e Información alCiudadano (OIAC) situada en el Ayuntamiento de Santa Coloma en la Plaza. de la Villa, núm. 1, junto con ladocumentación que se detalla en el apartado siguiente, y dentro de los plazos establecidos a continuación, en el plazode un mes, contado desde la publicación de la correspondiente convocatoria, con respecto a las subvenciones a abonardentro del primer período de pagos; y hasta el 30 de septiembre de 2017, por las subvenciones a abonar dentrosegundo periodo de pagos.

La autorización o realización de los gastos de carácter plurianual se subordinará al crédito que para cada ejercicioautoricen los respectivos presupuestos.

2. La documentación general a presentar, para todas las líneas de subvenciones, junto con la solicitud mencionada enel punto 1 de este artículo, es la siguiente:

a) Documento de datos de la solicitud (Anexos 5 y 6)

b) Documento de alta del contrato de adhesión al CCS Santa Coloma, debidamente cumplimentado y firmado, en el quese formaliza la cesión del derecho de cobro del gasto público en EUR, a cambio de cobrar esta parte en Unidades deIntercambio (UDIs).

c) Declaración responsable de que no se encuentra incurso en ninguno de los supuestos de prohibición de obtenersubvenciones de conformidad con el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.

d) Certificados de estar al corriente de sus obligaciones fiscales con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria,la Tesorería General de la Seguridad Social y con el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet.

En cualquier caso, la presentación de la solicitud conllevará la autorización al órgano gestor para recabar loscertificados o información tributaria en poder de este Ayuntamiento.

e) Declaración jurada de las subvenciones y bonificaciones que les hayan sido concedidas tanto por parte delAyuntamiento como de otras administraciones o entes públicos, desde el 1 de octubre de 2014 hasta el momento depresentación de la instancia. Y justificación de las mismas, en su caso.

f) Hoja de transferencia bancaria para el pago, en impreso a terceros normalizado y debidamente validado por la entidadfinanciera correspondiente.

3. La documentación específica a presentar, en función de cada línea de subvención, junto con la solicitud mencionadaen el punto 1, es la siguiente:

Nº Líneas

Documentación específica a presentar en la solicitud

Subvenciones a nuevas actividades comerciales, de servicios y La documentación que acredite los gastos realizados para la legalización de lade pública concurrencia vinculadas al CCS Santa Coloma

actividad incluyendo copia del pago de los impuestos y tasas municipalesabonados por este efecto.

Copia de la resolución administrativa del ayuntamiento donde se concede el títuloautorizatorio o se da por entendido en el régimen de comunicacióncorrespondiente

Proyecto empresarial de la actividad en el que se describa el objeto del negocio, elpúblico objetivo, las características de los productos y servicios, la adecuación dela sala de venta, la ubicación del local comercial, la estrategia de comercialización,etc..

Subvenciones a entidades: Promoción CCS Santa Coloma

Plan de trabajo de promoción del CCS Santa Coloma en el que se describa elobjeto del plan, el público objetivo, las estrategias, las actuaciones y el calendario,los recursos empleados, etc.

Subvenciones a entidades: Promoción Mercado Consumo Plan de trabajo de promoción del Mercado de Consumo Responsable vinculado al

Responsable vinculado a CCS Santa Coloma

CCS Santa Coloma en el que se describa el objeto del plan, el público objetivo, las estrategias, las actuaciones y el calendario, los recursos empleados, etc.

Cuestionario de cumplimiento de criterios sociales de la actividad y de propuestaV

de mejora (modelo libre)

26

Dil uns, 28 de novembre de 2016

Nº Líneas

Documentación específica a presentar en la solicitud

Subvenciones a actividades económicas: Integración Mercado Proyecto empresarial de la actividad en el que se describan los ítems relacionadosConsumo Responsable vinculado a CCS Santa Coloma

en la línea 1 (3er cuadrante) y se destaque especialmente el valor social de lapropuesta

Subvenciones a nuevas actividades económicas innovadoras Proyecto empresarial de la actividad en el que se describan los ítems relacionadosvinculadas a CCS Santa Coloma y ubicadas en locales vacíos en en la línea 1 (3er cuadrante) y se destaque especialmente los elementos detorno Mercado Municipal de Sagarra

innovación de la propuesta

4. La solicitud de una o varias líneas de las subvenciones reguladas en esta convocatoria por parte de una mismapersona física o jurídica serán compatibles.

5. La solicitud de las subvenciones reguladas en esta convocatoria serán compatibles con otras ayudas para la mismafinalidad procedentes de otras administraciones, siempre que el conjunto de aportaciones no se supere la totalidad delcoste del proyecto o actuación.

Además de la documentación indicada, el Ayuntamiento podrá exigir a las personas solicitantes la presentación deaquella documentación o información que considere necesaria para la valoración de la solicitud y de las circunstanciasque concurran, así como aclaraciones respecto a los datos aportados.

Los documentos o datos que se pidan, o aclaraciones que se interesen de las personas solicitantes deben presentarseen el plazo de diez días. Si no se han aportado dentro de ese plazo, el Ayuntamiento entenderá que se ha producido el desistimiento de la solicitud procediendo al archivo del expediente, notificando a las personas interesadas.

Artículo 6. Órgano instructor del expediente.

El procedimiento de esta subvención será instruido por la Tenencia de alcaldía ejecutiva de Servicios Internos,Promoción Económica, Comercio, Empleo y Promoción de la Ciudad.

La propuesta debe tener en cuenta que el importe total de las subvenciones correspondientes a las diferentessolicitudes presentadas no puede rebasar el importe de la partida del presupuesto municipal destinada a este fin. En consecuencia, el cumplimiento de los requisitos exigidos en estas bases no confiere un derecho subjetivo a lasubvención ni, en caso de que se conceda, a un importe o porcentaje determinado, dado que estos hechos secondicionan al importe de la partida presupuestaria, el número y características de las solicitudes y los presupuestos delas actuaciones subvencionables.

Las solicitudes se resolverán de acuerdo con la ponderación de la puntuación alcanzada según el baremo depuntuación y la tabla de ponderación de la misma, establecidos de forma objetiva en esta convocatoria.

Artículo 7. Resolución.

a) El plazo máximo para la resolución de las solicitudes de subvención, por parte de la Junta de Gobierno Local, apropuesta de la Comisión Evaluadora de Subvenciones y previo informe-valoración del responsable técnico, será de unmes a contar desde de la fecha de finalización de la convocatoria.

Dicho acuerdo especificará las solicitudes estimadas con indicación del importe concedido, y las solicitudesdesestimadas con indicación del motivo de la desestimación.

b) La propuesta de otorgamiento la realizará la Comisión Evaluadora de Subvenciones compuesta por:

- El 1er Teniente de Alcaldesa Ejecutivo de Servicios Internos, Promoción Económica, Comercio, Empleo y Promociónde la Ciudad.

- La Directora de Servicios Internos, Promoción Económica, Comercio, Empleo y Promoción de la Ciudad.

- La Jefe del Departamento de Comercio, Ferias y Disciplina de Mercado.

- El Técnico del Departamento de Comercio, Ferias y Disciplina de Mercado.

c) En cualquier caso, de forma previa a la propuesta de resolución, se informe de la Intervención Municipal, a efectos de

fiscalización del gasto. Sin embargo el Servicio de Recaudación Municipal, previo al reconocimiento de la obligación, comprobará que el solicitante se encuentre al corriente de sus obligaciones fiscales con el Ayuntamiento de SantaE

Coloma, a instancia del servicio gestor responsable de la tramitación. El servicio gestor incorporará las comprobacionesC

efectuadas con el Servicio de Recaudación sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales con el ayuntamiento.

27

Dil uns, 28 de novembre de 2016

Artículo 8. Impugnación.

Contra la resolución de la concesión / denegación de estas subvenciones, podrá interponerse, con carácter potestativo,recurso de reposición en el plazo de un mes, o, directamente, recurso contencioso administrativo, o cualquier otrorecurso que consideren conveniente para la defensa de sus intereses.

Artículo 9. Publicidad.

Los acuerdos de concesión de las subvenciones se harán públicos en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y deconformidad con lo establecido en el artículo 18 de la Ley General de Subvenciones, esta publicación se acompañarácon una relación de los beneficiarios de las subvenciones así como el número y la cuantía de las mismas.

La convocatoria, además de publicarla en el Boletín Oficial de la Provincia, mediante la BDNS, también se publicará enel tablón de anuncios y en la hoja informativa de la ciudad.

Artículo 10. Pago.

La materialización del pago se realizará mediante transferencia de saldo en UDIs a la cuenta del sistema de pagosdigitales del CCS Santa Coloma que el interesado haya indicado en la solicitud de la subvención.

El pago del 100% de los importes de las subvenciones a los beneficiarios de las líneas 2 y 3 se materializarán enconcepto de anticipo, en el momento de la concesión.

El pago del 100% de los importes de la parte de las subvenciones a abonar dentro del primer periodo de pagos para losbeneficiarios de la línea 4 se materializarán en concepto de anticipo, en el momento de la concesión.

El pago de los importes vinculados al resto de líneas de estas subvenciones se materializarán en el momento de lajustificación, de la siguiente manera.

a) La justificación de las subvenciones a nuevas actividades comerciales, de servicios y de pública concurrenciavinculadas al CCS Santa Coloma será la aportación de la documentación requerida por esta línea. La materializacióndel pago se hará en el momento de la concesión.

Con el objetivo de distribuir de forma equitativa el presupuesto total de la subvención entre los beneficiarios, se fijarán 2periodos de pago, que son los siguientes:

1) Distribución del presupuesto correspondiente al primer período de pagos entre las nuevas actividades establecidasen el período comprendido entre el 1 de octubre de 2014 y el 31 de marzo de 2016 (18 meses).

2) Distribución del presupuesto correspondiente al segundo periodo de pagos entre las nuevas actividades establecidasen el período comprendido entre el 1 de abril de 2016 y el 30 de septiembre de 2017 (18 meses).

b) La justificación de las subvenciones a abonar dentro del segundo periodo de pagos para los beneficiarios de la línea4 se resolverá después de la entrega de la evaluación externa prevista en esta convocatoria, a realizar por parte delbeneficiario de la línea 3. la materialización de los pagos se realizará dentro del ejercicio 2017.

La puntuación del conjunto de actividades presentadas durante el primer y el segundo periodos de pagos, podrácomportar la reasignación de parte del presupuesto del segundo periodo en actividades beneficiarias del primer periodo,con el objetivo de garantizar una distribución porcentual del conjunto del presupuesto de ambos periodos destinado aesta línea de subvenciones, de acuerdo con la tabla de ponderación especificada en el artículo 13.3 de estas bases.Esta distribución porcentual no se podrá aplicar con carácter retroactivo, es decir, no podrá suponer una reasignaciónde parte del presupuesto del primer periodo de pagos a actividades que hayan realizado la solicitud en el segundoperiodo de pagos, al considerar que el presupuesto del primer período, destinado íntegramente a anticipos, se habilitaprecisamente para fomentar que el máximo número de solicitudes se realicen durante el plazo abierto para este primerperiodo, con el objetivo de facilitar la tarea de confección del Mercado de Consumo responsable a la entidad beneficiariade la línea 3 de esta convocatoria.

c) La materialización del pago de las resoluciones favorables de la línea 5 se realizará dentro del ejercicio 2017.

V

28

Dil uns, 28 de novembre de 2016

Artículo 11. Justificación.

La entidad perceptora de la subvención deberá aportar la justificación de las actividades realizadas de acuerdo con lossiguientes términos y condiciones.

Línias

Període de pagament

Termini de justificació

Subvenciones a nuevas actividades comerciales, de servicios y de pública concurrencia Primero

Con la Solicitud

vinculadas al CCS Santa Coloma

Segundo

Con la Solicitud

Subvenciones a entidades: Promoción del CCS Santa Coloma

Primero

31 de octubre de 2017

Subvenciones a entidades: Promoción del Mercado de Consumo Responsable vinculado al CCS Primero

31 de octubre de 2017

Santa Coloma

Subvenciones a actividades económicas: Integración Mercado Consumo Responsable vinculado Primero

Con la Solicitud

al CCS Santa Coloma

Segundo

31 de octubre de 2017

Subvencions a noves activitats econòmiques innovadores vinculades al CCS Santa Coloma i Segundo

31 de octubre de 2017

ubicades en locals buits a entorn Mercat Municipal de Sagarra

Los gastos realizados en cada una de esta actividad se podrán justificar tanto en UDIs como en EUR.

Se llevará a cabo un sistema de validación y estampillado de los justificantes en los originales, para el control de laconcurrencia de subvenciones, para la totalidad de las actividades aprobadas.

Los beneficiarios perceptores de las subvenciones deberán presentar las justificaciones de conformidad con lasdisposiciones de estas Bases reguladoras específicas y, además, se deberán tener en cuenta las siguientes reglas:

Se deberá justificar la realización de la actividad subvencionada mediante una memoria de descripción de lasactuaciones y su coste.

Como justificación económica, deberá presentar las facturas o documentos justificativos correspondientes al coste totaldel proyecto / actividad. Estas facturas deben cumplir los siguientes requisitos:

- Deberán hacer referencia de manera expresa a que los gastos generados lo son para la actividad objeto de lasubvención.

- Deberán expresar con detalle los bienes o servicios adquiridos.

- Deberán ser documentos originales o fotocopias compulsadas.

- Deberán reunir los requisitos técnicos exigidos por las leyes y reglamentos que regulan las características y contenido de las facturas: nombre, NIF y dirección, tanto del proveedor como del cliente, fecha de la factura e importe total de lafactura con indicación de el IVA.

a) Los gastos subvencionables son aquellas que corresponden a la naturaleza de la actividad subvencionada, y serealicen en el plazo establecido por las Bases reguladoras específicas de cada convocatoria.

b) No serán gastos subvencionables:

- Los intereses deudores de las cuentas bancarias.

- Los intereses, recargos y sanciones administrativas y penales.

- Los gastos de procedimientos judiciales.

- El IVA no será subvencionable cuando el beneficiario pueda repercutirlo.

c) Hay que aportar facturas originales (o en su caso fotocopias compulsadas) con las especificaciones exigidas en el RD1619/2012 de 30 de noviembre y comprobantes de su pago.

d) Será medio preferente de pago la transferencia realizada a través del sistema de pago digitales del CCS SantaColoma.

Las facturas aportadas con la justificación, sin perjuicio de aquellas que se satisfagan con UDIs deberán abonar preferentemente por transferencia bancaria y que se convertirá medio de pago obligatorio para las facturas de importeE

superior a los 2.500,00 EUR que no se pueden pagar en efectivo de acuerdo con el artículo 7 de la Ley 7/2012 de C

blanqueo de capitales.

29

Dil uns, 28 de novembre de 2016

En el caso de pagos satisfechos por transferencia bancaria deberá aportar el correspondiente comprobante bancario. Siel pago se hace de forma excepcional en metálico con la limitación anterior, la factura deberá estar firmada / sellada porel emisor y además con un sello explicativo de su pago. Si el pago se hace por cheque se adjuntará fotocopia del mismoy la documentación bancaria del cargo realizado.

e) Para los pagos realizados por el beneficiario de la subvención a través del sistema de pago digitales del CCS SantaColoma, éste podrá requerir, de forma voluntaria tanto en el momento de la solicitud como en el momento de lajustificación económica de la subvención, que sea el Ayuntamiento quien compruebe de oficio las transaccionesdigitales realizadas por el beneficiario de la subvención a través del sistema de pagos digitales del CCS Santa Coloma,con el objetivo específico de poder comprobar la facturación efectiva de las actividades descritas en la justificación. Eneste caso, el Ayuntamiento utilizará el sistema de trazabilidad regulado en el artículo 10 del Reglamento del CCS SantaColoma.

Artículo 12. Revocación de las subvenciones y reintegro.

Son causas de revocación de la subvención las siguientes:

a) La falsedad de los datos, el incumplimiento de las condiciones impuestas a los beneficiarios descritas en el artículo 4de estas Bases.

b) Por la falta de finalización o de justificación de la actividad.

c) La no destino de los fondos recibidos en concepto de subvención a su finalidad, independientemente de las accioneslegales que se puedan emprender.

d) Por otras causas previstas en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones.

Cada una de las causas citadas anteriormente da lugar a la revocación de la subvención y el reintegro de las ayudasrecibidas, incrementado con los intereses legales correspondientes.

Artículo 13. Baremo de puntuación y ponderación de las solicitudes.

Para el establecimiento de la puntuación se atenderá a los documentos de valoración que se relacionan para cada líneade subvención, que servirán para establecer la puntuación de cada uno de los criterios de valoración, de acuerdo con loestablecido en la siguiente tabla.

1. Documentos, criterios de valoración y baremo de puntuación.

Líneas

Documentos de valoración

Criterios de valoración

Baremo de

puntuación

Subvenciones a nuevas actividades comerciales, de Proyecto empresarial de la

1a

Ubicación de l'actividad (ECC i EMM)

4 puntos

servicios y de pública concurrencia vinculadas al CCS actividad

Santa Coloma

1b

Valor añadido de la actividad

4 puntos

1c

Fomento de la repoblación de locales 2 puntos

comerciales vacíos en el barrio

Subvenciones a entidades: Promoción CCS Santa Plan de trabajo de la entidad

2a

Grado de relevancia de la actuación

6 puntos

Coloma

2b

Profesionalización de la gestión

4 puntos

Subvenciones a entidades: Promoción Mercado Plan de trabajo de la entidad

3a

Grado de relevancia de la actuación

5 puntos

Consumo Responsable vinculado a CCS Santa Coloma

3b

Metodologia del Mapa de Consum 5 puntos

Responsable vinculat al CCS SantaColoma1c Fomento de la repoblaciónde locales comerciales vacíos en elbarrio

Subvenciones a actividades económicas: Integración Proyecto empresarial de la

4a

Valor social de la actividad vinculada al 10 puntos

Mercado Consumo Responsable vinculado a CCS Santa actividad

CCS Santa Coloma

Coloma

Subvenciones a nuevas actividades económicas Proyecto empresarial de la

5a

Fomento de la innovación empresarial

5 puntos

innovadoras vinculadas al CCS Santa Coloma y actividad

ubicadas en locales vacíos en torno Mercado Municipal

de Sagarra

5b

Dinamización en red del entorno 5 puntos

económico y social

V

30

Dil uns, 28 de novembre de 2016

2. Indicadores de valoración.

Nº Indicadores de valoración.

1a entiende por ubicación de la actividad que el comercio está ubicado dentro Ejes Comerciales Centrales (ECC) yEntornos de Mercados Municipales (EMM), detallados en los Anexo núm. 1 y 2 de estas Bases.

1b entiende que un determinado comercio tiene valor añadido cuando forme parte de los siguientes sectores deactividad, de acuerdo con lo establecido en la Clasificación Catalana de Actividades Económicas (CNAE) del Instituto deEstadística de Cataluña (IDESCAT) de la Generalidad de Cataluña (2010):

A. Equipamiento del hogar: establecimientos con los epígrafes 6511, 653 y 6597 del IAE. Por ejemplo, tiendas deelectrodomésticos, muebles, alfombras, etc.

B. Equipamiento de la persona: establecimientos con los epígrafes 6512, 6513, 6514, 6515, 6516, 6517, 6595 y 656 delIAE. Por ejemplo, tiendas de ropa, zapatos, complementos, etc.

C. Ocio y cultura: establecimientos con los epígrafes 657, 6591, 6593, 6594, 6596, 6598, 6543 y 6544 del IAE. Porejemplo, librerías, papelerías, quioscos, etc.

1c entiende que una determinada actividad ejerce una función de "repoblación de locales comerciales vacíos en elbarrio" considerando que cumplen esta función aquellos distritos que presenten una correlación entre el número deestablecimientos comerciales activos y población igual o inferior a la media. Fuentes de los datos:

A. Número de establecimientos comerciales activos: Observatorio Socioeconómico - Grameimpuls SA, marzo de 2016.

B. Población: Anuario Estadístico de 2015.

2ª Se entiende por Grado de relevancia de la actuación la vinculación del plan de trabajo de la entidad al CCS Santa Coloma y el presupuesto destinado. Se valorará el referente a la promoción de la economía social y solidaria y, en particular, las tareas de comercialización del CCS Santa Coloma. Se valorará también la implementación conjunta deherramientas TIC como elemento de generación de sinergias entre proyectos propios de la entidad, el CCS SantaColoma y otros proyectos desarrollados en la ciudad. Se valorará finalmente la colaboración entre entidades sin ánimode lucro que trabajen proyectos en el campo de la promoción del comercio, la economía y el empleo local ubicadas enSanta Coloma de Gramenet, tanto para el conjunto de la actividad desarrollada por estas en general como, conparticular relevancia, para llevar a cabo las actividades objeto de la subvención.

2b entiende por Profesionalización de la gestión la existencia de una gestión profesionalizada.

3ª entiende por Grado de relevancia de la actuación la vinculación del plan de trabajo de la entidad y el presupuesto destinado. Se valorará en particular el proyecto de creación y desarrollo del Mercado de Consumo Responsablevinculado al CCS Santa Coloma, el número de actividades económicas que se prevé valorar, así como también laimplementación conjunta de herramientas TIC como elemento de generación de sinergias entre proyectos propios de laentidad, el CCS Santa Coloma y otros proyectos TIC desarrollados en la ciudad. Planteamiento de propuestas detrabajo sinérgicas y vinculación de otros instrumentos para la promoción de la economía social y solidaria, por ejemplo,las finanzas éticas y solidarias. Propuesta de continuidad de la iniciativa. Se valorará de forma particular las propuestasde implicación, en el trabajo planteado, de colectivos en situación de vulnerabilidad, como personas en situación dedesempleo y / o en riesgo de exclusión social. Finalmente, se valorará el grado de sostenibilidad del Mapa de ConsumoResponsable vinculado al CCS Santa Coloma que se presente en la propuesta, en el sentido de garantizar su viabilidady continuidad futura.

3.b Se entiende por metodología propuesta para el Mapa de Consumo Responsable vinculado al CCS Santa Coloma lariqueza y variedad de herramientas metodológicas a emplear en la propuesta, como por ejemplo el Cuestionario decumplimiento de criterios sociales de la actividad y de propuesta de mejora, así como el grado de coherencia de lametodología propuesta con los principios de la economía social y solidaria vinculados al CCS Santa Coloma. Sevalorarán particularmente aquellas metodologías de trabajo que prevean evaluaciones evolutivas del Mapa, es decir,que fomenten la generación de propuestas de mejora de las actividades del Mapa de Consumo responsable. Se

valorará también de forma particular la participación, aportaciones específicas que de forma colaborativa se realicen conN

otras entidades de la economía social y solidaria que, tanto desde el nivel local como fundamentalmente desde ámbitosV

territoriales supralocales, hayan desarrollado y/o trabajen con herramientas de elaboración de certificaciones ecológicas, balances sociales, etc. para valorizar las actividades económicas del territorio. Igualmente, se tendrá en 31

Dil uns, 28 de novembre de 2016

cuenta especialmente el trabajo planteado con el objetivo de llevar a cabo y poner en práctica acuerdos y actuacionesde combinación articulada de instrumentos de la economía social y solidaria, como por ejemplo condiciones depréstamo ventajosas actividades valoradas, fórmulas para compartir y minimizar así los riesgos con propuestasenredadas como los fondos de avales mancomunados, entre otros instrumentos, acuerdos con cooperativas de laenergía y de las telecomunicaciones, papel de los grupos locales de fomento de la economía social y solidaria, etc.

4.a Se entiende por Valor social de la actividad vinculada al CCS Santa Coloma el grado de relevancia, concreción yjustificación de los contenidos del proyecto empresarial de la actividad con el presupuesto destinado para su realización.Se valorarán las actuaciones que acrediten el desarrollo de criterios propios de la economía social y solidaria, con lavoluntad expresa de integrar la actividad en un Mapa de Consumo Responsable de Santa Coloma, así como lasperspectivas de trabajo futuras en este campo, criterios como por ejemplo la venta de productos y servicios deproximidad, ecológicos, de comercio justo, etc. el trabajo con entidades financieras de la banca ética y cooperativa, laparticipación en redes de carácter local y / o social, el cooperativismo y la intercooperación, la equidad de género y en lahorquilla salarial, etc. Se valorará de forma particular aquellas propuestas de mejora sobre criterios sociales entre losaquí destacados, y otros que se puedan proponer en el Proyecto Empresarial de la Actividad requerido en la solicitud.

5.a Se entiende por Innovación empresarial la concepción e implantación de cambios significativos en el producto, elproceso, el marketing o la organización de la empresa con el propósito de mejorar los resultados. La planificación,presupuesto destinado e impacto previsto en relación a la consecución de cambios innovadores realizados mediante laaplicación de nuevos conocimientos y tecnología que pueden ser desarrollados internamente, en colaboración externa oadquiridos mediante servicios de asesoramiento o por compra de tecnología. Las actividades de innovación incluyentodas las actuaciones científicas, tecnológicas, organizativas, financieras y comerciales que conducen a la innovación.

5.b Sentiende por Dinamización en red del entorno económico y social, especialmente lo que refiere al MercadoMunicipal de Sagarra, en la medida en que la propuesta contemple la implementación de estrategias y actuacionesviables y relevantes que tengan por objetivo incidir en la dinamización mutua y, en la medida de lo posible, colaborativaentre el mercado y la actividad subvencionada, y entre éstos y las actividades económicas, y sociales, del entorno másinmediato (ver Anexo ad hoc). De particular relevancia serán aquellas propuesta que vinculen estas estrategias yactuaciones en el CCS Santa Coloma (impulso de relaciones económicas con los comercios del mercado y del entornoinmediato, con profesionales de la ciudad para iniciar, por ejemplo, las obras de rehabilitación y adecuación del local, yde la red de actividades adheridas en general), como instrumento de desarrollo local en red en el marco de la economía social, así como el uso de otros instrumentos propios de la economía social y solidaria, como las finanzas éticas ycooperativas, sobre todo si vienen acompañadas de propuestas enredadas que ayuden a minimizar el riesgo, como losfondos de avales mancomunados, entre otros instrumentos. Se valorarán también de forma particular las propuestaspropias del sector de la gastronomía y la restauración, por su componente sinérgica con la oferta del mercado(productos fresco y de calidad). Igualmente se tendrá especial consideración a aquellas propuestas que planteenpropuestas de trabajo en red con el Campus de la Alimentación de Torribera de la Universidad de Barcelona (UB). Otrasactuaciones de relevancia a valorar serán las propuestas de dinamización económica, social y cultural de la Plaza deSagarra, entre otros.

3. Tabla de Ponderación y condiciones específicas de cada línea para determinar el importe de la subvención

Nº Líneas

Ponderación específica de la puntuación para Condiciones específicas para determinar el determinar el importe de la subvención

importe de la subvención

Subvenciones a nuevas actividades comerciales, de Distribución porcentual de mayor a menor El importe máximo de la subvención será de servicios y de pública concurrencia vinculadas al puntuación (mínimo imprescindible: 4 puntos))

1.000 UDIs por beneficiario y en ningún caso CCS Santa Coloma superará la suma de los importes abonadosen concepto de tasas municipales para laapertura del establecimiento

Subvenciones a entidades: Promoción CCS Santa Distribución porcentual de mayor a menor El importe máximo de la subvención será el Coloma puntuación (mínimo imprescindible: 4 puntos

determinado en el presupuesto vinculado aesta línea, especificado en estas Bases

Subvenciones a entidades: Promoción Mercado Distribución de un único importe por el total El importe de la subvención será el vinculado Consumo Responsable vinculado a CCS Santa disponible al solicitante con mayor puntuación a esta línea, especificado en estas Bases

Coloma (mínimo imprescindible: 4 puntos) Subvencions a activitats econòmiques: Integració Distribución porcentual de mayor a menor El importe máximo de la subvención será de Mercat Consum Responsable vinculat a CCS Santa puntuación (mínimo imprescindible: 4 puntos) 1.000 UDIs

Coloma

Subvenciones a nuevas actividades económicas Distribución porcentual de mayor a menor El importe máximo de la subvención será de innovadoras vinculadas a CCS Santa Coloma y puntuación (mínimo imprescindible: 4 puntos

5.000 UDIs

ubicadas en locales vacíos en torno MercadoMunicipal de SagarrC

32

Dil uns, 28 de novembre de 2016

Artículo 14. Régimen jurídico.

En lo no previsto en esta convocatoria regirá la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de SantaColoma, la Ley General de Subvenciones, el Reglamento del Circuito de Comercio Social de Santa Coloma y demásdisposiciones legales aplicables en materia de régimen local en cuanto al procedimiento para la concesión desubvenciones públicas.

Continua en la pàgina següent

33

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ANEXO 1.

RELACIÓN DE CALLES Y NÚMEROS.

Relación de calles y números para determinar el indicador de valoración 1ª: ECC y EMM.

EJES COMERCIALES CENTRALES (ECC).

Paseo de Llorenç Serra: Todo.

Rambla de San Sebastián: Toda.

Av. De Santa Coloma: Entre el nº 1 (paseo Lorenzo Serra) y los números 59 (impar) y 68 (par) (Calle Cultura).

Av. Generalidad: Entre el nº 1 (rambla San Sebastián) y los números 47 (impar) y 74 (par) (calle San Justo).

Rambla de Fondo: Toda.

Calle Mossèn Jacint Verdaguer: Entre los números 45 (impar) y 54 (par) (calle Amapolas) y el nº 180 (Rambla deFondo).

Calle San Justo: Todo.

Calle de San José: Entre los números 1 (Av. Generalitat) y 23 (Plaza Segarra).

Calle de Josep Anselm Clavé: Todo.

Calle de San Jerónimo: Todo.

Calle Mayor: Entre los números 1 (calle Josep Anselm Clavé) y 39 (calle San Carlos).

Calle de San Carlos: Entre los números 1 (calle San Jerónimo) y 32 (Plaza de la Villa).

Calle Pompeu Fabra: Entre los números 1 (av. Generalitat) y 35 (av. Santa Coloma).

Plaza de la Villa: Toda.

Plaza Pau Casals: Toda.

Plaza del Reloj: Toda.

Av. Francesc Macià: Entre los números 1 (paseo Lorenzo Serra) y 58 (Av. Pallaresa).

Av. Cataluña: Entre los números 1 y 73 y los números 2 y 80.

Av. del Anselm de Riu: Entre los números 24 y 78 y los números 73 y 135.

Calle Santiago Rusiñol: Entre los números 36 y 68 y los números 31 y 63.

Pasaje de Caralt: Todo.

Calle Singuerlín: Todo.

Calle América: Entre los números 68 y 100 y los números 73 y 115.

Calle de Enrique Granados: Todo.

Avenida de Francesc Macià: Entre los números 126 y 150.

ENTORNOS DE MERCADOS MUNICIPALES (EMM).

Mercado del Singuerlín.

E

Av. Cataluña: Entre los números 47 (impar) y 62 (par) y los números 65 (par) y 74 (impar).

C

34

Dil uns, 28 de novembre de 2016

Calle Singuerlín: Entre el números 48 y 52.

Calle Aragón: Sección de la calle Aragón entre la calle Singuerlín y el pasaje de Salvatella (sólo hay una escuela, el nº 4de la calle).

Pasaje de Salvatella: Entre los números 58 y 66.

Pasaje de en Sedó: Todo.

Mercado de Sagarra

Calle Sagarra: Entre los números 29 y 43.

Calle de San José: Entre los números 1 y 43.

Calle San Ramón: Entre los números 1 y 31.

Calle San Ignacio: Entre los números 1 y 16.

Mercado del Fondo

Pasaje del mercado: Todo.

ANEXO Calle Massenet: Entre los números 1 y 39.

Calle Dalmau: Entre los números 31 y 35.

Calle Bruc: Entre los números 32 y 36.

35

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ANEXO 2.

PLANO 2016.

Plano: Plan de Mejora Urbana para la Regulación de los Usos de Santa Coloma: Ejes Comerciales Centrales (ECC) y Entornos de Mercados Municipales (EMM).

36

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ANEXO 3.

RELACIÓN DE CALLES Y NÚMEROS: INDICADOR 5a.

Relación de calles y números para determinar el indicador de valoración 5ª: Entorno inmediato del Mercado Municipalde Sagarra.

Entorno inmediato del Mercado Municipal de Sagarra.

Calle Sagarra: entre los números 29 y 45.

Plaza de Ferran de Sagarra: Toda.

Calle de San José: Entre los números 1 y 43.

Calle San Ignacio: Entre los números 1 y 38.

Calle San Ramón: Entre los números 1 y 31.

37

Dil uns, 28 de novembre de 2016

38

Dil uns, 28 de novembre de 2016

39

Dil uns, 28 de novembre de 2016

40

Dil uns, 28 de novembre de 2016

41

Dil uns, 28 de novembre de 2016

42

Dil uns, 28 de novembre de 2016

43

Dil uns, 28 de novembre de 2016

44

Dil uns, 28 de novembre de 2016

Santa Coloma de Gramenet, 9 de novembre de 2016

El regidor ponent de Comerç i Promoció de Ciutat i Turisme (delegació Decret 8803 de 2/12/14), Pedro Cano Moreno

45