Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Licitació del contracte de servei de mediació ciutadana de l'Ajuntament
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts

ANUNCI

Aprovat per la Junta de Govern Local de data 18 de novembre de 2016, el Plec de clàusules administratives particulars que ha de regir el procediment obert, tramitació urgent, per a la contractació del servei de mediació ciutadana del'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, així com l'inici de l'expedient de contractació, s'anuncia l'obertura de la licitacióper a l'adjudicació de la contractació per un termini de 8 dies naturals des de la data de l'última publicació de l'anunci alBOP i al perfil del contractant.

1. Entitat Adjudicadora.

a. Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, Plaça de la Vila, núm. 1 08620-Sant Vicenç dels Horts. Telèfon: 93.602.21.50.

b. Regidoria de Participació Ciutadana i Convivència.

2. Objecte del Contracte.

Descripció de l'objecte: Servei de mediació de l'Ajuntament, d'acord amb les condicions establertes en el plec deprescripcions tècniques, que inclou característiques directament vinculades a facilitar la qualitat del treball i la integracióen el mercat ordinari de persones en situació d'exclusió social o en greu risc d'arribar-hi.

3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació.

a. Tramitació: urgent.

b. Procediment: obert.

4. Pressupost base de la licitació.

Import total: 42.000 EUR més l'IVA corresponent de 8.820 EUR, fent un total de 50.820 EUR IVA inclòs.

5. Garantia.

Definitiva: 5 per 100 de l'import de l'adjudicació.

6. Obtenció de documentació i informació.

a) Per informació: Vegeu el punt 1. a) i b).

b) El Plec de Clàusules econòmic administratives es troba a disposició dels interessats al perfil del contractant.

c) Data límit per a l'obtenció de documents i informació: Durant el període de presentació de proposicions.

7. Termini de presentació de les proposicions o sol·licituds de participació.

a) Data límit de presentació: el dia en què es compleixin 8 dies naturals, a comptar des de l'endemà de la publicació del'edicte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al perfil del contractant. En cas que l'últim dia de termini siguidissabte o festiu, s'entendrà prorrogat fins al dia hàbil següent.

b) Documentació a presentar: La documentació per prendre part en la licitació es presentarà en tres sobres deconformitat amb el que s'estipula al Plec de Clàusules Administracions Particulars.

c) Lloc de presentació: Registre General de l'Ajuntament (Pl. de la Vila, 1).

8. Criteris.

Veure clàusula catorzena del plec de clàusules administratives particulars.

9. Obertura de les pliques.

E

S'estarà a allò estipulat en l'apartat 14.2 dels Plecs de Clàusules Administratives particulars de la present licitació.

C

Dil uns, 28 de novembre de 2016

10. Despeses.

L'adjudicatari resta obligat al pagament de les despeses de publicitat de la licitació i de l'adjudicació del contracte endiaris oficials i en general de totes les despeses derivades del contracte i la seva formalització, amb un import màxim de750 EUR.

Així mateix seran a compte de l'adjudicatari les despeses preparatòries i de formalització del contracte; els tributsestatals, municipals i autonòmics que derivin del contracte; l'assumpció del pagament de tots els impostos directes iindirectes que s'entenguin inclosos dins del preu de l'adjudicació.

Sant Vicenç dels Horts, 21 de novembre de 2016

El regidor responsable de Participació Ciutadana i Convivència, Arnau Mata i de Casademunt