Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació inicial del Pla de verificació de les activitats comunicades 2017-2018
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola

ANUNCI

El Ple de la Corporació, en sessió ordinària de 17 de novembre de 2016, va aprovar inicialment el Pla de Verificaciód'activitats comunicades 2017-2018 de Sant Salvador de Guardiola, el qual es sotmet a informació pública durant untermini de 30 dies hàbils mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la província, al DiariOficial de la Generalitat, a la web municipal i al tauler d'edictes de l'Ajuntament. El termini d'informació públicacomençarà a comptar des de l'endemà de la darrera de les publicacions esmentades, per tal que les personesinteressades hi puguin formular les al·legacions i reclamacions que considerin oportunes.

En cas de no formular-se cap al·legació ni reclamació durant el termini d'informació pública, el Pla de Verificaciód'activitats comunicades 2017-2018 de Sant Salvador de Guardiola quedarà aprovat definitivament sense necessitat decap tràmit ulterior, i es procedirà directament a la publicació.

Sant Salvador de Guardiola, 18 de novembre de 2016

L'alcalde, Albert Miralda Sellarès