Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Delegació de funcions i assignació de regidories segons resolució per decret d'Alcaldia número 146
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sant Quintí de Mediona

ANUNCI

Per decret de l'Alcaldia número 146, el dia 11 de novembre d'enguany, he disposat:

Delegar la facultat de gestionar els assumptes i de dirigir i inspeccionar els serveis corresponents als àmbitsd'urbanisme, medi ambient, habitatge i governació, amb exclusió de la facultat de resoldre mitjançant actesadministratius que afectin a tercers, al regidor Joan Díaz Díaz, deixant sense efectes la delegació de la facultat degestionar l'àmbit d'urbanisme, medi ambient i habitatge a favor del primer tinent d'alcalde Sergi García Barrachina i ladelegació de gestionar l'àmbit de governació a favor de la tercera tinent d'alcalde, Carme Medina Cruz, contingudesambdues delegacions, en el Decret d'Alcaldia núm. 101, de 16 d'agost de 2016.

De tot això se'n dóna publicitat a fi de donar compliment als articles 44, 46 i 46 per remissió de l'article 52 del Reglamentd'organització, funcionament i règim jurídic de les Corporacions Locals.

Sant Quintí de Mediona, 11 de novembre de 2016

L'alcalde president, Pol Pagès i Pont