Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Nomenament interí de vigilant municipal per substitució del titular de la plaça i fins a la seva incorporació
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor

ANUNCI de l'Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor sobre contractació de personal

En compliment del que disposa l'article 291.3 del DL 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la LleiMunicipal i de Règim Local de Catalunya, es fa públic el següent:

Mitjançant decret d'alcaldia núm. 516/2016, de data 9 de novembre de 2016, es nomena de forma interina al Sr.Valeriano Funes Muiños amb la categoria Vigilant Municipal, del subgrup de classificació E, a temps complert, persubstitució del titular de la plaça i fins a la seva incorporació, amb efectes del dia 11 de novembre de 2016.

Sant Pere de Vilamajor, 14 de novembre de 2016

L'alcaldessa, Pamela Isus Saurí