Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació de la memòria valorada de les obres Prolongació del clavegueram separatiu fins a Cal Pagès (camí de la piscina)
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sant Julià de Cerdanyola

ANUNCI

En compliment d'allò que es disposa a l'article 34 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, mitjançant acord de la Junta de Govern Local de 7 de novembre de 2016, s'ha resolt aprovar la memòria valorada de l'obra "PROLONGACIÓ DEL CLAVEGUERAM SEPARATIU FINS A CALPAGÈS (CAMÍ DE LA PISCINA)", redactada per l'enginyer de camis Raimon Guitart Garcia, amb un pressupostd'execució per contracta de 46.730,95 EUR, IVA inclòs.

Sant Julià de Cerdanyola, 17 de novembre de 2016

L'alcalde, Agustí Elias Cunill