Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Bases per a la cobertura d'una plaça de sergent/a
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sant Joan Despí

EDICTE

Per Resolució de l'Alcaldia núm. D20160001002567, de data 10/11/2016 es va aprovar les bases del procés selectiu pera proveir, mitjançant concurs-oposició, una plaça de sergent de la policia local, vacant a la plantilla de personalfuncionari de l'Ajuntament de Sant Joan Despí.

BASES PER A LA COBERTURA D'UNA PLAÇA DE SERGENT/A DE L'AJUNTAMENT DE S. JOAN DESPÍ.

1.- OBJECTE.

L'objecte de les presents bases és la regulació específica del procés de selecció per la cobertura d'una plaça deSergent/a vacant a la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament de S. Joan Despí, en aquells aspectes que no esregulessin a les bases generals aprovades per decret de la Alcaldia núm. D20080001000127, de 14 de gener de 2008.

2.- CARACTERÍSTIQUES DE LA PLAÇA:

Tipus de personal: Funcionari.

Denominació: Sergent/a.

Grup: C1.

Sistema de selecció: concurs-oposició per torn de promoció interna.

Funcions: Dirigir i organitzar les activitats vinculades a la funció policial durant el seu torn de treball d'acord amb lesdirectrius fixades pel Cap de la Policia Local.

3.- REQUISITS ESPECÍFICS.

Per a ser admès i, en el seu cas, prendre part en aquesta convocatòria, els aspirants hauran de reunir amb anterioritat ala finalització del termini de presentació d'instàncies, els següents requisits:

3.1.- Titulació: Tècnic superior corresponent a cicles formatius de grau superior, tècnic especialista corresponent aformació professional de segon grau o un altre d'equivalent o superior. En cas de títols equivalents, s'hauran depresentar homologats per l'organisme competent.

3 2.- Nivell de català requerit: Grup B.

3.3.- Complir els requisits comuns per l'accés a qualsevol escala que s'assenyalen a l'art. 11.1 del Decret 233/2002, de25 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament d'accés, promoció i mobilitat de les policies locals.

3.4.- Tenir una antiguitat mínima de 2 anys a com a funcionari de carrera en la categoria de caporal en alguna de lespolicies locals de municipis de Catalunya, del cos de Mossos d'Esquadra o en la categoria equivalent de les forces icossos de seguretat de l'Estat destinat a Catalunya.

3.5. - Estar en alguna de les situacions administratives següents: servei actiu, serveis especials, servei en comunitatsautònomes o serveis en altres administracions.

3.6.- Estar en possessió dels permisos de conduir de les classes A, B.

4.- PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES.

La sol·licitud per prendre part en el procés selectiu s'haurà de presentar segons disposa la base 3a. de les basesE

generals que regeixen els processos selectius de personal de l'Ajuntament de Sant Joan Despí i únicament haurà d'anarC

acompanyada dels justificants acreditatius dels mèrits al·legats a la fase de concurs.

Dil uns, 28 de novembre de 2016

5.- PROCÉS SELECTIU.

5.1 FASE D'OPOSICIÓ.

a).- Prova específica per demostrar el coneixement del català i castellà, si s'escau, requerits a les bases.

b) Prova teòrica: Consistirà a respondre, en el termini màxim de 60 minuts, un test de coneixements, amb respostesalternatives, relacionat amb el contingut del temari que s'annexa. La qualificació d'aquest exercici serà de 0 a 10 punts, ila puntuació mínima per la seva valoració serà de 5 punts. La puntuació s'obtindrà per aplicació de la fórmula PF= (RC-

RE/4)*10/TP (PF: puntuació final, RC: respostes correctes, RE: respostes errònies, TP: nombre total de preguntes). Laprova es considerarà superada amb una puntuació de 5 punts.

c) Prova pràctica, Consistirà a resoldre per escrit en un temps màxim de 90 minuts, 5 preguntes obertes relacionadesamb les funcions pròpies de la plaça i que versaran sobre continguts del temari específic d'aquesta convocatòria. Si elTribunal ho considera adient, els aspirants hauran de llegir la prova davant de l'òrgan de selecció, que està facultat perfer preguntes als aspirants sobre qüestions objecte de la prova. Aquesta prova es valorarà entre 0 i 10 punts i lapuntuació mínima per superar-la serà de 5 punts.

d) Prova psicotècnica: consistirà en proves aptitudinals i proves de personalitat, que es poden complementar ambentrevistes personals, per tal d'avaluar el rendiment cognitiu i les característiques de personalitat més rellevantsdefinides a la Resolució INT/2403/2015, de 2 d'octubre, per la qual es dóna publicitat al protocol pel qual s'estableixenels criteris orientatius d'avaluació psicològica per a l'accés, la promoció i la mobilitat de les policies locals de Catalunya.La falsedat demostrada en les respostes comporta l'eliminació de la persona aspirant.

El resultat de la prova psicotècnica serà d'apte o no apte.

e) Prova de competències i habilitats: consistent en la realització de proves d'avaluació predictiva, com poden serproves situacionals, de presentació oral, jocs de rol, exercicis de safata, presa de decisions, dinàmiques de grup, etc,que permetin determina si el perfil s'adequa a la plaça objecte de selecció, especialment en habilitats de lideratge,d'influència en el grup i altres factors considerats pertinents per al lloc de treball de sergent/a de policia local, com lamotivació i identificació amb l'organització. Aquestes proves poden completar-se, a criteri del tècnic que examini, ambuna entrevista personal.

Aquesta prova serà obligatòria i eliminatòria. Es qualificarà com a apte o no apte. Els tècnics que examinin la provafaran una proposta de qualificació, que servirà de base a la decisió del Tribunal.

Aquesta prova es valorarà entre 0 i 10 punts i la puntuació mínima per superar-la serà de 5 punts.

f) Entrevista per competències: De tipus semi-estructurada per avaluar les competències professionals de: motivació iidentificació amb l'organització, lideratge, influència en el grup i comunicació, recerca de solucions i gestió de persones.

Aquesta prova integrarà tota la informació obtinguda de la persona avaluada.

A les entrevistes hi ha de ser present, com a mínim, un membre del tribunal.

Aquesta prova es valorarà entre 0 i 10 punts i la puntuació mínima per superar-la serà de 5 punts.

5.2.- FASE CONCURS.

Aquesta fase no té caràcter eliminatori i consistirà en la valoració per part del Tribunal dels mèrits al·legats i justificatspels aspirants, d'acord amb el següent barem i amb un màxim de 10 punts:

a) Temps de serveis prestats com a caporal, sense comptar els 2 anys que s'exigeixen com a requisit, a raó de 0,05 punts per mes fins un màxim de 3,5 punts.

b) Per titulació acadèmica superior a la exigida a la present convocatòria, fins 1 punt.

c) Per acreditar el nivell C de coneixements de llengua catalana, 0.5 punts.

V

Dil uns, 28 de novembre de 2016

d) Per recompenses i distincions pròpies dels cossos de policia local o de la resta de forces i cossos de seguretat del'Estat, fins a 1 punt.

e) Per assistència a jornades i cursos de formació realitzats en centres públics o privats de reconeguda solvència ajudici del Tribunal i que tinguin relació directa amb les funcions pròpies de la categoria objecte de convocatòria, a raó de 0,01 punts per hora lectiva fins un màxim de 4 punts.(En el cas de no acreditar les hores lectives, es computaran 5hores per jornada o curs).

El resultat final del concurs-oposició serà la suma de les puntuacions obtingudes en el conjunt de les dues fases.

5.3.- NOMENAMENT DE FUNCIONARIS EN PRÀCTIQUES.

El Tribunal farà pública la relació d'aspirants que hagin superat les fases del procés selectiu, seguint l'ordre depuntuació, sense que en cap cas el nombre d'aspirants seleccionats superi el nombre màxim de places convocades.

L'òrgan seleccionador remetrà aquesta relació a l'Alcaldia-Presidència per a que realitzi el corresponent nomenamentcom a funcionaris en pràctiques.

Els aspirants proposats presentaran al departament de Recursos Humans de la Corporació en el termini de vint diesnaturals a partir de la publicació de la llista de seleccionats i sense requeriment previ, els documents acreditatius de lescondicions que s'exigeixen a la base vuitena de les bases generals.

En el cas que els aspirants proposats no pressentin la documentació requerida, l'òrgan competent durà a terme elnomenament dels que, havent superat les tres primeres fases del procés selectiu, es corresponguin amb el nombre deplaces a cobrir com a conseqüència de l'anul·lació i figurin al següent lloc al corresponent al nomenament anul·lat isuperin la prova mèdica.

Durant el període de pràctiques, els aspirants restaran en la situació administrativa que correspongui respecte a la sevaplaça d'origen.

Els aspirants proposats pel Tribunal seran nomenats funcionaris de pràctiques abans de realitzar el curs selectiu i elperíode de pràctiques i mentre durin aquests. Un cop superades satisfactòriament aquestes fases, l'òrgan competentprocedirà al seu nomenament com a funcionaris de carrera, sense necessitat de nova proposta de l'òrganseleccionador.

5.4.-CURS SELECTIU I PERIODE DE PRÀCTIQUES.

Curs selectiu: Consistirà en la superació del curs de formació per l'accés a la categoria de sergent/a que organitza elInstitut Seguretat Pública de Catalunya. Si no aprovés el curs en la primera convocatòria a la que assisteixi, l'aspirant quedarà decaigut en tots els seus drets referents a aquest concurs oposició.

Durant la seva estada al Institut Seguretat Pública de Catalunya l'alumnat resta sotmès al Decret 292/1995, de 7 denovembre, pel qual s'aprova el Reglament de Règim Interior de el Institut Seguretat Pública de Catalunya, sens perjudicide la normativa que els hi sigui aplicable pel que fa a la seva vinculació administrativa.

Període de pràctiques: Després de la realització del curs de formació els aspirants hauran de superar un període depràctiques de 6 mesos al municipi. Els dies que les persones aspirants hagin acreditat haver desenvolupat tasques desergent/a a l'Ajuntament de S. Joan Despí, restaran del període de 6 mesos. La realització efectiva del 80 % del períodede pràctiques establert es considerarà el temps mínim necessari per tal de donar com acomplerta la fase denomenament com a funcionari en pràctiques, per la qual cosa el període de 6 mesos pot ser prorrogat fins a completaraquest mínim en els casos que l'aspirant, per motius justificats, no l'hagi pogut realitzar en el termini previst.

Aquest període de pràctiques és obligatori i eliminatori i es valorarà com a apte o no apte en base a dos informesindependents de diferents comandaments de la Policia Local, en els que s'avaluarà la qualitat del treball realitzat percada aspirant en base a les competències que es relacionen en l'annex. 2. El grau d'assoliment de cada competència esvalorarà de 0 a 3 punts. El resultat final serà la mitjana de la valoració obtinguda a cadascuna de les competències i es considerarà superat el període de pràctiques amb una puntuació igual o superior a 15 punts Les persones aspirants

que, segons el paràgraf anterior, restin exemptes de realitzar el període de pràctiques total o parcialment, també hauranN

d'aportar el mateixos informes.

V

Dil uns, 28 de novembre de 2016

Aquesta fase tindrà la consideració de fase final del procés selectiu. Aquells aspirants que no assumeixin el nivellsuficient d'integració i eficiència la lloc de treball objecte de la convocatòria seran declarats no aptes per resoluciómotivada de la Presidència de la Corporació, amb tràmit d'audiència previ, i perdran en conseqüència tots els drets alseu nomenament com sergent/a, que en cap cas no pot donar dret a indemnització.

La no superació del curs selectiu i del període de pràctiques suposarà l'eliminació de l'aspirant, quedant facultat l'Alcaldeper nomenar en pràctiques els següents aspirants de la llista, sempre que aquest hagin superat tot el procés de selecciófins la realització del curs selectiu de el Institut de Seguretat Pública de Catalunya, que seran la següent fase quehauran de superar.

6.- NOMENAMENT DE FUNCIONARI DE CARRERA I PRESA DE POSSESSIÓ.

Els aspirants que superin el curs selectiu i el període de pràctiques seran nomenats funcionaris de carrera per part del'òrgan competent, sense necessitat de proposta prèvia del Tribunal.

ANNEX 1: TEMARI.

Tema 1.- NORMES BÀSIQUES: Drets i llibertats públiques. Protecció, garanties i suspensió dels drets i llibertats. LaGeneralitat, el Parlament de Catalunya. Competències de la Generalitat en matèria de seguretat.

Tema 2.- EL MUNICIPI: Organització, territori, i població. Alcaldia, tinences d'alcaldia i regidories. Ordenances, decrets ibans. Competències municipals en matèria de seguretat.

Tema 3.- LA CIUTAT DE SANT JOAN DESPÍ: Estructura social i geogràfica. Estructura orgànica de l'Ajuntament.Ordenances Municipals.

Tema 4.- LA POLICIA LOCAL: Principis d'actuació i funcions. Col·laboració i cooperació. Estructura i organització. Accési promoció. Règim estatutari. Règim disciplinari. Sistema de seguretat pública de Catalunya.

Tema 5.- DRET ADMINISTRATIU: Procediment i acte administratiu. Potestat sancionadora. Procediment sancionador.

Tema 6.- DRET PENAL I: La infracció penal. Els delictes. Les persones criminalment responsables dels delictes.

Tema 7.- DRET PENAL II: Delictes contra les persones: Homicidi, assassinat i avortament; les lesions; les tortures i d'altres delictes contra la integritat moral.

Tema 8.- DRET PENAL II: Delictes contra el patrimoni: furt, robatori i extorsió; el robatori i el furt d'ús de vehicles; els danys. Delictes contra el medi ambient i la seguretat col·lectiva: estralls i incendis. Delictes contra la salut pública.Delictes contra la seguretat del trànsit.

Tema 9.- DRET PENAL III: Delictes contra l'ordre públic: Atemptat, resistència i desobediència. Els desordres públics.

Tema 10.- SEGURETAT CIUTADANA: Identificacions en via pública. Consum i tinença de drogues. Tinença d'armes.Baralles i alteracions de l'ordre. Reunions i manifestacions. Actes esportius i culturals. Els controls policials.

Tema 11.- POLICIA JUDICIAL: Competències de les Policies Locals. L'atestat judicial. les diligències. La detenció: laforma; els drets del detingut; l'"habeas corpus". L'escorcoll a persones, vehicles, domicilis i locals.

Tema 12.- POLICIA ADMINISTRATIVA I: Ocupacions de via pública. Venda ambulant. Vehicles abandonats i residussòlids urbans. Contaminació ambiental: abocaments, fums i sorolls.

Tema 13.- POLICIA ADMINISTRATIVA II: Condicions dels locals. Horaris. Aforaments. Dret d'admissió. Sorolls. Consumi menors. Consum de drogues en establiments. Alteracions de l'ordre en establiments.

Tema 14.- POLICIA DE TRÀNSIT I: Competències dels municipis. Llei de Seguretat Viària, Reglament General deCirculació, Reglament General de Conductors, Reglament General de Vehicles, Ordenança Municipal de Circulació. Lesdenúncies i el procediment sancionador en matèria de trànsit.

Tema 15.- POLICIA DE TRÀNSIT II: Actuació en els accidents de trànsit. L'atestat en els accidents: les diligències.V

L'educació viària. Campanyes preventives i informatives.

Dil uns, 28 de novembre de 2016

Tema 16.- POLICIA ASSISTENCIAL: La intervenció en els conflictes privats a requeriment. Funcions d'auxili i ajuda. Lestoxicomanies. Les malalties mentals. Actuació amb menors. Els maltractaments. L'exclusió social. L'absentisme escolar.

Tema 17.- POLICIA ASSISTENCIAL II: Concepte i funcions de la policia comunitària. Els ciutadans com a receptors delsserveis policials.

Tema 18.- LA GESTIÓ DEL SERVEI DE POLICIA I: El comandament policial. Les funcions de l'escala intermèdia.

Tema 19.- LA GESTIÓ DEL SERVEI DE POLICIA II: Lideratge i coordinació de grups de treball. La motivació, la cohesiódel grup i la implicació personal.

Comunicació i informació a les organitzacions de policia.

Tema 20.- LA GESTIÓ DEL SERVEI DE POLICIA III: Anàlisis i solució de problemes. Planificació de serveis i indicadorsde gestió. La gestió de situacions adverses i emergències.

Annex 2: COMPETÈNCIES CLAU PRÒPIES DEL PERFIL PROFESSIONAL DE POLICIA.

COMPETÈNCIA 1. Motivació i Identificació amb l'Organització: Jerarquia i Disciplina.

Capacitat per orientar els propis interessos i comportaments cap als valors i objectius de l'organització. Mantenir uncomportament íntegre i ètic en el desenvolupament de la feina policial, amb subjecció als principis de jerarquia isubordinació del cos. Interès i voluntat per treballar com a servidor/a públic/a formant part d'un cos policial.

COMPETÈNCIA 2. Responsabilitat i Orientació a la Qualitat.

Capacitat per desenvolupar les tasques pròpies de la funció policial amb dedicació i compromís, cercant la màximaqualitat, entesa aquesta com la consecució dels objectius amb la perspectiva de satisfer la ciutadania.

COMPETÈNCIA 3. Resolució de Problemes.

Capacitat per identificar i analitzar de forma lògica i sistemàtica situacions i problemes, cercar les diferents alternatives iarribar a una solució eficaç, fent seguiment sobre els processos i avaluant els resultats.

COMPETÈNCIA 4. Autonomia i Iniciativa.

Capacitat per donar compliment a les responsabilitats que l'organització li encomana sense necessitat de supervisióconstant. Respondre de manera proactiva als problemes quotidians i emprendre accions per tal de millorar el propirendiment i els resultats.

COMPETÈNCIA 5. Adaptabilitat i Flexibilitat.

Capacitat per respondre amb eficàcia, versatilitat i agilitat a situacions, persones, necessitats o tasques canviants,modificant prioritats d'actuació i mantenint una actitud oberta.

COMPETÈNCIA 6. Autocontrol i Resistència a la Pressió.

Capacitat per contenir les pròpies emocions per evitar reaccions inadequades davant les provocacions, l'oposició ol'hostilitat per part d'altres persones o quan es treballa en situacions d'estrès. Habilitat per respondre de formaproporcionada i serena davant situacions estressants o conflictives, mantenint el rendiment.

COMPETÈNCIA 7. Autogestió i Desenvolupament Personal.

Capacitat per respondre amb eficàcia, versatilitat i agilitat a situacions, persones, necessitats o tasques canviants,modificant prioritats d'actuació i mantenint una actitud oberta.

COMPETÈNCIA 8. Habilitats Socials i Comunicatives.

Capacitat per comunicar-se de manera clara i entenedora sabent adaptar-se a diferents situacions i interlocutors.V

Habilitat per facilitar el diàleg i convèncer a través d'idees i arguments adequats a l'interlocutor i el context.

Dil uns, 28 de novembre de 2016

COMPETÈNCIA 9. Orientació de Servei a les Persones.

Capacitat per atendre les demandes i els problemes de les persones, amb eficàcia i tracte adequat, generant satisfacciói confiança a la ciutadania. Predisposició i obertura en relació amb els altres, tant a nivell intern com extern, amb atenciói consideració a les seves necessitats.

COMPETÈNCIA 10. Cooperació i Treball en Equip.

Habilitat per a desenvolupar i mantenir relacions laborals positives i una actitud facilitadora de les dinàmiques de grup.Contribuir amb el propi treball a la cohesió de l'equip, al seu bon desenvolupament i a la consecució de les fitescomunes.

Sant Joan Despí, 15 de novembre de 2016

El tinent d'alcalde, Agustí Gascón Millan