Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació inicial de la modificació dels Estatus del Parc Agrari del Baix Llobregat
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sant Joan Despí

ANUNCI

El Ple de l'Ajuntament de Sant Joan Despí, en la seva sessió ordinària de data 27 d'octubre de 2016, va adoptar l'acordsegüent:

"PRIMER. Aprovar inicialment la modificació dels estatuts del Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat, que estàformat per la Diputació de Barcelona, el Consell Comarcal del Baix Llobregat i la Unió de Pagesos, com a entitatspromotores, conjuntament amb els ajuntaments de El Papiol, Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí,Cornellà de Llobregat, l'Hospitalet de Llobregat, el Prat de Llobregat, Castelldefels, Gavà, Viladecans, Sant Boi deLlobregat, Santa Coloma de Cervelló, Sant Vicenç del Horts, Pallejà i la Generalitat de Catalunya, i que figuren al'expedient.

SEGON. Sotmetre a informació pública els text modificat dels estatuts, per un termini de trenta dies hàbils, per mitjàd'anuncis en el BOP, DOGC i en el tauler d'anuncis de la Corporació, així com a la pàgina web municipal. Pel cas queno es presentessin al·legacions o suggeriments durant el termini d'exposició pública, l'aprovació dels Estatuts s'entendràelevada a definitiva, sense necessitat d'un nou acord del Ple.

TERCER. Comunicar aquest acord al Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat i als seus integrants als efectesoportuns."

La qual cosa es fa pública per a general coneixement.

Sant Joan Despí, 16 de novembre de 2016

La primera tinenta d'alcalde, Belén García Criado