Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Licitació de les obres del projecte Urbanització de l'espai lliure del carrer Hospital i connexió del carrer Sants Màrtirs amb el carrer Hospital
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà

EDICTE de licitació de les obres del projecte "Urbanització de l'espai lliure del carrer Hospital i connexió del carrer Sants Màrtirs amb el carrer Hospital"

Per acord de la Junta de Govern Local en sessió ordinària del dia 26 de setembre de 2016 es va aprovar l'expedient decontractació i els plecs de clàusules administratives particulars que regiran el contracte d'obres corresponents alProjecte d'obres "Urbanització de l'espai lliure del Carrer Hospital i connexió del Carrer Sants Màrtirs amb el CarrerHospital". Simultàniament es va aprovar l'obertura del procediment d'adjudicació, mitjançant procediment obert, atenenta l'oferta econòmicament més avantatjosa amb diversos criteris d'adjudicació i tramitació ordinària, en base als següentsrequisits:

1. Entitat adjudicadora.

a) Organisme: Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà.

b) Dependència que tramita l'expedient: Secretaria.

c) Adreça d'internet del perfil del contractant:

www.santhipolitdevoltrega.cat.

2. Objecte del contracte.

a) Descripció de l'objecte: Execució de les obres incloses en el Projecte "Urbanització de l'espai lliure del Carrer Hospitali connexió del Carrer Sants Màrtirs amb el Carrer Hospital".

b) Lloc d'execució: terme municipal de Sant Hipòlit de Voltregà.

c) Durada del contracte: 20 setmanes.

3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació.

a) Tramitació: ordinària.

b) Procediment: obert.

c) Forma: diversos criteris d'adjudicació.

4. Pressupost base de licitació:

El pressupost màxim de licitació és de 192.115,10 EUR més 40.344,17 EUR d'IVA, el que fa un total de 232.459,27EUR.

5. Garanties.

a) Provisional: No s'exigeix.

b) Definitiva: 5% de l'import de l'adjudicació, sense IVA.

6. Obtenció de documentació i informació.

a) Entitat: Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà.

b) Domicili: Plaça de la Vila, 1.

c) Localitat i codi postal: Sant Hipòlit de Voltregà (08512).

d) Telèfon: 93 850 26 26.

e) Fax: 93 850 23 39.

f) web: www.santhipolitdevoltrega.cat.

g) Data límit d'obtenció de documents i informació: Fi del termini de presentació de proposicions.

7. Presentació d'ofertes o de les sol·licituds de participació.

a) Data límit de presentació: vint-i-sis dies naturals posteriors al de la publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de

la Província de Barcelona.

V

b) Documentació que s'haurà de presentar: la que detalla els plecs de clàusules administratives particulars.

Dil uns, 28 de novembre de 2016

c) Lloc de presentació: Registre d'entrada de documents de l'Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà l'adreça del qual ésla següent: Plaça de la Vila, 1 del municipi de Sant Hipòlit de Voltregà (08512), abans de les 14:00 hores.

d)Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: dos mesos.

e) Admissió de variants: No s'admeten variants. 9. Criteris d'Adjudicació:

Per a la valoració de les proposicions i la determinació de I'oferta més avantatjosa econòmicament s'atendrà als criterisd'adjudicació establerts en el plec de clàusules administratives particulars.

10. Obertura de les ofertes:

L'acte d'obertura del sobre núm. 3 serà públic. La data i hora de celebració de l'acte es publicarà al perfil del contractanti es notificarà als licitadors.

11. Despeses d'anuncis:

Les despeses de publicació dels anuncis seran a càrrec del contractista adjudicatari amb un màxim previst de 1.200,00EUR.

Sant Hipòlit de Voltregà, 15 de novembre de 2016

L'alcalde, Xavier Vilamala Bastarras