Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació de la substitució de les funcions del cap de la Policia Local en el supòsit d'absència del titular del lloc de treball, a favor de dos funcionaris
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sant Fruitós de Bages

ANUNCI

En data 21 d'octubre de 2016 l'Alcalde ha dictat la següent resolució:

"Aprovar la substitució de les funcions del Cap de la Policia Local en el supòsit d'absència del titular del lloc de treball(vacances i absències inferiors a 3 mesos), a favor dels següents funcionaris:

1r. José Luis Lorente Aparicio, Caporal de la Policia Local.

2n. José Lozano Ordóñez, Agent de la Policia Local.

Declarar que:

- L'acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà de recurs contenciós administratiudavant dels jutjats contenciosos administratius de Barcelona en el termini de dos mesos.

- Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l'òrgan titular legal de la competència en el terminid'un mes. - Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat a dret."

Sant Fruitós de Bages, 18 de novembre de 2016

L'alcalde, Joan Carles Batanés Subirana